የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

ራዕይ 18

1

ያቲዲ፥ ጊታ ማቲ ዴዒያ ሃራ ኪታንቾይ ሳሎፔ ዎꬊሺን ታ ቤዓስ። ሄ ኪታንቹዋ ቦንቾይ ሳዓ ፖዒሲስ።

2

ሄ ኪታንቾይ ባ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዲ፥ «ኢያ ኩንዳሱ! ጊታ ባቢሎኔይ ኩንዳሱ! ባቢሎኔይ ቱና ኣያናቲ ኣቂያ ቤሲ ጊዳሱ። ዱማ ዱማ ኢታባታስ ኬꬄ ጊዳሱ፤ ቱና ካፎቲኔ ዶዓቲ ሼምፒያ ቤሲ ጊዳሱ።

3

ኣሳ ዜሬꬂ ኡባ ባ ላይማቴꬃ ዎይኒያ ኡሻሱ። ሳዓ ካዎቲ ኢራ ላይማቲዶሶና። ኢ ሚኮቴꬃፌ ዴንዶይሳን ቢታን ዴዒያ ዛልዓንቾቲ ዱሬቲዶሶና» ያጊስ።

4

ሄሳፌ ጉዬ፥ ታ ሳሎፔ ሃይሳዳ ያጊያ ሃራ ቃላ ሲዓስ። «ኢ ናጋራ ኢራ ኮፆና ሜላኔ፥ ኢያ ኤካናው ዴዒያ ሴራ ሂንቴ ኤኮና ሜላ፥ ታ ዴሪያው ኢፔ ኬዪቴ።

5

ሂዛ፥ ኢ ናጋራይ ሳሎ ጋካናው ዶሬቲስ። ፆሳይ ኢ ናቁዋ ኣኬኪስ።

6

ኢያ ኢሚዳይሳ ሜላ ዛሪዲ ኢው ኢሚቴ። ኢያ ኦꬂዳ ኦሱዋስ ናምዑ ኩሼ ኢው ዛሪቴ። ኢያ ጊጊሲዳ ኡሻ ቦላ ሂንቴ ናምዑ ኩሼ ማꬆያ ኡሻ ኢ ፁዓን ኩንꬂቴ።

7

ኢያ ቦንቼቲዳይሳዳኔ ኢው ኢንጄቲዳይሳ ሜላ፥ ኢዮ ሜቶꬂቴኔ ካዮዪቴ። ኢያ ባ ዎዛናን፥ ‹ታኒ ካዌዳ ኡታስ፤ ታ ኣዚኒ ባይና ማጫስ ጊዲኬ፤ ታኒ ኡባካ ካዮቲኬ› ያጋሱ።

8

ሄሳ ጊሾ፥ ቦሻ ኡባይ፥ ሃርጌይ፥ ካዮይኔ ኮሺ ኢዮ ኢሲ ጋላስ ኦይካና። ቃሲ ኢያ ታማን ፁጌታና፤ ኣይስ ጊኮ፥ ኢ ቦላ ፒርዲያ ፆሳይ ዎልቃማ» ያጊስ።

9

«ኢራ ላይማቲዳይሳቲኔ ኢ ሚኮቴꬃን ዴዒዳ፥ ኣላሚያ ካዎቲ ሄ ካታሚያ ፁጌቲን ኬያ ጩያ ቤዒዳ ዎዴ ኢው ዋሲዲ ዬካና።

10

ኤንቲ ሄ ካታሜ ዋያ ቤዒዲ ያዪዳ ጊሾ ሃኪ ኤቂዲ፥ ‹ሃ ጊታ ካታሜ! ዎልቃማ ካታሜ! ባቢሎኔ፥ ኔና ኣዬ! ኔኒ ኢሲ ሳቴ ጊዶን ኔ ፒርዳ ኤካዳሳ› ያጋና።

11

«ኤንታ ማርካቢያ ጫና ሂዛፔ ሻሚያ ኣሲ ባይና ጊሾ ሳዓን ዴዒያ ዛልዓንቾቲ ሄ ካታሜስ ዋሳናኔ ካዮታና።

12

ኤንታ ዎርቃ፥ ቢራ፥ ቦንቾ ሹቻ፥ ኢንቆ ጊያ ኣልዖ ሹቻ፥ ካሎሴ ማዖ፥ ሊኖ ማዖ፥ ሃሬ ማዖ፥ ዞዖ ማዖ፥ ዱማ ዱማ ሳዎ ሚꬃ፥ ዛሌ፥ ኣልዖ ሚꬃ፥ ናሴ ቢራታ፥ ጎሌ ሹቹ፥

13

ቃራፋ፥ ቂማሜ፥ ኢፃኔ፥ ካርቤ፥ ሺቶ፥ ዎይኔ፥ ዛይቴ፥ ሊቆ ꬊሌ፥ ጊስቴ፥ ሜሄ፥ ዶርሴ፥ ፓራ፥ ፓራ ጋሬ፥ ኣይሌታኔ ሃራ ኣሳታ ሻሚያ ኦኒካ ባዋ።

14

«ዛልዓንቾቲ ማጫሴኮ፥ ‹ኔኒ ኣሞቲዳ ሎዖባ ኡባይ ኔፔ ꬋይስ። ኔ ኣቆይኔ ኣሌቄቲዳባ ኡባይ ኔፔ ሃኪስ። ኔኒ ዛራዳ ኤንታ ኡባ ዴማካ› ያጊዶሶና።

15

ሄ ካታማን ዛልዒዲ ዱሬቲዳ ዛልዓንቾቲ ኢ ሜቱዋ ባቢዲ ኢፔ ሃኪዲ ኤቃና። ኤንቲ ዬካናኔ ካዮታና።

16

ቃሲ፥ ‹ሊኖ ማዖ፥ ካሎሴ ማዖኔ ዞዖ ማዖ ማዓዳ፥ ዎርቃን፥ ቦንቾ ሹቻኒኔ ኢንቆ ጊያ ኣልዖ ሹቻን ኣሌቄቲዳ፥ ሄ ጊታ ካታሜስ ኣዬ!

17

ሃይሳ ሜላ ጊታ ሻሎ ኡባይ ኢሲ ሳቴ ጊዶን ꬋይስ› ያጊዶሶና። «ማርካቢያ ላጊያ ኡባይ፥ ማርካቢያን ቢያ ኡባይ፥ ማርካቢያ ቦላ ኦꬂያ ኡባይኔ ኣባን ዛልዒያ ኡባይ ሃኪ ኤቂዶሶና።

18

ሄ ካታሚያ ፁጌቲን ኬያ ጩያ ቤዒዳ ዎዴ ‹ሃ ጊታ ካታሚው ዳኒያ ሃራ ካታሚ ዴዒሻ?› ያጊዶሶና።

19

ኤንቲ ባንታ ሁዔን ባና ቆሊዲ፥ ዋሲዶሶናኔ ካዮቲዶሶና። ‹ኣባ ቦላ ማርካቤቲ ዴዒያ ኡባይ፥ ኢ ሻሉዋን ዱሬቲዳ ኡባይ፥ ሄ ካታሚያ ኢሲ ሳቴን ꬋዪዳ ጊሾ ኣዬ! ኣዬ!

20

ሳሉዋው፥ ኢ ꬋዩዋን ኡፋይታ! ጌሻቶ፥ ሃዋሬቶ፥ ናቤቶ፥ ፆሳይ ሂንቴ ጊሾ ኢ ቦላ ፒርዲዳ ጊሾ ኡፋይቲቴ።› ያጊዶሶና።»

21

ያቲን፥ ሚኖ ኪታንቾይ ዎፃ ዳኒያ ጊታ ሹቹ ዴንꬂዲ ኣባን ሆሊሼ፥ «ጊታ ካታሚያ ባቢሎኔይ ዎልቃን ሆሌታዳ ሃይሳዳ ኩንዳና፤ ኢያ ሃቺፌ ጉዬ ኡባካ ቤንቱኩ።

22

ዲꬂ ዲፄይሳቲኔ ዬፄይሳቲ፥ ሱሱልዔኔ ሞይዜ ፑኔይሳቲ፥ ሂዛፔ ጉዬ ኔ ጊዶን ኡባካ ሲዔቶኮና። ኣይ ኮቻ ዛልዔ ዛልዒያ ኣሲካ ኔ ጊዶን ቤንቴና። ዎፃ ጊርሲ ሂዛፔ ጉዬ ኔ ጊዶን ሲዔቴና።

23

ፆምፔ ፖዖይ ዛሪዲ ኔ ጊዶን ፖዔና። ማቾ ኤኬይሳኔ ኣዚና ጌሊያሪ ቃሊ ሂዛፔ ጉዬ ኔ ጊዶን ሲዔቴና። ኔ ዛልዓንቾቲ ቢታ ኡባን ኤሬቲዳ ዎልቃማታ። ኔ ቢታን ካዎቴꬃታ ኡባ ጪማዳሳ» ያጊስ።

24

ናቤታ ሱꬃይ፥ ጌሻታ ሱꬃይኔ ቢታ ቦላ ሃይቂዳ ኣሳ ኡባ ሱꬃይ ኢ ጊዶን ቤንቲዳ ጊሾ ባቢሎኔይ ፒርዴታሱ።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved