Притчи 28

1

Нечестивите бягат без да [ги] гони някой, А праведните са смели като млад лъв.

2

От бунтовете на страната началниците й биват мнозина, Но чрез умни и вещи човеци един [неин управител] продължава дълго време.

3

Беден човек, който насилва немотните, Е като пороен дъжд, който не оставя храна.

4

Които отстъпват от закона хвалят нечестивите, Но които пазят закона противят се на тях.

5

Злите човеци не разбират правосъдие, Но тия, които търсят Господа разбират всичко.

6

По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, Нежели оня, който е опак [между] два пътя, макар и да е богат.

7

Който пази закона е разумен син, А който дружи с чревоугодниците засрамва баща си.

8

Който умножава имота си с лихварство и грабителство Събира го за този, който показва милост към сиромасите.

9

Който отклонява ухото си от слушане закона, На такъв самата му молитва е мерзост.

10

Който заблуждава праведните в лош път, Той сам ще падне в своята яма, А непорочните ще наследят добрини.

11

Богатият човек мисли себе си за мъдър! Но разумният сиромах го изучава.

12

Когато тържествуват праведните има голяма слава, А когато се издигнат нечестивите човек се крие.

13

Който крие престъпленията си няма да успее, А който ги изповяда и оставя ще намери милост.

14

Блажен оня човек, който се бои винаги, А който закоравява сърцето си ще падне в бедствие.

15

Като ревящ лъв и гладна мечка Е нечестив управител над беден народ.

16

О княже, лишен от разум, но велик да насилствуваш, [Знай], че който мрази грабителство ще продължи дните си.

17

Човек, който е товарен с кръвта на [друг] човек, Ще побърза да отиде в ямата; никой да го не спира.

18

Който ходи непорочно ще се избави, А който ходи опако [между] два пътя изведнъж ще падне.

19

Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща ще го постигне сиромашия.

20

Верният човек ще има много благословения; Но който бърза да се обогати не ще остане ненаказан.

21

Не е добре да бъде човек лицеприятен, Защото за един залък хляб [такъв] човек ще извърши престъпление.

22

Който има лошо око, бърза да се обогати, А не знае, че немотия ще го постигне.

23

Който изобличава човека, той после ще намери по-голямо благоволение, Отколкото оня, който ласкае с езика си.

24

Който краде от баща си или от майка си и казва: Не е грях, Той е другар на разрушителя.

25

Човек с надменна душа подига крамоли, А който уповава на Господа ще затлъстее.

26

Който уповава на своето си сърце е безумен, А който ходи разумно, той ще се избави.

27

Който дава на сиромасите няма да изпадне в немотия, А който покрива очите си [от тях] ще има много клетви.

28

Когато се възвишат нечестивите, хората се крият, Но когато те загиват, праведните се умножават.