Псалми 118

1

(По слав. 117). Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост [трае] до века.

2

Нека каже сега Израил, Че Неговата милост [трае] до века.

3

Нека каже сега Аароновият дом, Че Неговата милост трае до века.

4

Нека кажат сега ония, които се боят от Господа, Че Неговата милост [трае] до века.

5

В притеснението си призовах Господа; Господ ме послуша и [ме постави] на широко място.

6

Господ е откъм мене; няма да се убоя; Що може да ми стори човек?

7

Господ е откъм мене между помощниците ми; Затова ще видя [повалянето] на ненавистниците си.

8

По-добре да се надява някой на Господа, А не да уповава на човека.

9

По-добре да се надява някой на Господа, А не да уповава на князе.

10

Всичките народи ме обиколиха; [Но] в името Господно ще ги отсека.

11

Обиколиха ме, да! обиколиха ме; [Но] в името Господно ще ги отсека.

12

Обиколиха ме като пчели, [но] угаснаха като огън от тръни; [Защото] в името Господно ще ги отсека.

13

Ти, [враже], ме тласна силно за да падна; Но Господ ми помогна.

14

Сила моя и песен моя е Господ, И Той ми стана избавител,

15

Глас на радост и на избавление [се чува] в шатрите на праведните; Десницата Господна върши храбри дела.

16

Десницата Господна се издигна; Десницата Господна върши храбри дела.

17

Аз няма да умра, но ще живея, И ще разказвам делата Господни.

18

Строго ме наказва Господ, Но на смърт не ме предаде.

19

Отворете ми портите на правдата; Ще вляза в тях [и] ще прославя Господа.

20

Това са Господните порти, В които ще влязат праведните.

21

Ще Те славословя, защото си ме послушал, И станал си ми избавител.

22

Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Стана глава на ъгъла,

23

От Господа е това, [И] чудно е в нашите очи.

24

Тоя е денят, който Господ е направил; Нека се радваме и се развеселим в Него.

25

О Господи! избави, молим се; О Господи! молим се, изпрати благоденствие.

26

Благословен [да бъде оня], който иде в името Господно; Благославяме ви от дома Господен.

27

Господ е Бог, Който ни показва светлина; Приведете до роговете на олтара Вързаната с въжета жертва.

28

Ти си Бог мой, и ще Те славя; Боже мой, ще Те възвишавам.

29

Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост [трае] до века.