Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Leccaln Rrusul 13

1

llan kra n-mddn ġ-umnaggar n-aytmatn ġ-anṭakiyya, ar-ttinin iwaliwn nna-yasn-imala rbbi ar-sslmadn. illa barnaba d-simɛan lli-mi-ttinin ‹asggan›, yili lukyus gu-kurini d-manayn lli-imqqurn d-ugllid hirudus ġ-yat-tgmmi, yili šawl.

2

yan-wass aẓumn ar-tɛbadn siditnnġ, s-asn-inna rruḥ lqudus: «fkat-iyi-d barnaba d-šawl ad-qasan kra n-twuri, ġriġ-asn srs.»

3

zaydn ilmma ġ-uẓum d-tẓallit, srsn fllasn ifassn-nsn safḍn-tn.

4

ddun ntni ġmklli-asn-imla rruḥ lqudus s-lmrsa n-salukiyya, ssudun ġ-umda s-igzir n-qubrus.

5

kšmn s-tmdint n-salamis ar-tbrraḥn s-wawal n-rbbi ġ-tgʷmma n-tẓallit n-ayt-yudaya. iwin didsn yuḥanna lli-mi-ttinin marqus, ar-tn-itɛawan ġ-twuri.

6

ar-tkkan igzir kullut aylliġ lkmn tamdint n-bafus, afn-in gis yan-usḥḥar gu-yudaya ism-ns baryašuɛ, ar-ittini is-iga nnabi walaynni ar-isskirkis.

7

nttan ar-itgawar dar lḥakm n-igzir ism-ns sarjyus-bulus. iga lḥakm-an bab l-lɛaql. yazn s-barnaba d-šawl iḍalb-tn ad-d-aškin s-dars, ašku ira a-zgisn-isfld i-wawal n-rbbi.

8

imma asḥḥar-an, ism-ns alimas s-wawal n-ayt-yunan, inkr srsn yiri a-iḥṣar lḥakm a-ur-yamẓ aġaras l-lmasiḥ.

9

ġakudan šawl lli-mi-nttini bulus iɛmmr s-rruḥ lqudus, imnad ġ-usḥḥar

10

yini-as: «wa-yus n-iblis, tgit amḍaḍḍ i-kullu ma-ira rbbi. tɛmmrt s-tkrkas d-tillay ʷh̬šnnin. ar-bdda-tsslullit iġarasn ʷġẓannin n-siditnnġ.

11

hati illa-fllak-ufus n-siditnnġ. ra-tbukḍt ur-ra-tisfiwt ar azmz yaḍni.» ġakudan a-fllas-iḍr-umdlu d-tillas, ar-itlli s-mad-as-itamẓn afus.

12

imma lḥakm, lliġ iẓra mayd ijran, itɛjjb bahra. yamn s-mad-as-sslmdn f-siditnnġ.

13

iffuġ bulus d-usmun-ns zġ-bafus, ssudun ġ-umda s-tmdint n-barga ġ-tmazirt n-bamfiliyya. ibḍu didsn yuḥanna lli-mi-ttinin marqus, iwrri s-urušalim.

14

zaydn ntni zġ-barga s-tmdint n-anṭakiyya n-bisidiyya. kšmn s-tgmmi n-tẓallit ġ-wass n-usunfu, skiwsn gis.

15

imġarn n-tgmmi n-tẓallit, tigira n-mad-ġran zġ-ššrɛ n-musa d-warratn l-lanbiya, ġrn-asn: «way-aytmatnnġ, nkrad-d tsawlm iġ-darun kra n-iwaliwn ma-s-a-tssdusm mddn-nnġ.»

16

inkr bulus yall afus-ns yini-asn: «way-ayt-rbbi d-ibrraniyn lli-tɛbadnin rbbi, sfldat-iyi.

17

rbbi n-ayt-darnnġ iẓli imzwura-nnġ, issigat-tn bahra ġ-isggʷasn lli-ġ-llan ġ-tmazirt n-miṣr. issufġ-tn-d ilmma zġ-ġin s-ufus-ns itjhhdn.

18

ibidd didsn kkuẓ id-mraw n-usggʷas ġ-lh̬la.

19

ihlk ssa n-tglday ġ-tmazirt n-kanɛan, ifk-asn tamazirt-an a-stt-wrtn.

20

ġmkan a-s-izri ma-itggan kkuẓ id-miyya d-smmus id-mraw (450) n-usggʷas. ifk-asn ilmma imġarn tjhhdnin a-fllasn-tḥkamn ar ussan n-nnabi ṣamwil.

21

ḍalbn-t ġakudan a-zgisn-iẓli yan ad-asn-ig agllid, iml-asn rbbi šawl yus n-qiš zġ-tqbilt n-bnyamin. izayd nttan ar-fllasn-itḥkam kkuẓ id-mraw n-usggʷas.

22

issitti-t ilmma rbbi, ig dawd d-ugllid-nsn. nttan a-f-ifka rbbi tugga-ns inna: ‹ufiġ-n ġ-dawd yus n-yassa ma-n-yakmurn s-uwl-inu. ra-iskar kullu mad-riġ.›

23

imma ġilad, zġ-tasut n-dawd a-zġ-d-ifka rbbi yan yaḍni a-ig anjjam i-ayt-rbbi ġmklli-s-inna ġayd izrin, a-t-igan d-yasuɛ.

24

lliġ ur-ta-igri yasuɛ ġ-twuri-ns, ikka-ttin yuḥanna amsddam ar-itbrraḥ ar-ittini i-kullu ayt-rbbi ad-fln mad-skarn yʷh̬šn ar-tn-issddam ġ-waman.

25

lliġ-d-yakmur-uzmz a-ikmml yuḥanna tawuri-ns, isqsa mddn-an: ‹ma-ttinim giġ-t nkki? hati urd nkkin a-igan ġwalli-s-a-ttqlm, walaynni ra-d-yašk tigira-nu. ur-sthllaġ nkki ad-rẓmġ ifalan n-turẓiyin-ns.›

26

«way-aytma zġ-tasut n-ibrahim d-ibrraniyn lli-tɛbadnin rbbi, nkkʷni kullwaġ a-mi-d-yuzn rbbi awal f-mamnk a-rad-aġ-ijjnjm.

27

imma imzdġn n-urušalim d-inmġurn-nsn ur-ssinn izd yasuɛ a-igan anjjam lli-s-a-tqln. ur-fhimn iwaliwn l-lanbiya lli-aqran kraygatt ass n-usunfu, walaynni ssuwfan iwaliwn-an lliġ fllas ḥkamn.

28

wah̬h̬a ur-gis-ufin ma-f-a-t-nqqan, ḍalbn zġ-bilaṭus a-t-inġ.

29

ġakud lliġ skrn ntni kullu maylli fllas ityaran zġ-isizwar, zzugzn-t zġ-uggjdi, srsn-t-in ġ-umḍḍal.

30

«imma rbbi hati issnkr-t-id zġ-lmut,

31

ar-d-itban kigan d-uwssan i-willi dids munnin zġ-jalil s-urušalim. gn ntni inagan, ar-akkan tugga i-ayt-rbbi f-mad-ẓran.

32

ula nkkʷni nuška-d nawi-awn-d lh̬bar-ad ifulkin, ašku maylli inna rbbi i-imzwura-nnġ f-ma-ra-iskr,

33

hati iskr-t ġilad ġ-darnnġ nkkʷni lli-igan tarwa-nsn. ašku issnkr-d yasuɛ zġ-lmut ġmklli ityaran ġ-wis sin imurign, inna rbbi: ‹kiyi tgit iwi. babak ad-giġ ġassad.›

34

ityara ula f-mamnk a-ra-t-id-issnkr zġ-lmut a-ur-sar-trkm ddat-ns, yini: ‹hati ra-kʷn-barkġ s-lbarakat ṣfanin zganin lli-f-nniġ i-dawd.›

35

yini-daġ ġ-warra yaḍni: ‹ur-ra-tadjt amẓlay-nnk a-irkm ġ-umḍḍal.›

36

nssn dawd ġ-uwssan-ns is-iskr ma-ira rbbi, immt ilmma ityawmḍal ġ-gr imzwura-ns, trkm ddat-ns.

37

imma ġwad-d-issnkr rbbi, ur-t-yudji a-irkm.

38

«way-aytma, nra a-tissanm lh̬bar-ad ifulkin. ašku f-ssibt n-ġwad-d-inkrn a-s-yujad rbbi a-fllawn-issitti ddnub-nnun. kullu wanna srs yumnn, ra-t-issġus zġ-kullu ġaylli mi ur-iẓḍar ššrɛ n-musa a-t-zgis-issġus.

39

imma ġilad, rarat lɛaql-nnun ad-awn-ur-ijru ġmklli nnan lanbiya:

40

‹ẓrat a-iṭnnaẓn, ar-ttɛjjabm tthlkm. ašku rad-skrġ kra ihiyyan ġ-uwssan-nnun. iġ-illa mad-awn-fllas-innan, ur-ra-ti-tamnm.›»

41

iffuġ ilmma bulus d-barnaba zġ-tgmmi n-tẓallit. ḍalbn-tn mddn a-n-wrrin imal ass-an n-usunfu ad-asn-sawln s-uggʷar f-tġawsiwin-ad.

42

lliġ kullu ffuġn, iggut gisn ma-imunn d-bulus d-barnaba zġ-ayt-yudaya d-ibrraniyn lli-umẓnin aġaras n-ayt-rbbi. isawl srsn bulus d-barnaba, zzɛamn-tn ad-zgan ġ-lbaraka n-rbbi.

43

imal ass-an n-usunfu munn-d ayt-tmdint kullutn, irin ad-sfldn i-wawal n-rbbi.

44

imma ayt-yudaya lli-zdġnin ġin, lliġ ẓran mddn-an ggutnin, asin tanuwwašt f-irqqasn, ẓin d-bulus f-wawal-ns rgmn-t.

45

irar-asn ilmma bulus d-barnaba s-zzɛamt inin-asn: «niwi-awn-d awal n-rbbi ġmklli-aġ-d-iqqann baš a-tzwurm kunni. imma ġilad ur-ti-trim, tgm ih̬fawn-nnun d-willi ur-isthllan ad-kšmn s-tudrt idumn. ra-kʷn-nfl ġilad nawi-tt ġ-ibrraniyn,

46

ašku ġmkad a-s-aġ-yuṣṣa sidi rbbi. inna: ‹giġ-k d-tifawt i-ayt-tmizar aggugnin, a-tjjnjmt mddn ar ttmi n-wakal.›»

47

lliġ sfldn ibrraniyn i-mayad, frḥn bahra alġn awal n-sidi rbbi. wrrin amnn s-yasuɛ kullu willi iẓli rbbi ad-kšmn s-tudrt idumn.

48

sfldn mddn i-lh̬bar n-siditnnġ ġ-kullu tamazirt-an.

49

imma ayt-yudaya sshiyysn timġarin tibrraniyin ist-tgʷmma mqqurnin lli-tɛbadnin rbbi d-uwdmawn mqqurnin n-tmdint-an, aylliġ nkrn mddn ggutnin ar-ssrfufunn bulus d-barnaba ssmsrn-tn zġ-tmazirt-an.

50

issus fllasn bulus d-barnaba agdrur n-iḍarn-nsn ad-asn-ig tamatart, ftun s-tmdint n-iquniyya.

51

imma imḥḍarn lli-fln ġ-anṭakiyya, ɛmmrn ntni s-lfrḥ ula s-rruḥ lqudus.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998