Псалмы 106

1

Алілуя. Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо навечна літасьць Ягоная!

2

Так хай скажуць уратаваныя Госпадам, як іх збавіў Ён ад рук ворага

3

і сабраў з краін, ад усходу і захаду, ад поўначы і мора.

4

Яны блукалі ў пустыні бязьлюднымі шляхамі, і не знаходзілі населенага горада;

5

цярпелі голад і смагу, душа іхняя тлелася ў іх.

6

Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён выбавіў іх ад нягодаў іхніх,

7

і павёў іх простай дарогай, каб яны ішлі да населенага горада.

8

Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за дзівосныя дзеі Ягоныя для сыноў чалавечых:

9

бо Ён спатоліў душу спрагненую, і душу сьмяглую напоўніў дабром.

10

Яны сядзелі ў цемры і ў засені сьмяротнай, скаваныя скрухаю і жалезам;

11

бо не ўпакорваліся словам Божым і волю Ўсявышняга занядбалі.

12

Ён упакорыў ім сэрца працаю; і яны зьнемаглі, і ня было памочніка.

13

Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён выратаваў іх ад бедстваў іхніх,

14

вывеў іх зь цемры і засені сьмяротнай, і разарваў іхнія путы.

15

Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за цудоўныя справы Ягоныя для сыноў чалавечых:

16

бо Ён разбурыў браму медную, і жалезныя кайданы паламаў.

17

Неразумныя цярпелі за беззаконныя шляхі свае і за няпраўды свае;

18

усякаю ежаю грэбавала душа іх, і яны набліжаліся да брамы сьмерці.

19

Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён уратаваў іх у іхняй нягодзе;

20

паслаў слова Сваё, і ацаліў іх, і выбавіў іх ад магілаў іхніх.

21

Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за цудоўныя дзеі Ягоныя сынам чалавечым!

22

Хай прыносяць Яму ахвяру хвалы, і хай абвяшчаюць пра справы Ягоныя песьняю!

23

Хто выпраўляецца на караблях у мора, хто справы ўчыняе на водах вялікіх, —

24

бачыць Гасподнія дзеі і цуды Ягоныя ў бездані:

25

Ён маўляе, — і паўстае буйны вецер, і высока падымае хвалі яго:

26

узыходзяць да неба, ападаюць у бездань; душа іхняя растае ў нягодах;

27

яны кружацца і хістаюцца, нібы п’яныя, і ўся мудрасьць іхняя зьнікае.

28

Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён вывеў іх зь нягодаў іхніх.

29

Ён ператварае буру ў цішыню, і хвалі сунімаюцца.

30

І радуюцца, што яны суцішыліся, і Ён прыводзіць іх да жаданае прыстані.

31

Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за дзівосныя дзеі Ягоныя сынам чалавечым!

32

Хай славяць Яго на сходзе народным, і хай славяць Яго ў гурце старэйшынаў!

33

Ён ператварае рэкі ў пустыню і крыніцы вады — у сушу,

34

зямлю пладавітую — у саланчак, за бязбожнасьць тых, што жывуць на ёй.

35

Ён ператварае пустыню ў возера, і зямлю высахлую — у крыніцу вады;

36

і пасяляе там спрагненых, і яны будуюць горад, каб жыць у ім;

37

засяваюць палеткі, садзяць вінаграднікі, якія родзяць ім багатыя плады.

38

Ён дабраслаўляе іх, і яны вельмі памнажаюцца, і ў іх быдла ня менее.

39

Паменшыліся яны, і ўпалі ад прыгнёту, гароты і скрухі;

40

Ён вылівае зьнявагу на князёў, і пакідае іх блукаць у пустыні, дзе дарог няма.

41

А гаротнага выцягвае з гароты, і род ягоны памнажае, як статак авечак.

42

Праведнікі бачаць гэта, і радуюцца, а ўсякае няверства засланяе вусны свае.

43

Хто мудры, той заўважыць гэта, і зразумее ласку Госпада.