Данаил 11

1

А в първата година на мидянина Дария аз [Гавриил] стоях да го укрепя и уякча.

2

И сега ще ти явя истината. Ето, още трима царе ще се издигнат в Персия; и четвъртият ще бъде много по-богат от всички тях; и когато се засили чрез богатството си ще повдигне всичко против гръцкото царство.

3

И ще се издигне един мощен цар, който ще царува с голяма власт и ще действува според волята си.

4

А щом се издигне той, царството му ще се съсипе и ще се раздели към четирите небесни ветрища, но не на наследниците му, нито ще владеят над толкова над колкото той е владял; защото царството му ще се изкорени и [раздели] на други освен тях.

5

И южният цар ще се уякчи; но един от началниците му ще стане по-силен от него и ще владее; владичеството му ще бъде голямо владичество.

6

И подир няколко години ще се сдружат; и дъщерята на южния цар ще дойде при северния цар за да направи спогодба; но тя няма да задържа силата на мишцата си; също и той няма да стои, нито мишцата му; но тя ще бъде предадена, както и ония, които я водеха, и родителят й, и оня, който я крепеше в ония времена.

7

Но вместо него ще се издигне един отрасъл от корените й; и като дойде против войската ще влезе в крепостите на северния цар, ще действува против тях, и ще преодолее;

8

тоже и боговете им ще докара пленници в Египет, с леяните им идоли [и] с отбраните им сребърни и златни съдове; и той ще се въздържа няколко години да не [напада] северния цар.

9

А оня ще влезе в царството на южния цар, но ще се върне в земята си.

10

И синовете му ще воюват, и ще съберат множество от големи войски, които ще дойдат с устрем, ще нахлуят и ще заминат; а завръщайки се ще воюват дори до крепостта му.

11

И южният цар ще се разсвирепее, и като излезе ще се бие с него - със северния цар, който ще опълчи едно голямо множество; и множеството ще се предаде в неговата ръка.

12

И като закара множеството, сърцето му ще се надигне; и при все че повали десетки хиляди, пак няма да преодолее.

13

Защото северният цар, завръщайки се, ще опълчи множество по-голямо от първото, и в края на определените години ще дойде с устрем, с голяма войска и с много имот.

14

И в ония времена ще въстанат против южния цар; ще се подигнат и насилниците от твоите люде за да потвърдят видението; но ще паднат;

15

И тъй, северният цар ще дойде, ще издигне могила и ще превземе укрепените градове; и нито мишците на южния [цар] нито отбраните му люде не [ще могат] да му противостоят, нито ще има сила да противостои.

16

Но оня, който иде против него, ще действува според волята си, и не ще има кой да му противостои; и ще застане в славната земя, и в ръцете му ще бъде разрушителна [сила].

17

И ще насочи лицето си да дойде със силата на цялото си царство, и ще му предложи справедливи условия, и ще действува [според тях]; а ще му даде [най-отбраната] дъщеря между жените за да го разврати, но това не ще успее, нито ще го ползува.

18

После ще обърне лицето си към островите и ще завладее много [от тях]; но един военачалник ще направи да престане нанесеният от него укор; дори, при това, ще възвърне укора му върху самия него.

19

Тогава ще обърне лицето си към крепостите на своята земя; но ще се препъне и падне, и няма да се намери.

20

Тогава, вместо него, ще се издигне един, който ще изпрати бирник по най-славната [част] на царството; но в малко време ще загине, и то не чрез гняв нито чрез бой.

21

И вместо него ще се издигне един нищожен човек, комуто не ще отдадат царска почит, но той ще дойде във време, [когато са] спокойни, и ще завладее царството чрез ласкателство.

22

И със силата на потопа, ще бъдат пометени и строшени пред него, да! още и сам съюзеният [с него] военачалник.

23

И след като сключи с него съюз ще постъпва измамливо; защото ще възлезе и ще преодолее [само] с малко люде.

24

Във време, [когато са] спокойни ще дойде в най-плодородните места на областта и ще извърши това, което не са извършили бащите му или прадедите му; ще раздели между тях грабеж, користи и имот; даже ще измисли хитростите си против крепостите, но [само] за време.

25

И ще подигне силата си и мъжеството си против южния цар с голяма войска; и южният цар ще се бие [с него] в битка с голяма и много силна войска; но не ще може да устои, защото ще измислят хитрости против него.

26

Да! ония, които ядат от изрядните му ястия ще го погубят; и от войската му, [макар да е многочислена] като потоп, мнозина ще паднат убити.

27

А сърцата на двамата тия царе ще бъдат [предадени] на зло, и ще говорят лъжи на същата трапеза; но това не ще успее, понеже, при все това, краят ще бъде, в определеното време.

28

Тогава ще се върне в земята си с много имот; и сърцето му ще бъде против светия завет; и като действува[ по волята си], ще се върне в земята си.

29

На определеното време той ще се върне и дойде към юг; но последният път не ще бъде като първия;

30

защото китимски кораби ще дойдат против него; по която причина той, огорчен, наново ще се разяри против светия завет, и ще действува [по волята си]; даже, като се завърне, ще се споразумее с ония, които са оставили светия завет.

31

И от него ще се подигнат сили, които ще омърсят светилището, да! крепостта, ще премахнат всегдашната [жертва], и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение.

32

И ще изврати с ласкателства ония, които беззаконствуват против завета; но людете, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат [подвизи].

33

И разумните между людете ще научат мнозина; при все това, ще падат от меч и от пламък, чрез пленение и чрез разграбване, [много] дни.

34

А когато паднат, ще им се достави малко помощ; обаче мнозина ще се присъединят към тях чрез ласкателства.

35

Дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, та да се очистят и да се избелят, до края на времето; защото и то ще [стане] в определеното време.

36

И царят ще действува според волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори чудесно, надменно против Бога на боговете; и ще благоденствува догдето се изчерпи негодуванието; защото определеното ще се изпълни.

37

И няма да зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените [богиня], нито ще зачита някакъв бог; защото ще направи себе си на по-велик от всички [тях].

38

А вместо Него ще почита бога на крепостите; да! със злато и сребро, със скъпоценни камъни и с желателни вещи, ще почита един бог, когото бащите му не са познавали.

39

С помощта на един чужд бог той ще постъпи с най-силните крепости; ще умножи слава на ония, които го признаят, и ще ги постави владетели над мнозина; и ще раздели земята [между тях] срещу заплата.

40

И в края на времето, южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще дойде против него като вихрушка, с колесници и конници и много кораби; и като влезе в страните ще нахлуе и замине.

41

Ще влезе и в славната земя, и много [страни] ще се разорят; но следните ще се избавят от ръката му: Едом, Моав и главният [град] на амонците.

42

Ще простре ръката си върху страните; и Египетската земя няма да избегне.

43

Защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет; и либийците и етиопяните [ще бъдат заставени] да следват по стъпките му.

44

Но известия от изток и от север ще го смутят; затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление.

45

И ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свет хълм; но при все това, ще постигне края си, и не ще има кой да му помага.