← 61 63 →

مزامير 62

1

جان من تنها نزد خدا آرامی می یابد، زیرا نجات من از جانب اوست.

2

تنها او صخره و نجات من است و پناهگاه من، پس هرگز لغزش نمی خورم.

3

تا به کی بر مردی هجوم می آورید و همگی تان می خواهید او را که مثل یک دیوار خمیده و شکسته است از بین ببرید؟

4

آن ها فقط در فکر این هستند که او را از مقام اش سقوط دهند و دروغ را دوست می دارند. آن ها به زبان خود برکت می دهند ولی در دل خود لعنت می کنند.

5

ای جان من، تنها نزد خدا آرام یاب، زیرا امید من بر اوست.

6

تنها او صخره و نجات من است و پناهگاه من، پس لغزش نمی خورم.

7

نجات و عزت من بر خداست. صخرۀ قوّت من و پناه من در اوست.

8

ای قوم، همیشه به او توکل کنید و دلهای خود به حضور وی خالی نمائید، زیرا خدا پناهگاه ما است.

9

بنی آدم چه عادی باشد و چه مهم، در هر صورت ناچیز است. وقتی در ترازو وزن شود از هوا هم سبکتر است.

10

بر ظلم توکل نکنید، بر غارت افتخار نکنید و چون مال و دارائی تان افزوده شود دل به آن نبندید.

11

خدا یک بار گفته است و دو بار این را شنیده ام که قوّت از آن خداست.ای خداوند، رحمت نیز از آن تو است، زیرا به هر کس مطابق اعمالش اجر و جزا می دهی.

12

ای خداوند، رحمت نیز از آن تو است، زیرا به هر کس مطابق اعمالش اجر و جزا می دهی.

Persian Dari 2007
Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) ©