የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

2 ዮሐንስ 1

1

ታ ጪማይ ዶሬቲዳ ጎዳቴሲኔ ኢ ናይታስ ኪቲዳ ኪታ። ታ ፃላላ ጊዶናሺን ቱማ ኤሪያ ኡባይ ሂንቴና ዶሶሶና።

2

ሃ ቱማይ ኑናን ዴዒያ ጊሾኔ ሜሪናው ኑራ ዳና ጊሾ ታኒ ሂንቴና ቱማ ዶሳይስ።

3

ፆሳ ኑ ኣዋኔ ኢያ ናዓ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ፥ ማሮቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ቱማኒኔ ሲቆን ኢሲፌ ኑራ ጊዶ።

4

ኣዋይ ኑና ኪቲዳይሳዳ፥ ኔ ናይታፔ ባጋቲ፥ ቱማስ ኪቴቴይሳ ቤዓዳ ታኒ ዳሮ ኡፋይታስ።

5

ጎዳቴ፥ ሃዒካ ኑኒ ኡባይ ኢሶይ ኢሱዋ ሲቃና ሜላ ታኒ ኔና ዎሳይስ። ሃ ኪታይ ኮይሮፔ ኑራ ዴዒያ ኪታፔ ኣቲን ታኒ ኔው ኦራꬃ ኪታ ፃፊኬ።

6

ቱማ ሲቆይ ኑኒ ፆሳ ኪታ ናጊዲ ዳናይሳ። ቃሲ ኮይሮፔ ሂንቴ ሲዒዳይሳዳ ኢያ ኪታይ፥ ሂንቴ ኡባይ ሲቆን ዳና ሜላሳ።

7

ዬሱስ ኪሪስቶሲ ኣሴ ጊዲዲ ዪዳይሳ ኣማኖና፥ ዳሮ ባሌꬂያ ኣሳቲ፥ ኣላሜን ዴንዲዶሶና። ሄሳ ሜላ ኣሲ ኦኒካ ባሌꬄይሳኔ ኪሪስቶሳ ሞርኬ።

8

ሂንቴ ኦꬂዳ ኩሜꬃ ዎይቱዋ ኤካናው ሚኒቴ። ሂንቴ ኦꬂዳይሲ ꬋዮና ሜላ ናጌቲቴ።

9

ኪሪስቶሳ ቲሚርቲያን ዶናይሳሲኔ ኢያፔ ሃኪያ ኡራስ ፆሳይ ባዋ። ኪሪስቶሳ ቲሚርቲያን ዴዒያ ኡራስ ኣዋይኔ ናዓይ ዴዖሶና።

10

ኦኒካ ሂንቴኮ ዪሼ ሃ ቲሚርቲያ ኤሆና ኢፂኮ፥ ሂንቴ ሶ ጌልሶፊቴ፤ ሳሮካ ጎፒቴ።

11

ኢያ ሳሮ ጊያ ኦኒካ ኢያ ኢታ ኦሱዋን ኢያራ ሻኬቴስ።

12

ታኒ ሂንቴው ፃፋናው ኮዪዳ ዳሮባይ ዴዔስ፥ ሺን ዎርቃቴኒኔ ቃላሜን ፃፋናው ኮዪኬ። ኑ ኡፋይሳይ ፖሌታና ሜላ ሂንቴራ ሶምዖን ጋሄታዳ ኦዴታናው ሂንቴኮ ባና ጋዳ ቆፓይስ።

13

ፆሳይ ዶሪዳ ኔ ሚቼ ናይቲ ኔና ሳሮ ያጎሶና።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved