1 Летописи 23

1

Така Давид, като остаря и се насити с дни, направи сина си Соломона цар над Израиля.

2

И събра всичките Израилеви първенци, и свещениците и левитите.

3

А левийците бяха преброени от тридесет годишна възраст и нагоре; и като се преброиха мъжете един по един, броят им бе тридесет и осем хиляди души,

4

от които двадесет и четири хиляди да надзирават делото на Господния дом, а шест хиляди да бъдат управители и съдии,

5

четири хиляди вратари, и четири хиляди да хвалят Господа с инструментите, които направих, [рече Давид], за да хвалят с тях [Господа].

6

И Давид ги раздели на отреди според Левиевите синове, Гирсона, Каата и Мерария.

7

От Гирсоновците бяха Ладан и Семей.

8

Ладанови синове бяха: Ехиил - главният, Зетам и Иоил, трима.

9

Семееви синове: Селомит, Азиил и Аран, трима. Тия бяха началници на Ладановите бащини [домове].

10

А Семееви синове: Яат, Зиза, Еус и Верия. Тия четирима бяха Семееви синове.

11

А Яат бе главният и Зиза вторият; а Еус и Верия нямаха много синове, затова бяха преброени заедно като един бащин дом.

12

Каатови синове бяха: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил, четирима.

13

Амрамови синове: Аарон и Моисей. А Аарон бе отделен, той и синовете му, за да освещават пресветите неща за всякога, да кадят пред Господа, да Му служат, и да благославят в Неговото име за винаги.

14

А синовете на Божия човек Моисей, се числяха между Левиевото племе.

15

Синовете на Моисея бяха: Гирсам и Елиезер.

16

От Гирсамовите синове, Суваил бе главният.

17

И Елиезеровият син беше Равия - главният. Елиезер нямаше други синове; а Равиевите синове бяха премного.

18

От Исааровите синове, Селомит бе главният.

19

Хевроновите синове: Ерия, първият; Амария, вторият; Язиил, третият; и Екамеам, четвъртият.

20

Азииловите синове: Михей, първият; и Есия, вторият.

21

Мерариеви синове бяха: Маалий и Мусий. Маалиеви синове: Елеазар и Кис.

22

А Елеазар умря без да има синове, а само дъщери; затова братовчедите им, Кисовите синове, ги взеха [за жени].

23

Мусиеви синове бяха: Маалий, Едер и Еримот, трима.

24

Тия бяха левийците, според бащините си домове, началници на бащините си [домове] според преброяването си, броени един по един по име, които извършваха работите по службата на Господния дом, от двадесет годишна възраст и нагоре.

25

Защото Давид рече: Господ Израилевият Бог успокои людете Си, за да живеят в Ерусалим за винаги.

26

При това, не ще има нужда вече левитите да носят скинията и всичките нейни вещи за службата й;

27

защото, според последните думи на Давида, левийците бяха преброени от двадесет годишна възраст нагоре.

28

Понеже тяхната работа бе да помагат на Аароновите потомци в службата на Господния дом, в дворовете, в стаите, в очистването на всичките свети неща, - във [всичката] работа на службата на Господния дом,

29

също [в грижата] за присътствените хлябове, за чистото брашно на хлебните приноси, било за безквасните кори, или за нещата, които се пекат в тава, или за препечените, и от всякаква мярка и големина,

30

и всяка заран да стоят за да славят и хвалят Господа, тоже и вечер,

31

и да принасят Господу всичките всеизгаряния в съботите, на новолунията, и на празниците, по число, според определеното за тях, всякога пред Господа,

32

и да пазят заръчаното за шатъра за срещане, и заръчаното за светилището, и заръчаното от братята си Аароновите потомци по службата на Господния дом.