Псалмы 83

1

Кіроўцу хору. На Гэцкім інструмэньце. Сыноў Карэевых. Псальма.

2

Якія жаданыя селішчы Твае, Госпадзе сіл!

3

Душа мая стужылася, прагнучы ў двары Гасподнія; сэрца маё і цела маё імкнуцца да Бога жывога.

4

І птушка знаходзіць сабе жытло, і ластаўка гняздо сабе, дзе пакласьці птушанятак сваіх, каля алтароў Тваіх, Госпадзе сіл, Цару мой і Божа мой!

5

Дабрашчасныя тыя, што жывуць у доме Тваім; яны няспынна будуць славіць Цябе.

6

Дабрашчасны чалавек, сіла Якога ў Табе, і ў якога ў сэрцы сьцежкі вядуць да Цябе.

7

Ідучы далінаю плачу, яны адчыняюць у ёй крыніцы, і дождж пакрывае яе дабраславеньнем;

8

прыходзяць ад сілы ў сілу, паўстаюць прад Богам на Сіёне

9

Госпадзе, Божа сіл! Пачуй малітву маю, уважы, Божа Якаваў!

10

Божа, абаронца наш! Прынікні і дагледзь аблічча памазанца Твайго.

11

Бо адзін дзень у дварах Тваіх лепшы за тысячу. Хачу лепей быць каля парога ў доме Божым, чым жыць у намётах няславы.

12

Бо Гасподзь Бог ёсьць сонца і шчыт, Гасподзь дае мілату і славу; дабра не адмаўляе тым, хто ў беззаганнасьці ходзіць.

13

Госпадзе сіл! Дабрашчасны той чалавек, які на Цябе спадзяецца!