የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

ራዕይ 22

1

ያቲዲ፥ ኪታንቾይ ታና ፆሳ ካዎቴꬃ ኣራታፔኔ ዶርሳ ካዎቴꬃ ኣራታፔ ጎጊያ ማስቶቴዳ ጶሊያ ዴዖ ሃꬃ ሻፋ ቤሲስ።

2

ሄ ሻፋይ ካታማ ኦጊያ ጊዶራ ዱጌ ጎጌስ። ሻፋፔ ሄፊንꬃ ባጋራኔ ሃፊንꬃ ባጋራ ኣጌናን ኢሲ ቶሆ፤ ላይꬃን ታማኔ ናምዑ ቶሆ ኣይፊያ ዴዖ ሚꬂ ዴዔስ። ሄ ሚꬃ ቦንጮይ ካዎቴꬃታ ኡባ ሃርጌፌ ፓꬄስ።

3

ሄ ካታማን ኣይቢ ቃንጌꬂካ ዴና። ፆሳ ካዎቴꬃ ኣራታይኔ ዶርሳ ካዎቴꬃ ኣራታይ ሄ ካታማን ዳና። ፆሳ ኣይሌቲ ፆሳስ ኦꬃና።

4

ኤንቲ ኢያ ሶምዑዋ ቤዓና፤ ኢያ ሱንꬃይ ኤንታ ሶምዖን ፃፌታና።

5

ሂዛፔ ቃሚ ዴና፤ ጎዳ ፆሳይ ኤንታው ፆምፔ ጊዲያ ጊሾ ኤንታው ፆምፔ ዎይኮ ኣዋ ፖዖ ኮሼና። ኤንቲ ሜሪ ሜሪናው ካዎታና።

6

ኪታንቾይ ታኮ፥ «ሃ ታ ኦዲያ ቃላይ ቱማኔ ኣማንꬄይሳ። ጎዳይ፥ ናቤታ ባ ጌሻ ኣያናን ኪቲያ ፆሳይ፥ ማታን ሃናናባ ባ ኣይሌታ ቤሳናው ባ ኪታንቹዋ ኪቲስ» ያጊስ።

7

ዬሱሲ፥ «ሄኮ ታ ኤሌሳዳ ያና፤ ሃ ማፃፋን ዴዒያ ቲንቢቴ ቃላ ናጊያ ኦኒካ ኣንጄቲዳይሳ» ያጊስ።

8

ታኒ፥ ዮሃኒሲ፥ ሄ ኡባባ ሲዓስ፤ ቤዓስ። ታኒ ሄሳ ሲዒዳ ዎዴኔ ቤዒዳ ዎዴ ሄሳ ታና ቤሲዳ ኪታንቹዋ ጎይናናው ኢያ ቶሁዋ ቦላ ኩንዳስ።

9

ሺን ኪታንቾይ ታኮ፥ «ሄሳ ኦꬆፋ! ታኒ ኔዳ፥ ናቤታዳ ኔ ኢሻታዳኔ ሃ ማፃፋን ዴዒያ ኡባ ኪቴቲያ ኣይሌታ ሜላ፤ ፆሳ ጎይና» ያጊስ።

10

ኪታንቾይ ዛሪዲ፥ «ሃ ኡባይ ፖሌቲያ ዎዴይ ማታቲዳ ጊሾ ሃ ማፃፋን ፃፌቲዳ ቲንቢቴ ቃላ ማታሜን ጎርዶፋ።

11

ኢታ ኦꬄይ ጉጂዲ ኢታ ኦꬆ፤ ቱኔይ ጉጂዲ ቱኖ። ሎዖ ኦꬄይ ጉጂዲ ሎዖ ኦꬆ፤ ጌዬይ ጉጂዲ ጌዮ» ያጊስ።

12

ዬሱሲ፥ «ሄኮ፥ ታኒ ኤሌሳዳ ያና። ኢሱዋስ ኢሱዋስ ኢያ ኦሱዋዳ ኢማናው ታ ዎይቶይ ታራ ዴዔስ።

13

ታኒ ኣልፋኔ ኦሜጋ፤ ኮይሮኔ ዉርሴꬂ፤ ዶሜꬂኔ ፖሎ።

14

«ባንታ ማዑዋ ሜጪዲ ጌሼይሳቲ ኣንጄቲዳይሳታ። ዴዖ ሚꬄ ኣይፊያ ማናዉኔ ካታማ ፔንጊያራ ጌላናው ኤንታው ማቲ ኢሜቲስ።

15

ሺን ካናቲ፥ ቢቴይሳቲ፥ ላይማቴይሳቲ፥ ሼምፖ ዎꬌይሳቲ፥ ኤቃ ጎይኔይሳቲ፥ ዎርዶ ዶሴይሳቲኔ ኦꬄይሳቲ ካሬን ዴዖሶና።

16

«ታኒ፥ ዬሱሲ፥ ሃ ማርካቴꬃ ሂንቴው፥ ዎሳ ኬꬃታስ ኦዳና ሜላ ታ ኪታንቹዋ ኪታስ። ታኒ ዳዊቴ ሼሺኔ ዜሬꬂ። ታኒ ፖዒያ ጉራ ባካላ» ያጊስ።

17

ጌሻ ኣያናይኔ ጌላናው ጊጊዳ ማጫሲያ፥ «ሃያ» ያጎሶና። ቃሲ ሃይሳ ሲዒያ ኦኒካ፥ «ሃያ» ያጎ። ሳሞቲዳ ኦኒካ ሃዮ፤ ዴዖ ሃꬃ ኮያ ኦኒካ ጮ ኤኮ።

18

ታኒ ሃ ማፃፋን ፃፌቲዳ ቲንቢቴ ቃላ ሲዒያ ኦናካ ዞራይስ። ኦኒካ ሃ ቃላ ቦላ ኢሲባ ጉጂኮ፥ ፆሳይ ሃ ማፃፋን ፃፌቲዳ ቦሻ ኢያ ቦላ ጉጃና።

19

ኦኒካ ማፃፋን ዴዒያ ቲንቢቴ ቃላፔ ኢሲባ ፓጪሲኮ፥ ፆሳይ ሃ ማፃፋን ፃፌቲዳ ዴዖ ሚꬃ ኣይፊያፔኔ ጌሻ ካታማፔ ኢያ ቃዳ ፓጪሳና።

20

ሃ ኡባ ማርካቴይሲ፥ «ቱማ፥ ታኒ ኤሌሳዳ ያና» ያጌስ። ኣሚንዒ፤ ጎዳ ዬሱሳ፥ ሃያ።

21

ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ ሂንቴ ኡባራ ጊዶ። ኣሚንዒ።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved