Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Yuhenna 7

1

tiġurdin n-mayan ar-itlulli yasuɛ ġ-tmazirt n-jalil. ur-iri a-iffuġ s-tmazirt n-yudaya ašku ar-ttirin imġarn n-ayt-yudaya a-t-nġn.

2

ġ-uwssan-an yakmur-d lɛid n-ayt-yudaya lli-mi-ttinin lɛid n-iḥšaš.

3

sawln-d aytmas n-yasuɛ inin-as: «ddu zġ-ġid s-yudaya ad-ẓrn imḥḍarn-nnk ma-tskart.

4

ašku yan iran a-ityawssan ur-a-itḥḍu iskkirn-ns. iġ-a-tskart tiġawsiwin-ad, ih̬ṣṣa-k a-di-tssbayynt ih̬f-nnk i-ddunit.»

5

ašku ur-srs-uminn aytmas.

6

yini-asn yasuɛ: «azmz-nnun illa-bdda, walaynni ur-ta-d-ilkim-uzmz-inu.

7

kunni, ur-gigun-illi ma-f-a-kʷn-tkrhun ayt-ddunit-ad, imma nkki ar-iyi-tkrhun f-tugga lli-akkaġ f-lh̬ʷšanat lli-skarn.

8

zaydat kunni a-tzzrim lɛid ġin. ur-ta-rad-dduġ nkki ašku ur-ta-d-ilkim-uzmz-inu.»

9

inna-yasn ġmkad, igawr sul ġ-tmazirt n-jalil.

10

walaynni lliġ ftan aytmas ad-zzrin lɛid ġ-urušalim, iftu ula ntta s-tntla baš a-t-ur-akʷzn mddn.

11

ar-srs-siggiln imġarn n-ayt-yudaya ġ-uwssan l-lɛid ar-ttinin: «manza ġwalli?»

12

iggut ma-fllas-itnšmušn. kra gisn ar-ittini: «argaz ifulkin a-iga.» kra ar-ittini: «uhu, ar-ijllu mddn.»

13

walaynni ur-iẓḍar yan a-yall awal-ns, ašku ksuḍn zġ-imġarn n-ayt-yudaya.

14

lliġ iruḥ mnaṣṣ ġ-uwssan l-lɛid, ikšm yasuɛ s-tgmmi n-rbbi ar-isslmad.

15

ar-gis-tɛjjabn imġarn n-ayt-yudaya ar-ttinin: «argaz-ad ur-d-ikki lmdrst. mamnk a-s-issn ġunškad n-ulmmud?»

16

imma yasuɛ irur-asn inna: «almmud-ad ur-igi winu. iga win ġwalli-yyi-d-yuznn.

17

wanna iran a-iskar ma-ira rbbi, nttan a-ra-yissan almmud-ad izd dar rbbi a-zġ-d-yuška nġd ar-d-sawalġ zġ-ih̬f-inu.

18

yan-d-isawaln zġ-ih̬f-ns, ar-ittiri a-t-alġn mddn. walaynni yan ittirin a-t-yalġ ġwalli-t-id-yuznn, nttan ar-ittini lḥqq ur-a-isskirkis.

19

musa ifka-yawn ššrɛ n-rbbi, walaynni ur-gigun-illi yan iskarn s-ššrɛ. mah̬ aylliġ a-ttirim a-yyi-tnġm?»

20

rarn-as-d mddn-an: «kiyi, kra l-ljnn a-k-ikšmn. ma-iran a-k-inġ?»

21

yini-asn yasuɛ: «yan-uskkir kad-skrġ, ar-kullu-gis-ttɛjjabm.

22

yuṣṣa-kʷn musa a-tẓẓallm i-tarwa-nnun, wah̬h̬a urd musa ka-izwarn ġ-tẓallit-an walaynni imzwura-nnun a-zwar-iẓẓullan. tmyarm ġilad a-tẓẓallm i-bnadm ula ġ-wass n-usunfu.

23

walaynni iġ-tẓẓullam i-bnadm ġ-wass n-usunfu baš a-tskarm s-ššrɛ n-musa, ma-f-awn-flla-ṭiyyr lliġ jjujjiġ bnadm kullut ġ-wass n-usunfu?

24

a-ur-ttnbaḍm s-ma-d-ibann i-mddn walaynni tnbaḍat s-lḥqq.»

25

bdun kra n-ayt-urušalim ar-sqsan i-ngratsn ar-ttinin: «is-urd ġwad ad-ran imġarn a-t-nġn?

26

hati ar-isawal ġ-wammas n-mddn, ur-as-nnin yat. ḥaqqan ssnn izd s-ṣṣaḥt nttan a-igan lmasiḥ n-rbbi?

27

walaynni argaz-ad, nssn manizġ-d-yuška. iġ-d-yuška lmasiḥ, ur-ra-yissan yan manizġ-d-yuška.»

28

ar-isslmad yasuɛ ġ-tgmmi n-rbbi, yall awal-ns yini: «is-iyi-tssnm? is-tssnm manizġ-d-uškiġ? ur-d-uznġ ih̬f-inu. lḥqq a-iga ġwalli-yyi-d-yuznn, walaynni ur-ti-tssinm kunni.

29

ssnġ-t nkki ašku giġ zġ-gis, d-nttan a-yyi-d-yuznn.»

30

nkrn mddn ġakudan a-t-ġwin, walaynni ur-iẓḍar yan a-n-srs-ig afus ašku ur-ta-di-tlkim tasaɛt-ns.

31

walaynni iggut ġ-mddn-an ma-srs-yumnn, ar-ttinin: «iġ-d-yuška lmasiḥ n-rbbi is-ra-iskr lmɛjizat uggʷar n-maylli iskr-urgaz-ad?»

32

sfldn ifarisin i-ma-ttinin mddn i-ngratsn f-yasuɛ. nkrn ntni d-inmġurn n-tgmmi n-rbbi, aznn-d imh̬zniyn a-t-amẓn.

33

isawl yasuɛ s-mddn yini-asn: «ġir kra idrusn a-ra-sul-didun-iliġ, wrriġ ilmma s-walli-yyi-d-yuznn.

34

ra-sri-tsiggilm walaynni ur-ra-yyi-tafm, ašku illis rad-dduġ ur-tẓḍarm a-srs-tddum.»

35

ssmqsan ilmma mddn-an n-ayt-yudaya i-ngratsn inin: «manis ra-iddu aylliġ ur-ra-t-naf nkkʷni? is-ira a-iddu s-dar ayt-darnnġ lli-zdġnin ġ-tmizar yaḍni a-ġin-isslmad ayt-tmizar-an?

36

ha-ntta inna ra-srs-nsiggil ur-ra-t-naf, yini is-ur-nẓḍar a-nddu s-illis ra-iddu. ma-tga lmɛna n-wawal-ad?»

37

ġ-wass iggʷran l-lɛid, iga ass kullu ihiyyan, ibidd yasuɛ yall awal-ns yini: «wanna yaġ irifi, a-d-sri-yašk isu.

38

wanna sri yumnn, ‹isaffn n-waman n-tudrt a-ra-iftu zġ-uwl-ns› ġmklli ityaran.»

39

awal-ad, inna-t yasuɛ f-rruḥ n-rbbi lli-ra-d-igguz f-willi srs umnnin. ġ-uwssan-an ur-ta-yasn-d-ityawfka rruḥ, ašku ur-ta-ityalal yasuɛ s-lmjd.

40

lliġ sfldn mddn i-wawal-an, kra gisn inna: «s-ṣṣaḥt, ġwad a-igan nnabi lli-s-a-ntql.»

41

inin wiyyaḍ: «ġwad a-igan lmasiḥ n-rbbi.» imma wiyyaḍ nnan: «izd tamazirt n-jalil a-zġ-ra-d-yašk lmasiḥ?

42

is-ur-ityara ġ-warra n-rbbi, lmasiḥ ra-ig zġ-tasut n-ugllid dawd, ilal ġ-bitlaḥm aduwwar lli-ġ-ttin ikka izdġ dawd?»

43

bḍun mddn-an i-ngratsn f-ssibt-ns.

44

kra gisn ira a-t-iġwi, walaynni ur-n-srs-igi yan afus-ns.

45

wrrin imh̬zniyn s-dar inmġurn n-tgmmi n-rbbi d-ifarisin. sqsan-tn ntni: «mah̬ aylliġ ur-t-id-tiwim?»

46

inin-asn imh̬zniyn: «ur-jju-illi yan isawaln zund argaz-an.»

47

inin-asn ifarisin: «izd ula kunni tjlam?

48

is-illa zġ-imġarn nġd ifarisin ma-srs-yumnn?

49

imma mddn-an yaḍni lli-ur-ssinnin ššrɛ, tagat a-tn-yutn.»

50

illa yan ġ-gr ifarisin-an ism-ns niqudimus, ikka-ttin yuška-d dar yasuɛ. isawl ġakudan yini-asn:

51

«is-ra-iḥkam ššrɛ-nnġ f-yan ur-ta-nsfld i-ma-ittini f-ih̬f-ns ula nssn ma-iskar?»

52

imma ntni rurn-as: «izd ula kiyi gu-jalil a-tgit? siggil ġ-warratn tissant is-ur-ra-d-yašk kra n-nnabi zġ-jalil.»

53

nkrn iftu kud yan s-tgmmi-ns.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998