Псалмы 64

1

Кіроўцу хору. Псальма Давідава для сьпяваньня.

2

Табе, Божа, належыць хвала на Сіёне, і Табе будзе дадзена абяцаньне ў Ерусаліме.

3

Ты чуеш малітву; да Цябе ўсё жывое прыходзіць.

4

Учынкі грахоўных адольваюць мяне. Ты ачысьціш злачынствы нашыя.

5

Дабрашчасны, каго Ты абраў і наблізіў, каб ён жыў у сялібах Тваіх. Насыцімся дабром дома Твайго, сьвятога храма Твайго.

6

Страшны ў правасудзьдзі, пачуй нас, Божа, Ратаўнік наш, надзея ўсіх канцоў зямлі і ўсіх, хто далёка ў моры,

7

Ты, Хто горы паставіў сілаю Сваёю, магутнасьцю аперазаны,

8

Хто таймуе гул мораў, плёскат іхніх хваляў, і бунт народаў!

9

І забаяцца азнакаў Тваіх жыхары ўсіх канцоў зямлі. І ранак і вечар абудзіш на славу Тваю.

10

Ты наведваеш сушу і спатольваеш смагу яе, шчодра яе ўзбагачаеш: паток Божы поўны вады; Ты яе збожжа гатуеш, бо так яе зладзіў;

11

Ты поіш барозны яе, раўняеш камлыгі яе, пульхніш яе кроплямі дажджу, дабраслаўляеш расьліннасьць яе;

12

вянчаеш лета даброці Тваёй, і сьцежкі Твае кроплямі тлушчу цякуць;

13

цякуць на пустэльныя пашы, і пагоркі радасьцю апяразваюцца,

14

лугі апранаюцца ў статкі, і даліны ўкрываюцца збажыною, гукаюць яны і сьпяваюць.