Езекил 11

1

При това духът ме дигна та ме отнесе на източната порта на Господния дом, която гледа към изток; и ето във входа на портата двадесет и пет мъже, между които видях Яазания Азуровия син и Фелатия Венаиевия син, първенци между людете.

2

И [Господ] ми рече: Сине човешки, тия са мъжете, които измислюват неправда, и които дават нечестив съвет в тоя град, като казват:

3

[Времето] не е близо да съградим къщи; тоя [град] е котел, а ние месо.

4

Затова пророкувай против тях, пророкувай, сине човешки.

5

И Господният Дух слетя върху мене и рече ми: Говори. Така казва Господ: Това е що сте рекли, доме Израилев; Защото Аз зная размишленията на духа ви.

6

Убихте мнозина в тоя град, И напълнихте улиците му със заклани.

7

Затова, така казва Господ Иеова: Избитите от вас, които постлахте всред него, Те са месо, а тоя [град] е котел; Обаче, Аз ще ви извадя изсред него.

8

От ножа се бояхте; И нож ще докарам върху вас, казва Господ Иеова.

9

Ще ви извадя изсред [града], И ще ви предам в ръцете на чужденци, И ще извърша съдби всред вас.

10

От меч ще паднете; В Израилевите предели ще ви съдя; И ще познаете, че Аз съм Господ.

11

Тоя [град] не ще ви бъде котел, Нито ще бъдете вие месо всред него; В Израилевите предели ще ви съдя;

12

И ще познаете, че Аз съм Господ; Понеже не ходихте в повеленията Ми, Нито извършихте съдбите Ми, Но постъпвахте според постановленията на околните вам народи.

13

А като пророкувах, Фелатия Венаиевият син умря. Тогава паднах на лицето си, и като извиках с висок глас рекох: Горко, Господи Иеова! ще довършиш ли Ти останалите от Израиля?

14

И Господното слово дойде към мене и рече:

15

Сине човешки, братята ти, да! твоите братя, сродните ти мъже, и целият Израилев дом, те всички са ония, на които ерусалимските жители рекоха: Отдалечете се от Господа; нам се даде тая земя за владение.

16

Затова речи: Така казва Господ Иеова: Понеже ги преместих далеч между народите, И понеже ги разпръснах по [разни] страни, И съм бил на тях за малко [време] светилище В страните гдето са отишли,

17

Затова речи: Така казва Господ Иеова: Ще ви събера от народите, Ще ви прибера от страните гдето сте разпръснати, И ще ви дам Израилевата земя.

18

И като дойдат там, Ще махнат от нея всичките й гнусотии И всичките й мерзости.

19

Аз ще им дам едно сърце, И ще вложа вътре във вас нов дух; И като отнема каменното сърце от плътта им, Ще им дам крехко сърце,

20

За да ходят в повеленията Ми, И да пазят наредбите Ми и да ги вършат. И те ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог.

21

А колкото за ония, чието сърце постъпва По гнусните им и мерзостни желания, Ще възвърна постъпките им върху главите им, Казва Господ Иеова.

22

Тогава херувимите подигнаха крилата си, и колелата [се издигнаха] край тях; и славата на Израилевия Бог бе отгоре им.

23

И Господната слава се издигна изсред града та застана на хълма, който е на изток от града.

24

И Духът, като ме издигна, отнесе ме чрез видение, с Божия Дух, в Халдейската земя, при пленниците. Тогава видението, което бях видял, си отиде от мене.

25

После, казах на пленниците всичките думи, които Господ беше ми показал.