A A A A A
Българска Библия 1940

Езекил 11

1

  При това духът ме дигна та ме отнесе на източната порта на Господния дом, която гледа към изток; и ето във входа на портата двадесет и пет мъже, между които видях Яазания Азуровия син и Фелатия Венаиевия син, първенци между людете.

2

  И [Господ] ми рече: Сине човешки, тия са мъжете, които измислюват неправда, и които дават нечестив съвет в тоя град, като казват:

3

  [Времето] не е близо да съградим къщи; тоя [град] е котел, а ние месо.

4

  Затова пророкувай против тях, пророкувай, сине човешки.

5

  И Господният Дух слетя върху мене и рече ми: Говори. Така казва Господ: Това е що сте рекли, доме Израилев; Защото Аз зная размишленията на духа ви.

6

  Убихте мнозина в тоя град, И напълнихте улиците му със заклани.

7

  Затова, така казва Господ Иеова: Избитите от вас, които постлахте всред него, Те са месо, а тоя [град] е котел; Обаче, Аз ще ви извадя изсред него.

8

  От ножа се бояхте; И нож ще докарам върху вас, казва Господ Иеова.

9

  Ще ви извадя изсред [града], И ще ви предам в ръцете на чужденци, И ще извърша съдби всред вас.

10

  От меч ще паднете; В Израилевите предели ще ви съдя; И ще познаете, че Аз съм Господ.

11

  Тоя [град] не ще ви бъде котел, Нито ще бъдете вие месо всред него; В Израилевите предели ще ви съдя;

12

  И ще познаете, че Аз съм Господ; Понеже не ходихте в повеленията Ми, Нито извършихте съдбите Ми, Но постъпвахте според постановленията на околните вам народи.

13

  А като пророкувах, Фелатия Венаиевият син умря. Тогава паднах на лицето си, и като извиках с висок глас рекох: Горко, Господи Иеова! ще довършиш ли Ти останалите от Израиля?

14

  И Господното слово дойде към мене и рече:

15

  Сине човешки, братята ти, да! твоите братя, сродните ти мъже, и целият Израилев дом, те всички са ония, на които ерусалимските жители рекоха: Отдалечете се от Господа; нам се даде тая земя за владение.

16

  Затова речи: Така казва Господ Иеова: Понеже ги преместих далеч между народите, И понеже ги разпръснах по [разни] страни, И съм бил на тях за малко [време] светилище В страните гдето са отишли,

17

  Затова речи: Така казва Господ Иеова: Ще ви събера от народите, Ще ви прибера от страните гдето сте разпръснати, И ще ви дам Израилевата земя.

18

  И като дойдат там, Ще махнат от нея всичките й гнусотии И всичките й мерзости.

19

  Аз ще им дам едно сърце, И ще вложа вътре във вас нов дух; И като отнема каменното сърце от плътта им, Ще им дам крехко сърце,

20

  За да ходят в повеленията Ми, И да пазят наредбите Ми и да ги вършат. И те ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог.

21

  А колкото за ония, чието сърце постъпва По гнусните им и мерзостни желания, Ще възвърна постъпките им върху главите им, Казва Господ Иеова.

22

  Тогава херувимите подигнаха крилата си, и колелата [се издигнаха] край тях; и славата на Израилевия Бог бе отгоре им.

23

  И Господната слава се издигна изсред града та застана на хълма, който е на изток от града.

24

  И Духът, като ме издигна, отнесе ме чрез видение, с Божия Дух, в Халдейската земя, при пленниците. Тогава видението, което бях видял, си отиде от мене.

25

  После, казах на пленниците всичките думи, които Господ беше ми показал.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940