Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Luqa 8

1

tiġurdin n-mayan iddu yasuɛ ar-itkka timdinin ula iduran ar-itbrraḥ s-lh̬bar ifulkin f-tgldit n-rbbi. ar-dids-tmunun imḥḍarn-ns s-sin d-mraw,

2

ntni d-kra n-tmġarin lli-ijjujji yasuɛ zġ-tmuḍan-nsnt issufġ zġ-gisnt ljnun ʷh̬šnnin. tlla maryam lli-mi-ttinin ullt-magdala, issufġ zġ-gis ssa ljnun.

3

tili yuwanna tamġart n-h̬uzi lli-igan amġar ġ-tgmmi n-ugllid hirudus. tili susanna d-tiyyaḍ ggutnin, ar-tɛawannt yasuɛ d-imḥḍarn-ns zġ-ma-igan winsnt.

4

aškin-d mddn s-dar yasuɛ zġ-tmdinin kullutnt n-tmazirt-an. lliġ-d-fllas-munn s-kigan yut-asn lmɛna-yad yini-asn:

5

«hay-afllaḥ iffuġ a-n-iluḥ amud. lliġ-t-iluḥ iḍr-n kra ġ-uġaras, akʷln fllas mddn, grun-t igḍaḍ.

6

iḍr-n kra f-isli. lliġ-d-imġi yiqar ašku ur-dars aman.

7

iḍr-n kra ġ-uzggʷar, iġli d-uzggʷar iššqajji-t.

8

iḍr-n kra ġ-wakal ifulkin imġi-d ifk ṣṣabt, ifk f-miyya n-twal.» izayd yasuɛ yall awal-ns yini-asn: «wanna dar imzgan a-srsn-isflid, illa fllas a-isfld.»

9

sqsan-t imḥḍarn-ns f-lmɛna-yad.

10

yini-asn yasuɛ: «kunni ityawfka-yawn a-tissanm f-tgldit n-rbbi ma-intln f-wiyyaḍ. imma ntni, ġir s-lmɛni a-s-rad-asn-ityawnna. ġmklli ityaran, ‹rad-tmnadn walaynni ur-rad-ẓrn yat. rad-sflidn walaynni ur-rad-fhmn yat.›

11

«ġmkad a-tga lmɛna-yad. amud iga awal n-rbbi.

12

ġwalli iḍrn ġ-uġaras iga zund mddn lli-sfldnin i-wawal yašk-id iblis ikkis awal zġ-ih̬f-nsn baš a-ur-amnn njmn.

13

imma ġwalli iḍrn ġ-isli iga zund mddn lli-sfldnin i-wawal frḥn srs walaynni ur-ikšim-wawal-an s-uwl-nsn. amnn ġir kra n-uwssan ard tili tassast s-knukin.

14

imma ġwalli iḍrn ġ-uzggʷar iga zund mddn lli-sfldnin i-wawal, ddun ilmma asin tiġufiwin n-ddunit-ad lhun s-wayda ršqn s-tġawsiwin yaḍni. ġayan a-iššqajjin awal aylliġ ur-d-yiwi ṣṣabt.

15

walaynni ġwalli iḍrn ġ-wakal ifulkin iga zund mddn lli-sfldnin i-wawal n-rbbi amẓn-t s-nniyt n-uwl-nsn iġusn, ar-srs-skarn bla-da-trmayn, fkn ṣṣabt-nsn.

16

«ur-illi ma-issrġan lqndil idl-t s-tkint nġd a-t-in-ig ġ-ddu tisi. walaynni f-iggi n-mani yattuyn a-f-ra-t-in-isrs, baš a-tban tifawt i-kullu wanna-d-ikšmn.

17

kullu ma-intln, ra-t-ẓrn mddn tigira. kullu ma-idln, ra-t-zzudfn ssbayynn-t-id.

18

awiyat-stt ġ-mayd mi tsflidm, ašku wanna dar illa, rad-as-izayd rbbi. imma wanna ur-dar-illi, rad-as-ikkis ula maylli-s-iġal is-dars-illa.»

19

tašk-id innas n-yasuɛ d-aytmas, ur-ufin maniġ a-t-in-lkkmn ašku ggutn mddn lli-fllas-munnin.

20

yini-as-d yan: «ha-innak d-aytmak biddn-in ġ-brra. ran a-k-ẓrn.»

21

imma ntta inna-yasn: «inna d-aytma gan-tn ġwid sflidnin i-wawal n-rbbi ar-srs-skarn.»

22

yan-wass ikšm yasuɛ s-yat-tanawt ntta d-imḥḍarn-ns, yini-asn: «a-nddu s-tsga-yan yaḍni n-umda.» ffuġn ftun f-waman.

23

lliġ a-ttidun ign yasuɛ. inkr-d-waḍu ġ-tasaɛt-an iduy-umda aylliġ a-ttɛmmar tanawt s-waman, tftu a-tddm.

24

ddun imḥḍarn ssfaqn-t inin-as: «wa-sidi, wa-sidi, ha-yaġ ra-nhlk.» inkr yasuɛ yamr aḍu ula taḍangiwin, s-zgan kullu, iwrri-umda ihnna bahra.

25

yini ilmma i-imḥḍarn-ns: «is-ur-tuminm?» imma ntni ġuwḍn ar-bahra-tɛjjabn ar-ttinin i-ngratsn: «ma-iga ġwad aylliġ a-itamr aḍu d-umda, ar-skarn s-wawal-ns?»

26

lkmn tamazirt n-garasa, taggug f-tmazirt n-jalil ġ-tsga yaḍni n-umda.

27

iffuġ yasuɛ zġ-tanawt s-t-id-imnaggar yan-urgaz gu-tmdint-an, llan gis ljnun. kigan a-ur-ilssa yat. ur-a-ittiri tigmmi, ar-izddġ ġir ġ-gr ismḍal.

28

lliġ iẓra yasuɛ yut s-yat-tġuyyit iḍr ġ-dar iḍarn-ns iġuwwt yini-as: «wa-yasuɛ yus n-rbbi amattuy, ma-illan ġ-griyi didk? ḍalbġ-ak, ḍalbġ-ak a-ur-iyi-tssrfufnt.»

29

ašku yasuɛ yumr ljnn a-zgis-iffuġ. argaz-an, mnnawt-twal a-t-yumẓ ljnn. ar-ti-tgabaln mddn ar-t-kkrfn zġ-ifassn ula iḍarn s-ssnasl ula lgyud, walaynni ar-itbbi ssnasl, ar-t-idḥay ljnn s-lh̬la.

30

isqsa-t yasuɛ ġakudan: «ma-iga ism-nnk?» yini-as: «iga ism-inu ‹mnnaw›.» ašku ggutn ljnun lli-gis-llanin.

31

ḍalbn-t ljnun bahra a-tn-ur-iṭṭay s-tdrut n-wakal.

32

ttyawksa ġ-uwrir-an yat-tuwrut iggutn n-walfan. ḍalbn-t ljnun bahra a-tn-yadj ad-kšmn s-walfan, yadj-tn.

33

ffuġn zġ-urgaz kšmn s-walfan, tazzl-tuwrut s-jjhd zġ-ujarif s-umda, h̬sin-in kullutn.

34

lliġ ẓran imksawn ma-ijran rwln awin lh̬bar i-mddn ġ-tmdint ula igran.

35

ffuġn-d mddn ad-ẓrn ma-illan, aškin-d s-dar yasuɛ afn-d argaz lli-zġ-ffuġn ljnun iskiws ġ-dar iḍarn n-yasuɛ ils timlsit-ns yili s-ih̬f-ns. d-ntni ksuḍn.

36

imma ġwilli ẓranin ma-ijran nnan-asn f-mamnk a-ijji-umjnun.

37

nkrn mddn-an n-ayt-garasa ġakudan, ḍalbn zġ-yasuɛ a-iffuġ tamazirt-nsn ašku ksuḍn bahra. ikšm yasuɛ s-tanawt a-iwrri.

38

imma ġwalli-zġ-ffuġn ljnun iḍalb yasuɛ bahra a-t-yadj a-dids-imun. imma yasuɛ yuzn-t yini-as:

39

«wrri s-tgmmi tinit-asn f-mad-ak-iskr rbbi.» iddu-urgaz-an ar-itlulli ġ-tmdint kullutt ar-isawal f-mad-as-iskr yasuɛ.

40

iwrri-d yasuɛ s-tsga-yad n-umda. frḥn mddn lliġ-t-ẓran ašku ar-kullu-srs-tqln.

41

yašk-id yan-urgaz ism-ns yayrus, iga yan zġ-imġarn n-tgmmi n-tẓallit. iḍr-d ġ-dar iḍarn n-yasuɛ iḍalb-t bahra a-dids-imun s-tgmmi-ns

42

ašku ar-as-ttmtat illis, ur-dars abla nttat. tg illis n-sin d-mraw n-usggʷas. iftu yasuɛ imun dids, walaynni ar-t-bahra-ssnukmun mddn zġ-kraygatt tasga.

43

tili ġ-gratsn yat-tmġart tuḍn, illa-bdda-gis-usggʷrd n-idammn sin d-mraw n-usggʷas. tfka kullu ma-dars-illan i-iṭbibn, walaynni ur-iẓḍar yan a-stt-ijjujji.

44

tzri zġ-gr mddn aylliġ truḥ tiġurdin n-yasuɛ. tggr i-tama n-tmlsit-ns, s-bbin idammn tjji.

45

yini-asn yasuɛ: «mad-iyi-d-iggrn?» ar-kullu-ttinin: «urd nkki, urd nkki.» yini-as bṭrus: «hati a-sidi, ggutn mddn-ad ar-k-id-ssnukmun ar-k-dḥayn bahra.»

46

imma yasuɛ inna: «iggr-iyi-d kra n-yan, ašku ssḥssaġ is-zgigi-tffuġ kra l-lbaraka.»

47

lliġ tssn-tmġart-lli is-ur-tẓḍar a-tssntal mayd-as-ijran, tašk-id tḍr ġ-dar iḍarn n-yasuɛ ar-ttrgigiy s-tawda. tini-as ġ-lgddam n-mddn-an kullutn ma-f-as-tggr ula mamnk a-s-tjji ḥayna.

48

yini-as yasuɛ: «way-illi, tjjit ġilad ašku tumnt. zayd s-sslamt.»

49

sul a-dids-isawal yasuɛ s-d-yuška yan zġ-tgmmi n-umġar yayrus, yini-as: «han illik tmmut. a-ur-sul-tssiḥlt amslmd.»

50

isfld yasuɛ i-ma-inna, isawl s-yayrus yini-as: «ad-ur-tiksaṭṭ. ġir amn, ra-tjji.»

51

lliġ ilkm yasuɛ tigmmi n-yayrus ur-yudji yan a-dids-ikšm abla bṭrus d-yuḥanna d-yaɛqub ntni d-babas n-tfruh̬t d-innas.

52

kullu willi llanin ġin ar-allan ar-ssġuyyun. imma yasuɛ inna-yasn: «ad-ur-tallam. han ur-tmmut. ġir tgn.»

53

ar-gis-ḍṣṣan ašku ssnn is-tmmut.

54

imma yasuɛ yumẓ-as ġ-ufus iġr-as yini: «wa-tafruh̬t, nkr-d.»

55

twrri-tt-id rruḥ-ns tbidd f-iḍarn-ns. yini-asn: «fkat-as ma-tštta.»

56

tɛjjbn ayt-dars bahra, imma yasuɛ yuṣṣa-tn ad-ur-inin i-yan f-ma-ijran.

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998