Псалмы 47

1

Песьня. Псальма сыноў Карэевых.

2

Вялікі Гасподзь і праслаўлены вельмі ў горадзе Бога нашага, на сьвятой гары Ягонай.

3

Прыгожае ўзвышша, радасьць усёй зямлі гара Сіён; на паўночным схіле яе горад вялікага Цара.

4

Бог у харомах ягоных вядомы як цьвярдыня:

5

бо вось, сышліся цары і прайшлі ўсе міма;

6

убачылі і дзіву даліся, спалохаліся і паўцякалі:

7

агарнуў іх там страх і пакута, быццам боль парадзіху;

8

усходнім ветрам разьбіў Ты Тарсіскія караблі.

9

Як мы чулі, так і ўбачылі ў горадзе Госпада сілы, у горадзе Бога нашага; Бог уцьвердзіць яго навечна.

10

Разважалі мы, Божа, пра добрасьць Тваю пасярод храма Твайго.

11

Як імя Тваё, Божа, так і слава Твая да краю зямлі; правіца Твая поўная праўды.

12

Хай весяліцца гара Сіён, хай радуюцца дочкі Юдэйскія дзеля судоў Тваіх, Госпадзе.

13

Атачэце Сіён, і абступеце яго; палічэце ягоныя вежы;

14

Зьвярнеце сэрца ваша на ўмацаваньні ягоныя; разгледзьце будынкі ягоныя, каб расказаць пакаленьню наступнаму,

15

бо гэты Бог ёсьць Бог наш на векі вечныя; Ён будзе павадыром нам да самае сьмерці.