Псалмы 71

1

Пра Саламона. Псальма Давідава. Божа! даруй цару Твой суд і сыну цара Тваю праўду,

2

няхай судзіць людзей Тваіх справядліва і ўбогіх Тваіх на судзе;

3

няхай прынясуць горы мір людзям і пагоркі праўду;

4

няхай судзіць убогіх народу, няхай выратуе сыноў убогага, і суйме прыгнятальніка, -

5

і будуць баяцца Цябе, пакуль будуць сонца і месяц, у роды родаў.

6

Ён сыдзе, як дождж на скошаны луг, як кроплі, што арашаюць зямлю;

7

У дні ягоныя праведнік будзе цьвісьці, і будзе вялікі спакой, пакуль ня спыніцца месяц:

8

ён будзе валадарыць ад мора да мора і ад ракі да краёў зямлі;

9

упадуць перад ім жыхары пустыняў, і ворагі ягоныя будуць лізаць пыл;

10

цары Тарсіса і выспаў даніну яму паднясуць; цары Аравіі і Савы дары паднясуць;

11

і паклоняцца яму ўсе цары; усе народы служыцьмуць яму;

12

бо вызваліць ён убогага, што галосіць, і прыгнечанага, што дапамогі ня мае,

13

умілажаліцца з гаротніка ўбогага, і душы гаротнікаў уратуе;

14

ад хітрыны і гвалту вызваліць душы іхнія, і каштоўнаю будзе кроў перад вачыма ягонымі;

15

і будзе жыць, і будуць даваць яму золата Аравіі, і будуць маліцца за яго няспынна, кожнага дня дабраслаўляць яго;

16

на зямлі будзе шчодрае збожжа, наверсе гор; і плады ягоныя захвалююцца, быццам лес на Ліване, і ў гарадах размножацца людзі, як трава на зямлі;

17

будзе імя ягонае дабраславёнае навечна; пакуль сонца жыве, будзе перадавацца імя ягонае; і дабраславяцца ў ім усе плямёны зямныя, усе народы будуць злагоджваць яго.

18

Дабраславёны Гасподзь Бог, Бог Ізраілеў, адзіны, Хто творыць цуды,

19

і дабраславёнае імя славы Ягонае навечна, і напоўніцца славаю Яго ўся зямля. Амін і амін.

20

Скончыліся малітвы Давіда, сына Ясэевага.