Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Leccaln Rrusul 17

1

zrin zġ-tmdint n-amfibulis ula abuluniyya, lkmn tamdint n-tasaluniki. tili ġin yat-tgmmi n-tẓallit n-ayt-yudaya.

2

ikšm srs bulus ġmklli iskar ġ-tmdinin yaḍni. kraḍ-uwssan n-usunfu ar-ġin-isawal d-mddn, ar-asn-imala ma-ityaran ġ-warratn n-rbbi

3

ar-asn-ittini: «iqqan-d ġwalli igan lmasiḥ a-irfufn bahra, inkr-d ilmma zġ-lmut.» ar-asn-ittini: «yasuɛ lli-f-a-yawn-tbrraḥġ, nttan a-igan lmasiḥ lli-s-a-ttqlm.»

4

amnn kra n-ayt-yudaya s-maylli-asn-ittini, ntni ula yan-mnnaw zġ-ibrraniyn lli-tɛbadnin rbbi, d-kra n-tmġarin ist-tgʷmma mqqurnin ġ-tmdint-an, wrrin kullu biddn d-bulus d-sila.

5

imma wiyyaḍ ġ-ayt-yudaya usin fllasn tanuwwašt. awin-d kra n-irgazn ʷh̬šnnin zġ-ssuq, ġrn i-mddn ggutnin ad-didsn-munn, ssduyn-d tamdint kullutt. azzln s-tgmmi n-yasun, ar-siggiln s-bulus d-sila baš a-tn-ssufġn s-wammas n-mddn.

6

lliġ ur-tn-ufin, zukrn yasun d-kra n-aytmatn yaḍni s-dar imġarn n-tmdint, ar-tġuwwatn ar-ttinin: «ġwilli ssgrawlnin ddunit kullutt, hatni uškan-d ula s-ġid,

7

išškšm-tn yasun s-tgmmi-ns. ffuġn ntni zġ-lqanun n-qayṣr, ar-ttinin illa yan-ugllid yaḍni ism-ns yasuɛ.»

8

lliġ sfldn mddn d-imġarn-nsn i-mayad, mrwin bahra.

9

ḍalbn ilmma fllasn ḍḍmant zġ-yasun d-aytmatn yaḍni, rẓmn-asn.

10

lliġ-d-ḍrnt tillas, nkrn aytmatn safḍn bulus d-sila s-biriyya. lliġ lkmn tamdint-an, kšmn s-tgmmi n-tẓallit n-ayt-yudaya.

11

mddn-an n-biriyya, ur-qqurn ih̬fawn-nsn zund ayt-tasaluniki. ar-ttirin ad-sflidn i-wawal n-siditnnġ ar-tt-gis-tawin bahra, ar-siggiln ġ-warratn n-rbbi ass f-wass, baš ad-ẓrn is-yʷġẓan maylli-asn-ittini bulus.

12

yigat ma-iwrrin yumn zġ-ayt-yudaya ula kra n-tmġarin tibrraniyin ist-tgʷmma mqqurnin d-irgazn ibrraniyn ggutnin.

13

imma ayt-yudaya ġ-tasaluniki sfldn f-mamnk a-itbrraḥ bulus s-wawal n-rbbi ġ-biriyya. ddun sshiyysn mddn ssduyn ula tamdint-an.

14

nkrn aytmatn ġakudan, safḍn bulus s-tama n-umda. imma sila d-timutaws qaman ġ-biriyya.

15

iddu bulus, awin-t imddukkʷal-ns ar tamdint n-atina, fln-t-in ġin wrrin s-biriyya. yuṣṣa-tn bulus ad-inin i-sila d-timutaws a-n-dars-aškin ad-ur-maṭln.

16

lliġ a-srsn-itql bulus ġ-atina, iẓr tamdint-an tɛmmr s-laṣnam ar-tn-tɛbadn mddn. ṭiyyr-as bahra.

17

ikšm s-tgmmi n-tẓallit ar-isawal d-ayt-yudaya d-ibrraniyn lli-tɛbadnin rbbi. ar-isawal ula ġ-ssuq ass f-wass d-winna gis llanin.

18

imnaggar kra n-imslmdn l-lfalsafa, gan ‹ibikuriyn› ula ‹rwaqiyn›. kra gisn inna fllas: «ġwad ijrubbujn, ma-ira a-yini?» inin wiyyaḍ: «irwas is-a-isawal f-kra n-ilahat ar-tn-tɛbadn mddn ġ-tmizar yaḍni.» ġaln ntni is-a-isawal f-sin ilahat ašku ar-yaddr ‹yasuɛ› ula ‹tankra›.

19

awin-t ilmma s-usgawr n-imġarn n-tmdint-an, iga asgawr lli-mi-ttinin ‹aryus-bagus›. inin i-bulus: «is-trit ad-aġ-tmlt ma-iɛna-ulmmud-ad l-ljdid lli-s-a-ttbrraḥt?

20

ašku ar-tsawalt f-kra n-tġawsiwin ur-jju-nsfld i-zund ntnti. nra a-nissan ma-tga lmɛna-nsnt.»

21

ġmkad ad-gan ayt-atina ula kullu willi zdġnin ġ-tmdint-an, ur-a-sslhawn ih̬f-nsn abla ad-sflidn ar-sawaln f-aynna igan taġawsa l-ljdid.

22

ibidd bulus ġ-wammas n-usgawr yini-asn: «way-ayt-atina, ẓriġ-kʷn ar-bahra-ttuqqarm ilahat mknna gan.

23

lliġ a-tfjjijġ ġ-tmdint-nnun ar-tmnadġ idġarn lli-ġ-a-ttɛbadm. afġ-n yan ġ-iẓran lli-dar ttẓallam, tyaran gis iwaliwn-ad ‹ilah ur-ityawssann›. han ġwalli ttɛbadm bla-ti-tssnm, nttan a-f-rad-awn-sawlġ.

24

ašku rbbi lli-iskrn ddunit ula kullu ma-gis-illan, nttan a-igan sidis n-ignna ula win-wakal. ur-a-izddġ ġ-tgʷmma tyawskarnin s-ifassn n-bnadm.

25

ur-t-ih̬ṣṣa kra nskr nkkʷni, ašku ur-iḥtajja yat. nttan a-yakkan i-kullu mddn tudrt d-unfus ula kraygatt kra.

26

iskr zġ-tarwa n-yan-urgaz kullu tasutin n-bnadm ad-zdġn ġ-tmizar n-ddunit kullutt. iḥudda-yasn isggʷasn n-tudrt, igli-asn iwtta n-imzdġn-nsn.

27

iskr-asn ġmkan baš ad-siggiln s-rbbi a-ur-imil mnaggarn dids issann-t. walaynni rad-awn-iniġ, han ntta ur-n-yaggug f-yan ginnġ

28

ašku ‹nttan a-ġ-nddr nftu nili.› ġmklli nnan kra n-ayt-umarg-nnun: ‹ula nkkʷni nga tarwa-ns.›

29

«lliġ nga nkkʷni tarwa n-rbbi, illa fllannġ a-ur-nġal is-iga nttan zund kra ityawskarn zġ-uwrġ nġd nnuqrt nġd aẓru s-ifassn ula lɛaql n-bnadm.

30

ġayd izrin iṣbr rbbi d-willi ur-ssinnin mayan. imma ġilad yumr kullu mddn ġ-kraygatt mani ad-fln kullu mad-skarn yʷh̬šn.

31

ašku iqṣad yan-wass lli-ġ-ra-yut lḥukm s-lḥqq f-kullu ddunit f-ufus n-yan-urgaz lli-iẓli, iml srs tamatart i-kullu mddn lliġ-t-id-issnkr zġ-lmut.»

32

lliġ sfldn i-mayd inna bulus f-yan-d-inkrn zġ-lmut, kra gisn ar-iḍṣṣa. imma wiyyaḍ nnan: «ar tawala yaḍni tsawlt-aġ f-tġawsa-yad.»

33

iffuġ ilmma bulus zġ-darsn.

34

kra gisn yumn s-ma-s-asn-inna, munn dids. illa gisn yan zġ-imġarn n-usgawr-an ism-ns dyunisyus. tili yat-tmġart ism-ns damaris, ilin kra n-mddn yaḍni.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998