1 Летописи 27

1

А според преброяването им израилтяните, [то ест], началниците на бащините [домове], хилядниците, стотниците, и чиновниците им, които слугуваха на царя във всичко, що се касаеше до отредите, които влизаха [в служба] и излизаха от месец на месец през всичките месеци на годината, бяха двадесет и четири хиляди във всеки отред.

2

Над първия отред, за първия месец, бе Ясовеам, Завдииловият син; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

3

Той беше от Фаресовите потомци първенец на всички военачалници, за първия месец.

4

И над отреда за втория месец беше ахохецът Додай, с Макелот за първенец на неговия отред; също и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

5

Третият военачалник за третия месец беше Ванаия, син на свещеник Иодай, главен; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

6

Това е оня Ванаия, който бе силният между тридесетте, и над тридесетте; и в неговия отред беше син му Амизавад.

7

Четвъртият [военачалник], за четвъртия месец, бе Иоавовият брат Асаил, и с него син му Зевадия; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

8

Петият военачалник за петия месец бе езраецът Самот; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

9

Шестият [военачалник] за шестия месец, бе Ирас, син на текоеца Екис; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

10

Седмият [военачалник], за седмия месец бе фелонецът Хелис, от ефремците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

11

Осмият [военачалник], за осмия месец, бе хусатецът Сивехай, от Заровците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

12

Деветият [военачалник], за деветия месец, бе анатотецът Авиезер, от вениаминците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

13

Десетият [военачалник], за десетия месец, бе нетофатеца Маарай, от Заровците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

14

Единадесетият [военачалник], за единадесетия месец, бе пиратонецът Ванаия от ефремците; и в неговия отред имаше двадесет и четири хиляди души.

15

Дванадесетият [военачалник], за дванадесетия месец, бе нетофатецът Хелдай, от Готониила; и неговият отред имаше двадесет и четири хиляди души.

16

После, над Израилевите племена; първенец на рувимците бе Елиезер, Зехриевият син; на Симеонците, Сафатия, Мааховият син;

17

на левийците, Асавия, Кемуиловият син; на Аароновците, Садок;

18

на Юда, Елиу, от Давидовите братя; на Исахара, Амрий Михаиловият син;

19

на Завулона, Исмая Авдиевият син; на Нефталима, Еримот Азрииловият син;

20

на ефремците, Осия Азазиевият син; на половината Манасиево племе, Иоил Федаиевият син;

21

на [другата] половина на Манасиевото [племе] в Галгал, Идо Захариевият син; на Вениамина, Ясиил Авенировият син;

22

на Дана, Азареил Ероамовият син. Тия бяха първенци на Израилевите племена.

23

Но между тях Давид не преброи ония, които бяха на двадесет годишна възраст и по-долу; защото Господ беше казал, че ще умножава Израиля както небесните звезди.

24

Иоав, Саруиният син, почна да брои, но не свърши; и поради това [преброяване] падна гняв на Израиля, и броят не се вписа между работите записани в летописите на цар Давида.

25

А над царските съкровища бе Азмавет, Адииловият син; над съкровищата на полетата, на градовете, на селата и на крепостите, Ионатан Озиевият син;

26

над полските работници, които обработваха земята, Езрий Хелувовият син;

27

над лозята, раматецът Семей; над плода от лозята [влаган] във винените влагалища, Завдий Сифамиевият син;

28

над маслините и черниците, които бяха на полето, гедерецът Вааланан; над влагалищата за дървено масло, Иоас;

29

над говедата, които пасяха в Сарон, саронецът Ситрай; над говедата, които бяха в долините, Сафат Адлаиевият син;

30

над камилите, исмаилецът Овил; над ослите, меронотецът Ядаия;

31

а над овците, агарецът Язиз. Всички тия бяха надзиратели на цар Давидовия имот.

32

А Давидовият стрика Ионатан, човек разумен и книжовник, беше съветник; Ехиил, Ахмониевият син, беше с царските синове;

33

Ахитофел, царски съветник; архиецът Хусай, царски приятел;

34

а [съветниците] след Ахитофела, Иодай, Ванаиевият син и Авиатар; а началник на царската войска, Иоав.