Избор на Библията
Старият завет
Нов завет
Българска Библия 1940

Изход 29

1

Ето какво да извършиш над тях, за да ги осветиш да Ми свещенодействуват. Вземи един юнец и два овена без недостатък,

2

и безквасен хляб, безквасни пити месени с дървено масло, и безквасни кори намазани с масло; от чисто пшеничено брашно да ги направиш.

3

Да ги туриш всички в един кош, и да ги принесеш в коша с юнеца и двата овена.

4

Тогава да приведеш Аарона и синовете му при вратата на шатъра за срещане, и да ги умиеш с вода.

5

После да вземеш одеждите и да облечеш Аарона с хитона, с мантията на ефода, с ефода и с нагръдника, и да го опашеш с изкусно изработената препаска на ефода,

6

и да туриш митрата на главата му, и на митрата да туриш светия венец.

7

Тогава да вземеш мирото за помазване и да го излееш на главата му, и тъй да го помажеш.

8

После да приведеш синовете му и да ги облечеш с хитони.

9

И да ги опашеш с пояси, Аарона и синовете му, и да им туриш гъжви. И свещенството ще бъде тяхно по вечен закон. Така да посветиш Аарона и синовете му.

10

Тогава да приведеш юнеца пред шатъра за срещане, а Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на юнеца.

11

И да заколиш юнеца пред Господа, при вратата на шатъра за срещане.

12

После, като вземеш от кръвта на юнеца, с пръста си да туриш от нея на роговете на олтара и [тогава] да излееш всичката кръв при основата на олтара.

13

И да вземеш всичката тлъстина, която покрива вътрешностите, и булото на дроба, и двата бъбрека с тлъстината около тях, и да ги изгориш на олтара.

14

А месото на юнеца, кожата му и изверженията му да изгориш в огън вън от стана; това е жертва за грях.

15

При това, да вземеш единия овен; и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на овена.

16

И като заколиш овена, да вземеш кръвта му та с нея да поръсиш навред олтара.

17

Тогава да разсечеш овена на късове, и като измиеш вътрешностите му и нозете му, да ги сложиш върху късовете му и главата му.

18

И да изгориш целия овен на олтара: това е всеизгаряне Господу, благоухание, жертва чрез огън Господу.

19

След това да вземеш и другия овен; и Аарон и синовете му да положат ръцете си на главата на овена.

20

Тогава да заколиш овена, да вземеш от кръвта му, и да туриш [от нея] на края на дясното ухо на Аарона, и на края на дясното ухо на синовете му, и на палеца на дясната им ръка и на палеца на дясната им нога, и с кръвта да поръсиш навред олтара.

21

И да вземеш от кръвта, която е на олтара, и от мирото за помазване, и [с тях] да поръсиш Аарона и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му с него; така ще се осветят той и одеждите, му и синовете му и одеждите на синовете му с него.

22

После да вземеш тлъстината на овена, опашката и тлъстината; която покрива вътрешностите, булото на дроба, двата бъбрека с тлъстината, която е около тях, и дясното бедро, (защото е овен на посвещение),

23

и един хляб, една пита месена с дървено масло, и една кора из коша на безквасните [ястия] положени пред Господа.

24

Всички тия да туриш на ръцете на Аарона и на ръцете на синовете му, и да ги подвижиш за движим принос пред Господа.

25

Тогава да ги вземеш от ръцете им и да ги изгориш на олтара над всеизгарянето, за благоухание пред Господа; това е жертва чрез огън Господу.

26

И да вземеш гърдите на овена на посвещението, което е за Аарона и да ги подвижиш за движим принос пред Господа; и това да бъде твой дял.

27

И да осветиш гърдите на движимия принос и бедрото на възвишаемия принос, който се е подвижил и който се е възвисил от овена на посвещението от оня, който е за Аарона, и от оня, който е за синовете му.

28

И това ще бъде право на Аарона и на синовете му от израилтяните по вечен закон; защото е възвишаем принос; и ще бъде възвишаем принос от израилтяните из примирителните им жертви, техният възвишаем принос Господу.

29

И светите одежди на Аарона ще бъдат за синовете му подир него, за да бъдат помазвани в тях и освещавани в тях.

30

Седем дена да се облича с тях оня от синовете му, който е свещеник, вместо него, когато влиза в шатъра за срещане, за да служи в светилището.

31

Тогава да вземеш овена на посвещението и да свариш месото му на свето място.

32

И Аарон и синовете му да ядат месото на овена и хляба, който е в коша, при вратата на шатъра за срещане;

33

да ядат ония [приноси], с които се е извършило умилостивение за тяхното посвещаване и освещаване; но чужденец да не яде от тях, защото са свети.

34

И ако остане до утринта нещо от месото на посвещаването или от хляба, тогава да изгориш останалото в огън; да се не яде, защото е свето.

35

Така, прочее, да направиш на Аарона и на синовете му според всичко що ти заповядах; седем дена ще ги посвещаваш.

36

И всеки ден да принасяш по един юнец за умилостивение за грях; и да очистяш олтара като правиш умилостивение за него, и да го помажеш, за да го осветиш.

37

Седем дена да правиш умилостивение за олтара и да го освещаваш; и олтарът ще бъде пресвет; всичко що се докосва до олтара ще бъде свето.

38

А ето какво да принасяш на олтара: всеки ден по две едногодишни агнета, винаги.

39

Едното агне да принасяш заран, и другото агне да принасяш привечер;

40

и с едното агне една десета [от ефа] чисто брашно смесено с четвърт ин първоток дървено масло, и четвърт ин вино за възлияние.

41

А другото агне да принасяш привечер, и да правиш нему според [стореното на] утринния принос и според [стореното на] възлиянието му, за благоухание, жертва чрез огън Господу.

42

Това да бъде във всичките ви поколения всегдашно всеизгаряне пред Господа, при вратата на шатъра за срещане, гдето ще се срещам с вас, да говоря там с тебе.

43

Там ще се срещам с израилтяните; и [това място] ще се освещава със славата Ми.

44

Ще осветя шатъра за срещане и олтара; тоже Аарона и синовете му ще осветя, за да Ми свещенодействуват.

45

И ще обитавам между израилтяните и ще им бъда Бог;

46

и те ще познаят, че Аз съм Иеова техният Бог, Който ги изведох из Египетската земя, за да обитавам между тях. Аз съм Иеова техният Бог.

Bulgarian Bible 1940
Public Domain Version 1940