2 Самуіла 22

1

І засьпяваў Давід песьню Госпаду ў дзень, калі Гасподзь выбавіў яго ад рукі ўсіх ворагаў і ад рукі Саўла, і сказаў:

2

Гасподзь — цьвярдыня мая і моц мая і збаўца мой.

3

Бог мой — скала мая; на Яго я спадзяюся; шчыт мой, рог выратаваньня майго, агароджа мая і прытулак мой; Ратаўнік мой, ад бедаў Ты выбавіў мяне!

4

Паклічу Госпада, Якому шчыра пакланяюся, і ад ворагаў маіх выратуюся.

5

Агарнулі мяне хвалі сьмерці, і патокі беззаконьня напалохалі мяне;

6

ланцугі пекла аблеглі мяне, і сеткі сьмерці аблыталі мяне.

7

Але вось у цеснаце маёй я паклікаў Госпада і Бога майго і заклікаў, і Ён пачуў з харомаў Сваіх голас мой, і енк мой дайшоў да слыху Яго.

8

Затрэслася, закалыхалася зямля, задрыжалі і парушыліся асновы нябёсаў, бо разгневаўся на іх Гасподзь.

9

Падняўся дым ад гневу Яго і з вуснаў Яго агонь пажыральны; жарнае вугольле сыпалася ад Яго.

10

Нахіліў Ён нябёсы і сышоў; і морак пад нагамі ў Яго;

11

і сеў на херувімаў, і паляцеў, і панёсься на крылах ветру;

12

і моракам пакрыў Сябе, як ценем, згусьціўшы воды хмар нябесных;

13

ад бляску прад Ім разгаралася вугольле вогненнае.

14

Загрымеў зь нябёсаў Гасподзь, і Усявышні даў голас Свой;

15

пусьціў стрэлы і расьсеяў іх; бліснуў маланкаю і зьнішчыў іх.

16

І адчыніліся крыніцы мора, агаліліся асновы сусьветныя ад грознага голасу Госпада, ад подыху духу гневу Яго.

17

Працягнуў Ён руку з вышыні і ўзяў мяне, і дастаў мяне з водаў многіх;

18

выбавіў мяне ад ворага майго моцнага, ад ненавісьнікаў маіх, якія былі мацнейшыя за мяне.

19

Яны паўсталі на мяне ў дзень бедства майго; але Гасподзь быў апораю мне

20

і вывеў мяне на прасторнае месца, выбавіў мяне, бо Ён дабраволіць мне.

21

Даў мне Гасподзь па праўдзе маёй, па чысьціні рук маіх узнагародзіў мяне.

22

Бо я захоўваў шляхі Госпада і ня быў грэшны прад Богам маім,

23

бо ўсе запаведзі Яго перад мною, і ад пастановаў Яго я не адступаў,

24

і быў беззаганны прад Ім, і пільнаваўся, каб не зграшыць мне.

25

І даў мне Гасподзь па праўдзе маёй, па чысьціні маёй прад вачыма Яго.

26

З мілажальным Ты — мілажальны, з чалавекам шчырым — шчыры,

27

з чыстым — чысты, а з хітрым — па хітрасьці ягонай.

28

Людзей прыгнечаных Ты ратуеш і позіркам Сваім прыніжаеш пыхлівых.

29

Ты, Госпадзе, сьвяцільня мая; Гасподзь прасьвятляе цемру маю.

30

З Табою я разьбіваю войска; з Богам маім падымаюся на сьцяну.

31

Бог! — беззаганны шлях Ягоны, чыстае слова Госпада, шчыт Ён усім, хто спадзяецца на Яго.

32

Бо хто Бог, акрамя Госпада, і хто абарона, акрамя Бога нашага?

33

Бог апаясвае мяне сілаю, пракладвае мне правільны шлях;

34

робіць ногі мае, як у аленя, і на вышынях ставіць мяне;

35

вучыць рукі мае бітве і цягліцы мае напінае, як медны лук.

36

Ты даеш мне шчыт выратаваньня Твайго, і міласьць Твая ўзьвялічвае мяне.

37

Ты пашыраеш крок мой пад мною, і ня хістаюцца ногі мае.

38

Я ганяюся за ворагамі маімі і зьнішчаю іх, і не вяртаюся, пакуль ня зьнішчу іх;

39

і зьнішчаю іх і б’ю іх, і не ўстаюць і падаюць пад ногі мае.

40

Ты апярэзваеш мяне сілаю для вайны і кладзеш перад мною тых, што паўстаюць на мяне;

41

Ты абяртаеш да мяне тыл ворагаў маіх, і я зьнішчаю ненавісьнікаў маіх.

42

Яны клічуць, але няма выратавальніка,— да Госпада, але Ён ня слухае іх.

43

Я расьсейваю іх, як пыл зямны, у гразь вулічную мну іх і тапчу іх.

44

Ты ўратаваў мяне ад мяцяжу народу майго; Ты захаваў мяне, каб быць мне галавою над іншапляменцамі; народ, якога я ня ведаў, служыць мне.

45

Іншапляменцы лісьлівяць перад мною; па чутках пра мяне падпарадкуюцца мне.

46

Іншапляменцы бляднеюць і дрыжаць ва ўмацаваньнях сваіх.

47

Жывы Гасподзь і дабраславёны абаронца мой! Хай будзе праслаўлены Бог, прытулак выратаваньня майго,

48

Бог, Які помсьціць за мяне і ўпакорвае мне народы

49

і выбаўляе мяне ад ворагаў маіх! Над паўсталымі супроць мяне Ты ўзвысіў мяне; ад чалавека жорсткага Ты выбавіў мяне.

50

За тое я буду славіць Цябе, Госпадзе, сярод іншапляменцаў і буду сьпяваць імю Твайму,

51

якое велікадушна ратуе цара Свайго і творыць міласьць памазанцу Свайму Давіду і нашчадкам ягоным вечна!