የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

ራዕይ 17

1

ላፑን ፁዓታ ኦይኪዳ ላፑን ኪታንቾታፔ ኢሶይ ታኮ ዪዲ፥ «ሃያ፤ ዳሮ ሃꬃታ ቦላ ኡቲዳ ጊታ ላይማቲያ ማጫሴ ቦላ ያናው ዴዒያ ፒርዳ ታ ኔና ቤሳና።

2

ኣላሚያ ካዎቲ ኢራ ላይማቲዶሶና፤ ኣላሜን ዴዒያ ኣሳይካ ኢ ላይማቴꬃ ዎይኒያ ኡዪዲ ማꬆቲዶሶና» ያጊስ።

3

ሄ ኪታንቾይ ታና ጌሻ ኣያናን ባዞ ቢታ ኤፊስ። ያን ኢሲ ማጫሲያ ጫሻ ሱንꬃይ ኢ ቦላ ኡባን ፃፌቲዲ ኡቲዳ፥ ዞዖ ዶዓ ቶጊዳሮ ቤዓስ፤ ሄ ዶዓስ ላፑን ሁዔይኔ ታሙ ካጬይ ዴዔስ።

4

ሄ ማጫሲያ ካሎሴ ማዖኔ ዞዖ ማዖ ማዓሱ፤ ኢያ ዎርቃን፥ ቦንቾ ሹቻኒኔ ኢንቆ ጊያ ኣልዖ ሹቻን ኣሌቄታሱ። ኢያ ባ ኩሼን ቦርሲያባኔ ላይማቴꬃ ቱናቴꬃን ኩሚዳ ዎርቃ ፁዓ ኦይካሱ።

5

ኢ ሶምዖን ፁራ ኦሶ ቢርሼꬃይ ዴዒያ ሱንꬃይ፥ «ጊታ ባቢሎኔይ፥ ላይማቴꬃሲኔ ሳዓን ዴዒያ ቱናባ ኡባስ ኣዮ» ያጊያ ፁፌይ ፃፌቲዲ ኡቲስ።

6

ቃሲ ሄ ማጫሲያ ጌሻታ ሱꬃኔ ዬሱሳስ ማርካቲሼ ሃይቂዳይሳታ ሱꬃ ኡያዳ ማꬆቲዳሮ ታ ቤዓዳ ማላሌታስ።

7

ኪታንቾይ ታኮ፥ «ኔኒ ኣይስ ማላሌታይ? ታኒ ኔው ማጫሴ ፁራኔ ኢያ ቶኪዳ ላፑን ሁዔይኔ ታሙ ካጬይ ዴዒያ ዶዓ ፁራ ኦዳና።

8

ኔኒ ቤዒዳ ዶዓይ ኮይሮ ዴዔስ፥ ሺን ሃዒ ባዋ። ሄ ዶዓይ ጪሞ ኦላፌ ኬዪዲ ꬋዮስ ባና። ሳዓይ ሜꬌቶሳፔ ዶሚዲ፥ ዴዖ ማፃፋን ኤንታ ሱንꬃይ ፃፌቲቦና ሳዓን ዴዒያ ኣሳይ ዶዓ ቤዒዲ ማላሌታና። ሂዛ፥ ኢ ካሴ ዴዔስ፤ ሃዒ ባዋ፥ ሺን ሲንꬃፌ ያና።

9

«ሃይሲ ጪንጫቴꬂኔ ኣኬካ ኮዬስ። ላፑን ሁዔቲ ማጫሲያ ኡቲያ ላፑን ዴሬታ፤ ሄሳቲ ቃሲ ላፑን ካዎታ።

10

ኤንታፌ ኢቻሹ ካዎቲ ኩንዲዶሶና። ኢሶይ ሃዒ ጋካናው ሃሬስ፤ ሃንኮ ካዎይ ዪቤና። ኢ ዪዲ ጉꬃ ዎዴ ታካናው ቤሴስ።

11

ሲንꬄ ዴዒዳ ዶዓይ፥ ሃዒ ባይናይሲ፥ ኢ ባ ሁዔን ሆስፑንꬃ ዶዓ። ኢ ላፑን ዶዓታፔ ኢሱዋ፤ ኢ ꬋያናው ቤስ።

12

ኔኒ ቤዒዳ ታሙ ካጬቲ ሃሮ ዶሚቦና ታሙ ካዎታ። ሺን ኤንቲ ዶዓራ ኢሲፌ ኢሲ ሳቴ ካዎቲዲ ሃራናው ኤንታው ማቲ ኢሜታና።

13

ኤንታ ኡባስ ኢሲ ቆፋይ ዴዔስ፤ ኤንቲ ባንታ ዎልቃኔ ባንታ ማታ ዶዓስ ኢማና።

14

ኤንቲ ዶርሳራ ኦሌታና፥ ሺን ዶርሳይ ጎዳታ ጎዳኔ ካዎታ ካዎ ጊዲያ ጊሾ ኢ ፄጊዳይሳቲ፥ ዶሪዳይሳቲኔ ኣማኔቲዳይሳቲ ሄ ካዎታ ፆናና» ያጊስ።

15

ኪታንቾይ ቃሲካ ታኮ፥ «ላይማቲያራ ኡቲዳ ሄ ኔኒ ቤዒዳ ሃꬃቲ ያራታ፥ ካዎቴꬃታ፥ ዜሬꬃታኔ ዱማ ዱማ ዶናን ኦዴቴይሳታ።

16

ቃሲ ኔኒ ቤዒዳ ታሙ ካጬይኔ ዶዓይ ላይማቲያሮ ኢፃና። ኤንቲ ኢው ዴዒያ ኡባባ ኤካና። ቃሲ ኢዮ ካሎ ኣሻናኔ ኢ ኣሹዋ ሚዲጋና፤ ያቲዲ ኤንቲ ኢዮ ታማን ፁጋና።

17

ሂዛ፥ ፆሳ ቃላይ ፖሌታና ጋካናው ኤንታ ቆፋይ ኢሲኖ ጊዳና ሜላ ኤንቲ ባንታ ኣይሲያ ዎልቃ ዶዓስ ኢማናዳኔ ፆሳይ ቆፒዳይሳ ኤንቲ ኦꬃናዳ ኤንታ ዎዛናን ፆሳይ ኣሞ ዎꬂስ።

18

ሄ ኔኒ ቤዒዳ ማጫሲያ ሳዓ ካዎታ ሃሪያ ጊታ ካታሚው» ያጊስ።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved