Изход 40

1

Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:

2

На първия ден от първия месец да издигнеш скинията, шатъра за срещане.

3

И да туриш в него ковчега [за плочите] на свидетелството и да закриеш ковчега със завесата.

4

Да внесеш трапезата, и да наредиш на нея каквото трябва да се нарежда; да внесеш и светилника, и да запалиш светилата му.

5

Да поставиш златния кадилен олтар пред ковчега [за плочите] на свидетелството, и да наместиш покривката за входа на скинията.

6

Да туриш олтара за всеизгарянето пред входа на скинията, шатъра за срещане.

7

И да туриш умивалника между шатъра за срещане и олтара, и да налееш вода в него.

8

Да поставиш околния двор, и да окачиш покривката на дворния вход.

9

Да вземеш мирото за помазване, и да помажеш скинията и всичко що е в нея; така да я осветиш и всичките нейни принадлежности; и ще бъде света.

10

И да помажеш олтара за всеизгарянето и всичките му прибори, та да осветиш олтара; така ще бъде олтарът пресвет.

11

Да помажеш и умивалника и подложката му, та да го осветиш.

12

После да приведеш Аарона и синовете му при входа на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода;

13

и да облечеш Аарона със светите одежди, да го помажеш, та да го осветиш, за да Ми свещенодействува;

14

да приведеш и синовете му, да ги облечеш с хитони,

15

и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да Ми свещенодействуват. От помазването им свещенството ще бъде на тях вечно, във всичките им поколения.

16

И Моисей направи всичко, според както Господ му заповяда; така направи.

17

В първия месец на втората година, на първия ден от месеца, скинията се издигна.

18

Моисей издигна скинията, като подложи подложките й, постави дъските й, намести лостовете й и изправи стълбовете й.

19

И разпростря шатъра върху скинията и тури покривалото на шатъра отгоре му, според както Господ беше заповядал на Моисея.

20

И като взе [плочите на] свидетелството, положи ги в ковчега, и провря върлините [през колелцата] на ковчега, и положи умилостивилището върху ковчега.

21

И внесе ковчега в скинията, и окачи покривателната завеса та [с нея] покри ковчега [с плочите] на свидетелството, според както Господ беше заповядал на Моисея.

22

Положи и трапезата в шатъра за срещане откъм северната страна на скинията, отвън завесата;

23

и нареди на нея хлябовете пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисея.

24

Тури светилника в шатъра за срещане откъм южната страна на скинията, срещу трапезата;

25

и запали светилата пред Господа, според както Господ беше заповядал на Моисея.

26

И положи златния олтар в шатъра за срещане пред завесата;

27

и покади над него с благоуханен темян, според както Господ беше заповядал на Моисея.

28

Окачи покривката за входа на скинията.

29

Положи олтара за всеизгарянето при входа на скинията, [сиреч] шатъра за срещане, и принесе на него всеизгарянето и хлебния принос, според както Господ беше заповядал на Моисея.

30

Положи и умивалника между шатъра за срещане и олтара и наля в него вода, за да се мият,

31

(и Моисей и Аарон и синовете му миеха от него ръцете си и нозете си;

32

когато влизаха в шатъра за срещане, и когато пристъпваха при олтара, миеха се,) според както Господ беше заповядал на Моисея.

33

И постави двора около скинията и олтара, и окачи покривката на дворния вход. Така Моисей свърши делото.

34

Тогава облакът покри шатъра за срещане, и Господната слава изпълни скинията.

35

Моисей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господната слава пълнеше скинията.

36

И когато облакът се дигаше от скинията, тогава израилтяните тръгваха на път, през всичките си пътувания;

37

но ако облакът не се дигаше, тогава не тръгваха до деня на дигането му.

38

Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем, пред очите на целия Израилев дом, през всичките им пътувания.