Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Leccaln Rrusul 21

1

ġmkan a-tn-nfl, nssudu zġ-ġin nbbi amda s-igzir n-kus. ndid azkka nlkm igzir n-rudus, nzayd s-igzir n-batara.

2

naf-n ġin yan-wanaw ira a-ibbi s-tmazirt n-finiqiyya, nġli srs nssudu gis.

3

ar-ntmnad igzir n-qubrus f-uẓlmaḍ-nnġ, nzayd aylliġ nlkm tamazirt n-suriyya. ngguz ġ-tmdint n-ṣur, ašku ġin ad-ran id-bab n-wanaw ad-srsn sslaɛt-nsn.

4

naf-n ġin kra n-imḥḍarn, ngguz ġ-darsn ssa n-uwssan. inin i-bulus maylli-asn-imla rruḥ lqudus a-ur-iddu s-urušalim.

5

walaynni lliġ kmmln-uwssan-an, nffuġ zġ-darsn a-nzayd f-umuddu-nnġ. munn-d didnnġ ntni kullutn ula timġarin-nsn d-tarwa-nsn s-brra n-tmdint. nutš f-ifaddn-nnġ ġ-tama n-umda nẓẓall nḍalb rbbi.

6

nmsafaḍ didsn, nġli-daġ s-wanaw, wrrin ntni s-tgʷmma-nsn.

7

nssudu ġ-umda zġ-ṣur s-tmdint n-butulimays. nnsallam ula ġin d-aytmatn, nzzri didsn ġassan.

8

ndid azkka nzayd aylliġ nlkm tamdint n-qayṣriyya. ngguz ġin ġ-tgmmi n-filibbus abrraḥ l-lh̬bar ifulkin. ig nttan yan zġ-ssa n-irgazn lli-stin aytmatn ġ-urušalim.

9

ilint dars kkuẓṭ istis ur-tahilnt, ar-ttinint iwaliwn nna-yasnt-imala rbbi.

10

ngawr dars kra n-uwssan. ġakudan a-d-yuška yan-urgaz zġ-tmazirt n-yudaya ism-ns agabus, ig wad ittinin iwaliwn nna-yas-imala rbbi.

11

iruḥ-aġ-d, yasi tagʷst n-bulus, ikrs srs ih̬f-ns ġ-iḍarn ula ifassn yini-aġ: «sfldat i-mayd inna rruḥ lqudus, ‹ġmkad a-rad-krsn ayt-yudaya bu-tagʷst-ad ġ-urušalim, fkn-t ġ-ifassn n-ibrraniyn.›»

12

lliġ nsfld i-ma-inna, nnkr nkkʷni d-aytmatn n-ġin nḍalb zġ-bulus bahra a-ur-iddu s-urušalim.

13

irar-aġ-d nttan yini: «ma-f-a-tallam ar-tssyaggasm ul-inu? ha-nkki ujadġ urd ġir ad-tyawkrrafġ walaynni ard mmtġ ġ-urušalim f-ism n-siditnnġ yasuɛ.»

14

bulus ur-sul-iri a-srnnġ-isfld, nfssa ġakudan nini: «a-yili ma-ira siditnnġ.»

15

nqama ġin kra n-uwssan, nssmun ilmma tiġawsiwin-nnġ nmun-daġ d-uġaras s-urušalim.

16

munn-d didnnġ kra n-imḥḍarn n-ayt-qayṣriyya, awin-aġ-d s-tgmmi n-walli ra-dar-ngguz, ism-ns mnasun. iga ntta gu-qubrus ig yan zġ-imzwura lli-umẓnin aġaras n-siditnnġ.

17

lliġ nlkm urušalim, frḥn srnnġ aytmatn šškšmn-aġ s-darsn.

18

ndid azkka nmun d-bulus a-nẓr yaɛqub, ilin ġin imġarn kullutn.

19

insallam bulus didsn, ar-asn-imala kullu ma-iskr rbbi f-ufus-ns ġ-dar ayt-tmizar yaḍni.

20

lliġ sfldn i-ma-inna ar-kullu-talġn rbbi. inin ilmma i-bulus: «wa-gʷmatnnġ, tẓrit kigan d-wafḍan n-ayt-yudaya a-d-iwrrin amnn s-siditnnġ, ar-kullu-ttirin ššrɛ n-musa bahra.

21

ntni sfldn fllak is-a-tsslmadt ayt-yudaya lli-zdġnin ġ-tmizar yaḍni a-ur-sul-skarn s-ššrɛ ula-da-tẓallan i-iḥšmay-nsn ula-da-tamẓn sul ġ-lɛadat n-imzwura-nnġ.

22

ma-ra-nskr ġilad? ašku rad-issann is-di-tuškit s-ġid.

23

skr mayd rad-ak-nini. llan darnnġ kkuẓ irgazn qawln i-rbbi s-wawal izgan.

24

awi-tn tssġust ih̬f-nnk didsn, tfkt fllasn ma-tn-ih̬ṣṣan i-usmakkrd n-iguyya-nsn. ġmkad a-s-rad-ẓrn mddn kullutn ur-igi yat ġaylli mi fllak sfldn. rad-issann is-a-tskart s-ššrɛ n-musa.

25

imma ibrraniyn lli-umnnin s-lmasiḥ, nuzn-asn yat-tbrat, nini-asn f-maylli-f-d-nmšaška. nuṣṣa-tn a-ur-šttan ma-ityawġrasn i-laṣnam ula idammn ula tifiyi n-ma-iqajjin, aggugn zġ-lfsad.»

26

ndid azkka yawi bulus irgazn-lli, ikmml didsn asġus ġmklli iga dar ayt-yudaya. ikšm ilmma s-tgmmi n-rbbi yini i-inmġurn f-man ass a-rad-kmmln ussan n-usġus-nsn baš a-n-ssakmurn tiġrsiw i-rbbi f-kraygatt yan gisn.

27

ur-iqama walu ad-kmmln ssa n-uwssan, s-illa bulus ġ-tgmmi n-rbbi, ẓrn-t kra n-ayt-yudaya lli-d-kkanin tamazirt n-asiyya. sshiyysn mddn kullutn, ġwin ġ-bulus

28

ar-tġuwwatn ar-ttinin: «way-ayt-rbbi, aškad-d tbiddm didnnġ. argaz-ad iga wad itkkan kraygatt mani, ar-isslmad kullu mddn ad-rggmn ġ-ayt-darnnġ ula ššrɛ-nnġ ula tigmmi-ad n-rbbi. hati ġilad išškšm-d kra n-ibrraniyn s-tgmmi n-rbbi, issḥrm adġar amẓlay.»

29

nnan ntni ġmkan ašku ẓran trufimus gu-afsus imun d-bulus ġ-tmdint, ġaln is-t-id-dids-yiwi s-tgmmi n-rbbi.

30

tzayd tqrbl-tmdint kullutt. azzln-d mddn ggutnin, amẓn bulus zukrn-t-id zġ-tgmmi n-rbbi, qqnn-d fllas iflwan

31

irin a-t-nġn. ġakudan a-isfld-unmġur n-iɛskrin n-rruman i-lh̬bar n-is-kullu-tduy urušalim.

32

yawi-d kra n-iɛskrin d-lqbṭanat-nsn azzln-d s-darsn. lliġ ẓran mddn anmġur-an d-iɛskrin-ns rẓmn zġ-bulus ur-sul-a-t-kkatn.

33

iruḥ-tn-in-unmġur, yamẓ ġ-bulus, yamr iɛskrin a-t-krsn s-snat ssnasl. isqsa mddn ilmma: «ma-iga-urgaz-ad? ma-iskr?»

34

bdun-daġ ar-tġuwwatn kud kra d-ma-ittini, aylliġ ur-iẓḍar a-yissan ma-f-inkr uduy-an. yamr ilmma ad-awin bulus s-lqṣr.

35

ssruḥn-t iɛskrin s-tama n-iskfal, walaynni ar-tn-bahra-ssnukmun mddn aylliġ-tn-d-iqqan ad-asin bulus.

36

ẓẓun gis mddn kullutn ar-ssġuyyun ar-ttinin: «nġat-t, nġat-t.»

37

lliġ-n-lkmn imi l-lqṣr isawl bulus s-unmġur n-iɛskrin yini-as: «is-rad-iyi-tṣamḥt ad-ak-iniġ kra?» irar-as-unmġur: «mah̬, tssnt a-tsawlt s-wawal n-ayt-yunan?

38

is-urd gu-miṣr a-tgit lli-issduyn mddn f-ssulṭa n-rruman, yawi dids kkuẓ id-walf n-yan s-lh̬la, d-kullutn usin didsn uzzal?»

39

yini-as bulus: «gu-yudaya ad-giġ zġ-ṭarsus ġ-tmazirt n-kilikiyya. ṭṭafġ taġamt n-ayt-tmdint-an, d-nttat urd tamdint imẓẓin a-tga. adj-iyi ad-sawlġ d-mddn-ad.»

40

yadj-t-ilmma-unmġur. ibidd bulus ġ-iggi n-iskfal yall afus-ns a-tn-issfssa. lliġ fssan kullutn, isawl srsn s-wawal n-ayt-yudaya.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998