Bible Selection
New Testament
Berber Bible 1998

Luqa 10

1

tiġurdin n-mayan isti siditnnġ ssa n-id-mraw d-sin (72) n-umḥḍar yaḍni, yazn-tn sin s-sin a-t-zwurn s-kraygatt tamdint ula kraygatt mani lli-zġ-ra-izri ntta.

2

yini-asn: «tggut-tmgra walaynni drusn ih̬ddamn. ḍalbat bu-tmgra a-yazn ih̬ddamn ad-ssmunn tamgra-ns.

3

zaydat, uznġ-kʷn ġilad zund ilqqaġn ġ-gr-uwššann.

4

a-ur-tasim awmmis ula aqʷrab ula turẓiyin. a-ur-tbiddm ar-tnsallamm d-yan ġ-uġaras.

5

tigmmi nna-s-tkšmm, tinim-asn: ‹ad-awn-tili sslamt.›

6

iġ-gis-illa yan ittirin sslamt, rad-as-tili sslamt lli-s-tnnam. iġ-ur-illi, ur-ra-gis-tqama sslamt-nnun.

7

qamat ġ-tgmmi nna-s-tkšmm ar-tšttam ar-tssam aynna-yawn-d-fkan, ašku ah̬ddam isthlla tiġrad-ns. a-ur-ttidum zġ-tgmmi s-tgmmi.

8

tamdint nna-kʷn-iran iġ-n-srs-tkšmm, šttayat aynna-yawn-d-srsn imzdġn-ns

9

ar-tjjujjim imuḍan-nsn ar-asn-ttinim: ‹ha-tagldit n-rbbi takmur-awn-d.›

10

walaynni tamdint nna-ur-kʷn-irin iġ-n-srs-tkšmm, zriyat ġ-tswak-ns ar-ttinim:

11

‹ula agdrur n-tmdint-nnun lli-usin iḍarn-nnġ, ar-t-nssusus. walaynni swangmat tissanm is-di-takmur-tgldit n-rbbi.›

12

rad-awn-iniġ, ra-išqu-wass l-lḥsab f-ayt-tmdint-an uggʷar n-ayt-sadum.

13

«taguḍi a-rad-awn-yili ay-ayt-kurazin. taguḍi a-rad-awn-yili ay-ayt-bitṣayda. han lmɛjizat lli-skrġ ġ-darun, mrad is-tnt-skrġ ġ-tmdinin n-ṣur d-ṣayda ikun knan imzdġn-nsnt s-wakal ġakudan, lsn lh̬iš gn iġd f-ih̬fawn-nsn, fln kullu mad-skarn yʷh̬šn.

14

ra-fllawn-išqu-wass l-lḥsab uggʷar n-ayt-ṣur d-ayt-ṣayda.

15

imma kunni ay-ayt-kafrnaḥum, is-tram a-tlkmm ignwan? han ra-kʷn-in-iluḥ rbbi ġ-tdrut n-wakal.»

16

yini ilmma yasuɛ i-imḥḍarn-ns: «wanna isflidn s-wawal-nnun, isfld sri. wanna-kʷn-ur-irin, ur-iyi-iri ula nkki. d-wanna-yyi-ur-irin, ur-iri ġwalli-yyi-d-yuznn.»

17

wrrin-d ssa n-id-mraw d-sin n-umḥḍar, frḥn bahra ar-ttinin: «wa-sidi, ula ljnun ar-tn-ntamr s-ism-nnk ar-skarn s-wawal-nnġ.»

18

yini-asn yasuɛ: «ẓriġ šiṭan iḍr-d zġ-ignwan zund usmann.

19

hati fkiġ-awn taẓḍḍart a-takʷlm f-ilgmmaḍn d-iġrdmiwn, tnrum kullu taḥkimt n-unuwwaš, ur-ra-kʷn-isshrš yat.

20

walaynni rad-awn-iniġ, a-ur-tfrḥm f-ssibt l-ljnun ar-skarn s-wawal-nnun, walaynni frḥat f-ssibt n-ma-tyaran ismawn-nnun ġ-ignna.»

21

ifrḥ yasuɛ bahra ġ-tasaɛt-an s-lfrḥ n-rruḥ lqudus, iẓẓall yini: «wa-baba, sidis n-ignna d-wakal, ulġġ-k ašku tssntlt tiġawsiwin-ad f-ayt-lɛaql d-lfhmt, tssmlt-tnt i-ibujadiyn. ašku ġmkad a-s-trḍit a-baba.»

22

yini ilmma i-mddn-an: «ġ-ddu-ufus-inu a-ġ-iga baba kullu ma-illan. ur-illi ma-issnn yus n-rbbi abla babas, ula illa ma-issnn baba abla nkki lli-igan yus d-willi qṣadġ ad-asn-t-mlġ.»

23

igrawl-d yasuɛ s-dar imḥḍarn-ns yini-asn waḥdutn: «timbarkiyin ad-gant-walln-ad ẓranin mayd tẓram kunni.

24

rad-awn-iniġ, ggutn lanbiya d-igldan ẓuẓḍn ad-ẓrn mayd tẓrram walaynni ur-t-ẓrin, ẓuẓḍn ad-sfldn i-mayd mi tsflidm walaynni ur-as-sfldn.»

25

yašk-id yan-umslmd n-ššrɛ yiri a-yarm yasuɛ ġ-wawal-ns, yini-as: «way-amslmd, ma-rad-skrġ baš ad-ṭṭafġ tudrt l-lih̬rt?»

26

irar-as yasuɛ: «ma-ityaran ġ-ššrɛ? ma-gis-tġrit?»

27

yini-as: «‹a-ttirit rbbi sidik zġ-ttmi n-ih̬f-nnk d-ttmi n-uwl-nnk d-ttmi n-tẓḍḍart-nnk d-ttmi l-lɛaql-nnk,› ‹tirit adjar-nnk zund ih̬f-nnk.›»

28

isawl yasuɛ yini-as: «tʷġẓant. skar mayad tddrt.»

29

walaynni amslmd-lli n-ššrɛ ira a-issbayyn ih̬f-ns, isqsa-t: «ma-igan adjar-inu?»

30

isawl yasuɛ yini-as: «ha-yan-urgaz imudda ar-ittidu ġ-uġaras zġ-urušalim s-tmdint n-ariḥa. amẓn-t imh̬h̬arn kkisn-as kullu ma-dars-illan, ssyaggasn-t fln-t-in ġ-gr lmut d-tudrt.

31

ha-yan zġ-inmġurn n-tgmmi n-rbbi ikka-d aġaras-an. lliġ-t-in-iẓra yanf-as imun d-tsga yaḍni.

32

ha-yan yaḍni zġ-ih̬ddamn n-tgmmi n-rbbi, imun-d d-uġaras, iddu aylliġ-n-srs-yuggʷa, izri ula ntta zġ-tsga yaḍni.

33

walaynni ha-yan-ubrrani gu-samira imudda ula ntta, iruḥ-d argaz-an. lliġ-t-iẓra iqama gis bahra.

34

iddu s-dars ig zzit d-waman n-waḍil iktin i-tiggas-ns yass-as-tnt. issni-t f-lbhimt isslkm-t s-yal-lfndq igabl-t gis.

35

ndid azkka ildi-d sin iqaridn n-nnuqrt ifk-tn i-bu-lfndq yini-as: ‹thalla gis. iġ-fllas-tssh̬srt uggʷar n-mayd-ak-fkiġ, rad-ak-t-zaydġ ġakud nna-d-wrriġ ġ-uġaras-ad.›»

36

isqsa-t yasuɛ: «manwa tnnit ġ-kraḍ-ad a-iwrrin iga adjar i-walli iḍrn ġ-ifassn n-imh̬h̬arn?»

37

yini-as: «ġwalli gis iḥnnan.» yini-as yasuɛ: «zayd ula kiyi ar-tskart zund mayan.»

38

munn-daġ d-uġaras aylliġ lkmn yan-uduwwar lli-ġ-tzdġ yat-tmġart ism-ns marta. tšškšm yasuɛ s-tgmmi-ns.

39

tili-dars-uwlltmas ism-ns maryam, tskiws nttat ġ-dar iḍarn n-siditnnġ ar-tsflid i-ma-ittini.

40

imma marta tlha bahra s-asi-srs, tašk-id s-yasuɛ tini-as: «wa-sidi, is-ur-tnnit yat i-uwlltma-yad f-twuri-ad ġ-iyi-n-tfl waḥduyyi? ini-as a-tnkr a-yyi-tɛawn.»

41

isawl srs siditnnġ yini-as: «marta, marta, ha-kmmi tuḥlt bahra, thuwwlt ih̬f-nnm s-kigan d-tġawsiwin.

42

ġir yat-tġawsa a-d-iqqann. hatti maryam th̬tar taġamt lli-ifulkin. ur-illi ma-rad-as-tt-ikkis.»

Berber Bible 1998
Copyrighted: United Bible Societies 1998