Псалмы 76

1

Кіроўцу хору Ідутумавага. Псальма Асафава.

2

Голас мой да Бога, і я буду клікаць; голас мой да Бога, і Ён пачуе мяне.

3

У дзень скрухі маёй шукаю Госпада; рука мая працягнута ўначы, і не апускаецца; душа мая ня хоча суцешанай быць.

4

Пра Бога згадваю, і дрыжу; разважаю, і зьнемагае мой дух.

5

Ты не даеш мне вачэй маіх зьмежыць; я ашаломлены, і не магу гаварыць.

6

Разважаю пра даўнія дні, пра гады пракаветныя;

7

узгадваю песьні мае начныя, гутару з сэрцам маім, і выпрабоўвае дух мой:

8

няўжо назаўсёды адкінуў, Гасподзь, і ня будзе больш дабраволіць?

9

няўжо назаўсёды міласьць Яго перастала быць, і спынілася слова Ягонае з роду ў род?

10

няўжо Бог забыўся мілаваць? няўжо ў гневе спыніў шчадроты Свае?

11

І сказаў я: вось гора маё — перамена правіцы Ўсявышняга.

12

Буду ўспамінаць пра дзеі Гасподнія! буду ўспамінаць пра даўнія цуды Твае.

13

Буду ў кожны Твой чын заглыбляцца, разважаць пра вялікія дзеі Твае.

14

Божа! сьвятая дарога Твая. Які Бог такі вялікі, як Бог наш!

15

Ты — Бог, Які творыць цуды; Ты паказаў магутнасьць Сваю сярод народаў;

16

Ты вызваліў народ Твой рукою сыноў Якава і Язэпа.

17

Бачылі Цябе, Божа, воды, бачылі Цябе воды, і напалохаліся, і скалануліся бездані.

18

Аблокі вылівалі воды, хмары аддавалі гром, і лёталі стрэлы Твае.

19

Голас грому Твайго ў коле нябесным; маланкі асьвятлялі сьвет; зямля трэслася і скаланалася.

20

Шлях Твой у моры, і сьцежка Твая ў водах вялікіх, і сьляды Твае невядомыя.

21

Як статак, вёў Ты народ Твой рукою Майсея і Аарона.