Осия 14

1

Израилю, върни се при Господа твоя Бог, Защото си паднал чрез беззаконието си.

2

Вземете със себе си думи и върнете се при Господа; Речете му: Отнеми всяко [наше] беззаконие, И приеми благата ни; Така ще отдадем благодарствени приноси от устните си.

3

Асур няма да ни избави; Ние няма да яздим на коне; И няма вече да речем на делото на ръцете си: Вие сте наши богове; Защото у Тебе сирачето намира милост.

4

Аз ще изцеля отстъплението им, Ще ги възлюбя доброволно, Защото гневът Ми се отвърна от него.

5

Аз ще бъда като роса на Израиля; Той ще процъфти като крем, И ще простре корените си като ливанско [дърво].

6

Клоновете му ще се разпространят; Славата му ще бъде като маслина, И благоуханието му като Ливан.

7

Които живеят под сянката му Изново ще се съживят като жито И ще процъфтят като лоза; Дъхът му ще бъде като ливанско вино.

8

Ефреме, какво имаш вече [да се оплакваш] от идолите [си]? Аз го чух, и ще го пазя; Аз му съм като вечнозелена елха; От Мене е твоят плод.

9

Кой е мъдър та да разбере тия неща? [Кой е] разумен та да ги познае? Защото пътищата Господни са прави, И праведните ще ходят по тях, А престъпниците ще паднат в тях.