Матей 11

1

І сталася, калі закончыў Ісус настаўленьні дванаццаці вучням Сваім, перайшоў адтуль вучыць і прапаведаваць у гарадах іхніх.

2

А Ян, пачуўшы ў цямніцы пра дзеі Хрыстовыя, паслаў двух вучняў сваіх

3

сказаць Яму: ці Той Ты, Які павінен прыйсьці, ці чакаць нам другога?

4

І сказаў ім Ісус у адказ: ідзеце, скажэце Яну, што чуеце і бачыце:

5

сьляпыя робяцца відушчымі і кульгавыя ходзяць, пракажоныя ачышчаюцца і глухія чуюць, мёртвыя ўваскрасаюць, і ўбогія зьвястуюць,

6

і дабрашчасны той, хто не спакусіцца празь Мяне.

7

Калі ж пайшлі яны, Ісус па-чаў гаварыць людзям пра Яна: што глядзець хадзілі вы ў пусты-ню? ці ня трысьцінку, ветрам калыханую?

8

Што ж глядзець хадзілі вы? ці не чалавека, у мяккія шаты апранутага? тыя, што носяць мяккія шаты, жывуць у харомах царскіх.

9

Што ж глядзець хадзілі вы? прарока? Так, кажу вам, нават больш, чым прарока.

10

Бо ён той, пра якога напісана: "вось, Я пасылаю анёла Майго перад абліччам Тваім, які падрыхтуе шлях Твой перад Табою".

11

Праўду кажу вам: сярод народжаных жанчынамі не паўставаў большы за Яна Хрысьціцеля; але найменшы ў Царстве Нябесным большы за яго.

12

Ад дзён жа Яна Хрысьціцеля да сёньня Царства Нябеснае дасягаецца сілаю, і тыя, што руплівасьць ужываюць, здабываюць яго;

13

бо ўсе прарокі і закон прадвясьцілі да Яна.

14

І калі хочаце прыняць, ён ёсьць Ільля, які мае прыйсьці.

15

Хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе.

16

Да каго ж прыпадобню род гэты? Падобны ён да дзяцей, якія сядзяць на рынку і, зьвяртаючыся да сваіх сяброў,

17

кажуць: "мы гралі вам на жалейцы, а вы не скакалі; мы сьпявалі вам песьні журботныя, а вы не галасілі".

18

Бо прыйшоў Ян, ня есьць, ня п’е; і кажуць: "у ім дэман".

19

Прыйшоў Сын Чалавечы, есьць і п’е; і кажуць: "вось, чалавек, які любіць есьці і піць віно, прыяцель мытнікаў і грэшнікаў". І апраўдана мудрасьць дзецьмі яе.

20

Тады пачаў Ён дакараць гарады, у якіх найбольш праявіліся сілы Яго, бо яны не пакаяліся.

21

Гора табе, Харазіне! гора табе, Віфсаіда! бо калі б у Тыры і Сідоне явіліся сілы, яўленыя ў вас, дык даўно б яны ў вярэце і ў попеле пакаяліся;

22

але кажу вам: Тыру і Сідону лягчэй будзе ў дзень судны, чым вам.

23

І ты, Капернауме, што да неба ўзвысіўся, да пекла зрынешся; бо калі б у Садоме явіліся сілы, яўленыя ў табе, дык ён прастаяў бы па сёньняшні дзень;

24

але кажу вам, што зямлі Садомскай лягчэй будзе ў дзень судны, чым табе.

25

Тым часам, далей прамаўляючы, Ісус сказаў: слаўлю Цябе, Войча, Госпадзе неба і зямлі, што Ты ўтоіў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў тое дзецям;

26

так, Войча! бо такое было Тваё ўпадабаньне.

27

Усё Мне перададзена Айцом Маім, і ніхто ня ведае Сына, толькі Айцец; і Айца ня ведае ніхто, толькі Сын, і каму Сын хоча адкрыць.

28

Прыйдзеце да Мяне, усе струджаныя і прыгнечаныя, і Я супакою вас;

29

вазьмеце ярмо Маё на сябе і навучэцеся ад Мяне, бо Я лагодны і пакорлівы сэрцам; і знойдзеце спакой душам вашым;

30

бо ярмо Маё добрае, і цяжар Мой лёгкі.