2 Тимотей 3

1

Ведай жа, што ў апошнія дні настануць часіны цяжкія.

2

Бо людзі будуць самалюбныя, срэбралюбныя, ганарыстыя, пыхлівыя, злоязыкія, бацькам непаслухмяныя, няўдзячныя, бязбожныя, няпрыязныя,

3

непамяркоўныя, паклёпнікі, нястрымлівыя, жорсткія, зьнялюбныя да дабра,

4

здраднікі, нахабы, пыхліўцы, прыхільныя больш да раскошы, чым да Бога,

5

з выгляду богабаязныя, а да сілы Божай варожыя. Пазьбягай такіх.

6

Да гэтакіх належаць тыя, якія лісьліва віжуюцца ў дамы і ачмураюць жанчын, што купаюцца ў грахах і ў юрлівасьці песьцяцца,

7

заўсёды вучацца і ніколі ня могуць дайсьці да спазнаньня ісьціны.

8

Як Яній і Ямврый супрацівіліся Майсею, так і гэтыя супрацівяцца ісьціне, людзі са зьвіхнёным розумам, невукі ў веры.

9

Але яны няшмат пасьпеюць; бо іхняе безгалоўе выявіцца перад усімі, як і з тамтымі сталася.

10

А ты пайшоў сьледам за мною ў вучэньні, жыцьці, станоўчасьці, веры, велікадушнасьці, любові, цяпрлівасьці.

11

у ганеньнях, цярпеньнях, якія выпалі мне ў Антыахіі, Іканіі, Лістрах; такія ганеньні я перанёс, і ад усіх выбавіў мяне Гасподзь.

12

Ды і ўсе, хто хоча жыць пабожна ў Хрысьце Ісусе, будуць перасьледавацца;

13

а ліхія людзі і ашуканцы будуць раскашаваць у зьле, зводзячы ў аблуды і ўпадаючы ў аблуды.

14

А ты трымайся таго, чаго навучаны, і што табе даверана, ведаючы, кім ты навучаны;

15

пры гэтым ты змалку ведаеш сьвятыя Пісаньні, якія могуць умудрыць цябе ў збавеньне вераю ў Хрыста Ісуса.

16

Усё Пісаньне боганатхнёнае і карыснае для навучаньня, для выкрыцьця, для выпраўленьня, для настаўленьня ў праведнасьці,

17

каб быў дасканалы Божы чалавек, да ўсякае добрае справы падрыхтаваны.