2 Летописи 15

1

Тогава Божият дух дойде на Азария, Одидовия син,

2

и излезе да посрещне Аса и му рече: Слушайте ме, Асо и целий Юдо и Вениамине: Господ е с вас докато сте вие с Него; и ако Го търсите, ще бъде намерен от вас, но ако Го оставите, Той ще ви остави.

3

Дълго време Израил остана без истинския Бог, без свещеник, който да поучава, и без закон;

4

но когато в бедствието си се обърнаха към Господа Израилевия Бог и Го потърсиха, Той биде намерен от тях.

5

И в ония времена не е имало мир нито за излизащия, нито за влизащия, но големи смутове върху всичките жители на земите.

6

Народ се сломяваше от народ, и град от град; защото Бог ги смущаваше с всякакво бедствие.

7

А вие се усилвайте, и да не ослабват ръцете ви; защото делото ви ще се възнагради.

8

И когато чу Аса тия думи и предсказанието на пророк Одида, ободри се, и отмахна мерзостите от цялата Юдова и Вениаминова земя, и от градовете, които бе отнел от Ефремовата хълмиста земя; и поднови Господния олтар, който бе пред Господния трем.

9

И събра целия Юда и Вениамина, и живеещите между тях пришелци от Ефрема, Манасия и Симеона; защото мнозина от Израиля прибягваха при него като виждаха, че Господ неговият Бог бе с него.

10

Те се събраха в Ерусалим в третия месец, в петнадесетата година от царуването на Аса.

11

В това време принесоха жертви Господу от донесените користи, седемстотин говеда и седем хиляди овци.

12

И стъпиха в завет да търсят Господа Бога на бащите си от цялото си сърце и от цялата си душа,

13

и да се умъртвява всеки, малък или голям, мъж или жена, който не би потърсил Господа Израилевия Бог.

14

И заклеха се Господу със силен глас, с възклицание, с тръби, и с рогове.

15

И целият Юда се развесели поради клетвата; защото се заклеха от цялото си сърце, и потърсиха [Бога] с цялата си воля; и Той биде намерен от тях, и Господ им даде покой от всякъде.

16

А още и майка си Мааха цар Аса свали да не бъде царица, понеже тя бе направила отвратителен идол на Ашера; и Аса съсече нейния идол, стри го, та го изгори при потока Кедрон.

17

Но високите места не се премахнаха от Израиля; сърцето, обаче, на Аса бе съвършено през всичките му дни.

18

И той донесе в Божия дом посветените от баща му вещи, и посветените от самия него, сребро, злато и съдове.

19

И нямаше вече война до тридесет и петата година от царуването на Аса.