Стары Запавет
Новы Запавет
Беларуская Біблія 2003
← 116

Псалмы 117

118 →
1

Алілуя. Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.

2

Хай скажа сёньня дом Ізраілеў: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.

3

Хай скажа сёньня дом Ааронаў: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.

4

Хай скажуць сёньня, хто баіцца Госпада: Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.

5

З уціску паклікаў я Госпада, і пачуў мяне, і на шырокае месца вывеў мяне Гасподзь.

6

Гасподзь за мяне — не збаюся: што зробіць мне чалавек?

7

Гасподзь мне памочнік: буду глядзець на ворагаў маіх.

8

Лепей спадзявацца на Госпада, чым спадзявацца на чалавека.

9

Лепей спадзявацца на Госпада, чым спадзявацца на князёў.

10

Усе народы абступілі мяне, але імем Гасподнім я іх скінуў;

11

Абступілі мяне, атачылі мяне; але імем Гасподнім я іх скінуў.

12

Абселі мяне, як пчолы соты, і пагасьлі, як вагонь у цёрне; імем Гасподнім я іх скінуў.

13

Моцна штурхнулі мяне, каб я ўпаў; але Гасподзь падтрымаў мяне.

14

Гасподзь сіла мая і песьня; Ён зрабіўся выратаваньнем маім.

15

Голас радасьці і выратаваньня ў жытлішчах праведнікаў; правіца Гасподняя творыць сілу!

16

Правіца Гасподняя высока, правіца Гасподняя творыць сілу!

17

Не памру, а жыць буду і абвяшчацьму дзеі Гасподнія.

18

Строга пакараў мяне Гасподзь, але сьмерцю мяне не скараў.

19

Адчынеце мне браму праўды: увайду ў яе, праслаўлю Госпада,

20

вось брама Госпада, праведныя ўвойдуць у яе.

21

Слаўлю Цябе, што Ты пачуў мяне і зрабіўся ратункам маім.

22

Камень, які адкінулі будаўнікі, зрабіўся галавою вугла.

23

Гэта — ад Госпада, і гэта дзівосна ў нашых вачах.

24

Гэты дзень стварыў Гасподзь: парадуемся і ўзьвесялімся ў дзень гэты!

25

О, Госпадзе, выратуй! О, Госпадзе, пашчасьці!

26

Дабраславёны, хто ідзе ў імя Гасподняе! Дабраслаўляем вас з дома Гасподняга.

27

Бог — Гасподзь, і апраменіў нас; зьвяжэце шнурамі ахвяру, вядзеце да нарожнікаў ахвярніка.

28

Ты — Бог мой: славіць буду Цябе; Ты — Бог мой: славіць буду Цябе, (славіць буду Цябе, бо Ты пачуў мяне і зрабіўся маім ратаваньнем).

29

Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо вечная ласка Ягоная.

Belarusian Bible 2003
No info: Vasil Syargeevich Syomukha 2003