Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Luqa 7

1

lliġ ikmml yasuɛ kullu ma-ira a-yini i-mddn-an, iddu s-tmdint n-kafrnaḥum.

2

illa ġin yal-lqbṭan n-iɛskrin n-rruman, yili dars yan-uh̬ddam-ns yuḍn bahra iftu a-immt. ah̬ddam-an iɛzza dars bahra.

3

lliġ isfld lqbṭan f-yasuɛ yazn-d kra n-imġarn n-ayt-yudaya s-dars a-zgis-ḍalbn a-n-dars-yašk a-ijjujji ah̬ddam-ns.

4

ntni ruḥn-d yasuɛ ḍalbn-t bahra inin-as: «isthlla ad-as-tskrt lh̬ir-ad,

5

ašku ar-itḥubbu ayt-tmazirt-nnġ ibnu-aġ tigmmi n-tẓallit.»

6

imun didsn yasuɛ. lliġ-n-akmurn s-tgmmi yazn-d lqbṭan kra n-imddukkʷal-ns s-yasuɛ yini-as: «wa-sidi, ad-ur-tssiḥlt ih̬f-nnk. ur-sthllaġ a-di-tkšmt s-tgmmi-nu.

7

mayan a-f-ur-n-dark-uškiġ ašku ḥšmġ, walaynni ġir ini yan-wawal s-ijji-uh̬ddam-inu.

8

ha-yyi ula nkki ar-skarġ s-wawal n-ma-yyi-yugʷrn, ilin iɛskrin ġ-ddu-ufus-inu. iġ-nniġ i-yan: ‹ddu› iddu, iġ-nniġ i-wayyaḍ ‹ašk-id› yašk-id, iġ-nniġ i-uh̬ddam-inu ‹skr tawuri-ad› iskr-tt.»

9

lliġ isfld yasuɛ i-mayad itɛjjb. igrawl ġ-mddn-an ggutnin lli-d-dids-munnin yini-asn: «rad-awn-iniġ, ur-jju-ufiġ kra n-yan yumnn zund ġwad, ula ġ-gr ayt-rbbi.»

10

ddun ġwilli-d-yuzn lqbṭan wrrin s-tgmmi-ns, afn-in ah̬ddam-ns ijji.

11

tiġurdin n-mayan iddu yasuɛ s-yat-tmdint lli-mi-ttinin nayn, munn dids imḥḍarn-ns d-wiyyaḍ ggutnin.

12

lliġ-n-ilkm imi n-tmdint, ha-kra n-mddn usin-d yan-uɛyyal immut. iga yus n-yat-thjjalt, d-nttat ur-dars abla nttan. ilin dids kigan d-ayt-tmdint-an.

13

lliġ-tt-iẓra siditnnġ tqama gis bahra, yini-as: «ad-ur-tallat.»

14

iruḥ-n nnɛaš iggr-as, s-biddn ġwilli-t-usinin, yini: «way-aɛyyal, nniġ-ak, nkr.»

15

inkr-d ġwalli immutn, ibdu ar-isawal. yawi-t yasuɛ ifk-t i-innas.

16

ġuwḍn mddn-an kullutn ar-talġn rbbi ar-ttinin: «yuška-yaġ-d yan-nnabi imqqurn. yakmur-d rbbi a-iɛawn mddn-ns.»

17

ar-bahra-sawaln f-yasuɛ awin lh̬bar-ns s-tmazirt n-yudaya kullutt ula s-tmizar lli-as-lullinin.

18

ddun imḥḍarn n-yuḥanna amsddam inin i-yuḥanna f-kullu tiġawsiwin-ad. iġr ilmma i-sin zġ-gisn s-dars,

19

yazn-tn s-dar siditnnġ, yuṣṣa-tn a-t-sqsan «izd kiyi a-igan ġwalli ra-d-yašk, nġd a-sul-ntql s-yan yaḍni?»

20

aškin-d s-dar yasuɛ inin-as: «yuzn-aġ-d yuḥanna amsddam inna-yak ‹izd kiyi a-igan ġwalli ra-d-yašk, nġd a-sul-ntql s-yan yaḍni?›»

21

ġ-tasaɛt-an ar-ijjujji yasuɛ kigan d-mddn ġ-llant-tmuḍan d-waṭṭan d-ljnun ʷh̬šnnin, ar-itrara ibukaḍn ggutnin ad-isfiwn.

22

isawl yasuɛ yini-asn: «zaydat tinim i-yuḥanna f-ma-tẓram ula ma-mi-tsfldm. ha-ibukaḍn ar-ttisfiwn, ikušamn ar-fttun, injdamn ar-tġusn, iḍrḍar ar-sflidn, ġwilli mmutnin ar-d-nkkrn, imẓlaḍ ar-tn-ilkkm lh̬bar ifulkin.

23

ambarki a-iga wanna ur-gigi-yufin ma-f-a-yas-ṭiyyar.»

24

lliġ ddan ġwilli-d-yuzn yuḥanna, isawl yasuɛ f-yuḥanna i-mddn ggutnin lli-d-fllas-munnin, isqsa-tn: «ġakud lliġ a-ttidum s-lh̬la ma-tram a-tẓrm? izd kra n-taẓẓmayt ar-tt-issmussu-waḍu?

25

walaynni ma-s-a-ttidum a-ti-tẓrm? izd kra n-urgaz ilsan ibrdan šwanin? han ġwilli dar ibrdan šwanin d-tġawsiwin ġʷlanin, ġ-tgʷmma n-igldan a-ġ-llan.

26

iniyat-iyi, ma-s-a-ttidum a-ti-tẓrm? is-urd yan-nnabi? rad-awn-iniġ, iga yan imqqurn ġ-lanbiya.

27

ašku yuḥanna a-f-ityara ġ-warra n-rbbi ‹rad-aznġ arqqas-inu ad-ak-izwur ijjujad-ak aġaras-nnk.›

28

rad-awn-iniġ, ur-illi ġ-tarwa n-tmġarin yan yugʷrn yuḥanna. imma wad kullu imẓẓin ġ-tgldit n-rbbi, yugʷr yuḥanna.»

29

lliġ sfldn mddn-an ggutnin d-id-bu-nkkas i-mayad, inin i-ngratsn: «rbbi ar-bdda-iskar afulki.» ašku f-ufus n-yuḥanna a-f-ddmn ġ-waman.

30

walaynni ifarisin d-imslmdn n-ššrɛ ffuġn zġ-ma-gisn-iqṣad rbbi, agʷin ad-ddmn f-ufus-ns.

31

yini-asn ilmma yasuɛ: «ma-s-rad-awn-ssrwasġ mddn n-tasut-ad? mad-rwasn?

32

rwasn tarwa lli-skiwsnin ġ-ssuq, ar-n-yaqra kra s-kra ar-ttinin ‹nut-awn taɛuwwatt ur-a-ttḥušm. nasi-awn amarg ur-a-tallam.›

33

yuška-d yuḥanna amsddam ur-a-ištta aġrum ula-da-issa aman n-waḍil iktin, ar-fllas-ttinim: ‹illa gis yal-ljnn.›

34

aškġ-d nkki lli-igan yus n-bnadm ar-šttaġ ar-ssaġ, ar-flla-ttinim: ‹ġwad iga bu-udis ig askayri, ig amddakkʷl n-ayt-nkkas d-wiyyaḍ ʷh̬šnnin.›

35

walaynni taḥkimt n-rbbi, kullu willi srs skarnin ar-tt-in-tafan tʷġẓan.»

36

yan-ufarisi iḍalb yasuɛ a-dids-išš imkli. ikšm s-tgmmi n-ufarisi igawr a-išš.

37

tašk-id ġakudan yat-tmġart ullt-tmdint-an, tga tad iskarn ma-yʷh̬šnn. tsfld f-yasuɛ is-illa ġ-tgmmi n-ufarisi, tasi-d yat-tbuqqalt n-uẓru lli-ġ-tlla tujjut išwan.

38

tbidd ġ-tġurdin n-yasuɛ ġ-dar iḍarn-ns ar-talla. ar-d-ṭṭarn imṭṭawn-ns f-iwurzan n-yasuɛ, ar-as-tsfaḍ iwurzan s-wazzar-ns ar-tn-tsudun ar-tn-tẓġġur s-tujjut.

39

imma afarisi, lliġ iẓra mayad yini d-ih̬f-ns: «mrad is-iga-urgaz-ad nnabi, ra-yissan ma-tga h̬tad-as-itggrn, yissan iskkirn-ns, ašku hatti gar tamġart a-tga.»

40

isawl yasuɛ s-ufarisi yini-as: «wa-simɛan, rad-ak-iniġ kra.» irar-as: «ini-yyi ay-amslmd.»

41

yini-as yasuɛ: «ha-yan iḍfar i-sin mddn, yan iḍfar-as smmus id-miyya n-nnuqrt, wayyaḍ iḍfar-as ġir smmus id-mraw.

42

ntni lliġ ur-darsn ma-s-a-yas-traran, iṣamḥ-asn s-sin. manwa-s-tnnit ra-dars-iɛzzu-urgaz-an bahra?»

43

yini-as simɛan: «irwas-iyi izd ġwan mi iṣamḥ ġ-uggʷar.» yini-as yasuɛ: «tʷġẓant.»

44

igrawl ilmma ġ-tmġart-lli, yini i-simɛan: «is-tẓrit tamġart-ad? ha-yyi uškiġ-d s-tgmmi-nnk, ur-iyi-tfkit aman ma-s-a-siridġ iwurzan-inu, imma nttat hatti tsird iwurzan-inu s-imṭṭawn-ns, tsfiḍ-tn s-wazzar-ns.

45

kiyi ur-didi-tnsallamt s-yan-usudn, imma nttat zġ-ma-d-kšmġ ad-ukan-tsudun iwurzan-inu.

46

kiyi ur-iyi-tẓġurt ih̬f-inu s-zzit. imma nttat, hatti ar-tẓġġur iwurzan-inu s-tujjut išwan.

47

rad-ak-iniġ, s-kigan ad-dars-iɛzza ma-igan win rbbi, ašku ggutn ddnub-ns lli-f-as-iṣamḥ. imma yan mi iṣamḥ f-ma-idrusn, ġir imikk a-s-rad-dars-iɛzzu.»

48

yini ilmma i-tmġart: «ittin fllam ddnub-nnm.»

49

lliġ-as-sfldn ġwilli dids dranin, bdun ar-ttinin i-ngratsn: «ma-iga ġwad aylliġ a-issitti ddnub?»

50

imma yasuɛ inna i-tmġart: «ha-kmmi tnjmt ašku tumnt. zayd s-sslamt.»

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998