Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Leccaln Rrusul 8

1

zġ-wass-an a-tzray-trfufnt išqan f-umnaggar n-aytmatn ġ-urušalim, akutn kullu ġ-tsgiw n-yudaya ula samira. ġir irqqasn a-iqaman.

2

imma stifanus, mḍln-t kra n-mddn lli-tuqqarnin rbbi, taġ-tn-tguḍi-ns bahra.

3

imma šawl iga-n tiqqi-ns a-ihlk amnaggar kullut. ar-ikššm s-tgʷmma yat s-yat, ar-d-izukur irgazn ula timġarin ar-tn-in-itluḥ ġ-lḥbs.

4

imma ġwilli akutnin, ar-tkkan kraygatt mani ar-tbrraḥn s-wawal n-rbbi.

5

iddu filibbus s-yat-tmdint ġ-samira, ar-itbrraḥ f-lmasiḥ.

6

ggutn mddn n-ġin, lliġ sfldn i-ma-ittini filibbus ẓrn timitar tjhhdnin lli-iskar, awin-tt kullu ġ-wawal-ns.

7

mddn ggutnin, ffuġn zgisn ljnun ʷh̬šnnin s-tġuyya tjhhdnin, jjin kigan d-ikušamn d-ibiḍarn.

8

frḥn ayt-tmdint-an bahra.

9

yili yan-urgaz ġ-tmdint-an ism-ns simɛun, ar-iskar ssiḥr ar-gis-tɛjjabn ayt-samira. ar-asn-ittini izd wad imqqurn a-iga.

10

ar-tt-gis-tawin mddn kullutn, udmawn mqqurnin ula wiyyaḍ, ar-ttinin: «argaz-ad tlla-gis-tḥkimt n-rbbi lli-mi ism-ns ‹amqqur›.»

11

ar-srs-sflidn ašku kigan ad-zzrin ar-tɛjjabn ġ-ssiḥr lli-iskar.

12

walaynni lliġ sfldn i-ma-inna filibbus f-lh̬bar ifulkin n-tgldit n-rbbi ula f-ism n-yasuɛ lmasiḥ, amnn awal-ns. issddm-tn ġ-waman, irgazn ula timġarin.

13

yamn simɛun ula nttan, issddm-t filibbus ġ-waman. izayd ar-itmunu d-filibbus, ar-itɛjjab ġ-lquwwat d-tmitar mqqurnin lli-dars-iẓrra.

14

sfldn irqqasn ġ-urušalim f-ayt-samira is-qbln awal n-rbbi, aznn bṭrus d-yuḥanna s-darsn.

15

lliġ-n-lkmn, ẓẓalln ḍalbn zġ-rbbi a-d-ifk rruḥ lqudus i-willi umnnin.

16

ašku ġakudan ur-ta-d-fllasn-igguz rruḥ lqudus. ġir ddmn ntni ġ-waman s-ism n-siditnnġ yasuɛ.

17

srsn fllasn irqqasn ifassn-nsn s-tn-ikšm rruḥ lqudus.

18

ġir iẓra simɛun is-d-yuška rruḥ lqudus lliġ fllasn srsn irqqasn ifassn-nsn, yawi-d iqaridn

19

yini-asn: «fkat-iyi ula nkki taẓḍḍart-ad, baš a-ikšm rruḥ lqudus s-wanna-f-srsġ ifassn-inu.»

20

irar-as bṭrus: «a-tthlkt kiyi ula nnuqrt-nnk, ašku tġalt izd s-iqaridn a-s-tlla-twafka n-rbbi.

21

ur-dark taġamt ġ-twuri-ad ula ra-gis-tkšmt, ašku ur-iġus-uwl-nnk ġ-iẓri n-rbbi.

22

fl lh̬ʷšant-an tnawlt, tḍalbt rbbi ad-ak-iṣamḥ f-ġayn tnuwwat ġ-uwl-nnk.

23

ašku ẓriġ is-tɛmmrt s-wasmmum, tyassast s-iskraf n-ddnub.»

24

yini-asn simɛun: «ḍalbat rbbi f-ssibt-inu, a-ur-iyi-yili kra ġ-ġayd flla tnnam.»

25

izayd bṭrus d-yuḥanna fkn tugga-nsn sawln i-mddn-an s-wawal n-siditnnġ. wrrin ilmma s-urušalim. lliġ ftan ġ-uġaras ar-tbrraḥn s-lh̬bar ifulkin ġ-iduran ggutnin n-samira.

26

imma filibbus, inna-yas-d yal-lmalak n-sidi rbbi: «nkr tddut s-tsga l-ljanub s-uġaras lli-itawin zġ-urušalim s-tmdint n-ġazza.» aġaras-an illa ġ-lh̬la.

27

inkr filibbus iddu. imnaggar yan-urgaz, iga gu-ḥabaš ig lwazir n-ṣṣnduq ġ-dar kandaka tagllitt n-ḥabaš. yuška-d ġ-uwssan-an s-urušalim a-gis-itɛbad rbbi, yamẓ aġaras-an ilmma baš a-iwrri s-tmazirt-ns.

28

ġassan issuda ġ-lkurriṣa-ns ar-yaqra ġ-warra n-nnabi išaɛya.

29

ġakudan filibbus, inna-yas rruḥ lqudus: «ftu-n dar bu-lkurriṣa-yan, tmunt dids.»

30

yazzl filibbus s-dars, isfld-as ar-yaqra ġ-warra n-nnabi išaɛya. isqsa-t filibbus: «is-tssnt lmɛna n-mayd taqrat?»

31

yini-as lwazir: «mamnk a-s-rad-issanġ lmɛna-ns iġ-ur-dari mad-iyi-stt-imalan?» iḍalb-t ilmma a-iġli issudu dids ġ-lkurriṣa.

32

agzzum lli-yaqra ġ-warra n-rbbi iga ġmkad: «zund izimmr lli-ldin ad-as-ġrsn, nġd zund alqqaġ lli-ifssan ġ-gr ifassn n-willi ra-t-ilass, ur-irẓim imi-ns.

33

rgmn-t ssḍrn fllas lbaḍl. ma-ra-yaddr tarwa-ns? ašku bbin-t zġ-tudrt n-ddunit-ad.»

34

isawl-daġ lwazir isqsa filibbus: «ini-yyi, ma-f-isawl nnabi lliġ inna mayad? izd f-ih̬f-ns nġd kra n-yan yaḍni?»

35

ibdu filibbus ġakudan zġ-warra-yan, ar-as-imala lh̬bar ifulkin f-yasuɛ.

36

zaydn ssudun ġ-uġaras aylliġ lkmn yan-udġar gis aman, yini lwazir i-filibbus: «hay-aman. is-illa ma-rad-iyi-ikkis a-yyi-tssddmt?»

37

yini-as filibbus: «ur-illi ma-rad-ak-t-ikkis iġ-tumnt s-nniyt n-uwl-nnk.» yini-as: «ha-yyi umnġ is-iga yasuɛ lmasiḥ yus n-rbbi.»

38

yini lwazir i-uh̬ddam-ns a-issbidd lkurriṣa, igguz s-waman ntta d-filibbus, issddm-t.

39

imma filibbus, ġir ġlin-d zġ-waman s-t-issitti rruḥ n-siditnnġ, ur-sul-t-iẓri lwazir. izayd ntta f-uġaras-ns s-lfrḥ iggutn.

40

imma filibbus yufa-n ih̬f-ns ġ-tmdint n-ašdud, izayd ar-itkka kullu timdinin ar-gisnt-itbrraḥ s-lh̬bar ifulkin aylliġ iruḥ qayṣriyya.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998