የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

1 ተሰሎንቄ 4

1

ዉርሴꬃን፥ ታ ኢሻቶ፥ ፆሳ ኡፋይሳናው ሂንቴ ዋኒዲ ዳናው ቤሲያኮ ኑፔ ታማሪዴታ። ሄሲ ሂንቴ ኮይሮፔ ዴዒዳ ዴዑዋ፥ ሺን ሃዒ ሂንቴ ካሴይሳፌ ኣꬂዲ ኦꬃናዳ ጎዳ ዬሱሳ ሱንꬃን ሂንቴና ዎሶሲኔ ዞሮስ።

2

ኑኒ ጎዳ ዬሱሳ ማታን ሂንቴና ኪቲዳ ኪታይ ኣዉሴኮ ኤሬታ።

3

ፆሳይ፥ ሂንቴ ጌሺ ጊዳና ሜላኔ ላይማቶና ሜላ ኮዬስ።

4

ሂንቴ ኢሶይ ኢሶይ፥ ሂንቴ ማቼታራ ጌሻቴꬃኒኔ ቦንቾን ዳናው ቤሴስ።

5

ፆሳ ኤሮናኔ ኣማኖና ኣሳዳ ላይማቴꬃ ኣሞን ፁጌቶፊቴ።

6

ኑ ካሴ ሂንቴው ኦዲዳይሳዳኔ ሚንꬂ ዞሪዳይሳዳ ጎዳይ ሄሳ ሜላባ ኦꬂያ ኡባ ፒርዲያ ጊሾ ኦኒካ ሃይሳታን ባ ኣማኒያ ኢሻ ናቃናዉኔ ጪማናው ቤሴና።

7

ፆሳይ ኑኒ ጌሽቴꬃን ዳና ሜላፔ ኣቲን ቱናቴꬃን ዳና ሜላ ፄጊቤና።

8

ሄሳ ጊሾ፥ ሃ ቲሚርቲያ ኢፂያ ኦኒካ ሂንቴው ጌሻ ኣያና ኢሚያ ፆሳ ኢፄስፔ ኣቲን ኣሴ ጊዴና።

9

ሂንቴ ኢሶይ ኢሱዋ ዋቲ ሲቃኔኮ ፆሳይ ሂንቴና ታማርሲዳ ጊሾ ሃዒ ሲቆባ ኑ ህንቴው ፃፋናው ኮሼና።

10

ቃሲ ማቄዶኒያ ቢታን ዴዒያ ኣማኒያ ኢሻታ ኡባ ቱማ ሂንቴ ዶሴታ። ሺን ኑ ኢሻቶ፥ ሃዒካ ሂንቴ ኤንታ ኣꬂ ዶሳና ሜላ ሂንቴና ዎሶስ።

11

ኑኒ ካሴ ሂንቴው ኦዲዳይሳዳ ዎፑ ጊዳ ዴዑዋ ዴዒቴ። ሂንቴ፥ ሂንቴ ኦሶ ኦꬂዲ ሂንቴው ዱሳስ ኮሺያባ ዴሚቴ።

12

ሄሳዳ ሃኒኮ፥ ኣማኖናይሳታ ማታን ሂንቴ ቦንቼታና፤ ቃሲ ሂንቴና ኮሺያባስ ኦናካ ኣዳሼኬታ።

13

ኑ ኢሻቶ፥ ኣማኒዲ ሃይቂዳ ኣሳቲ ሃናናባ ሂንቴ ኤራና ሜላ ኮዮስ። ሂንቴ ኤንታ ጊሾ ኡፋይሲ ባይና ኣሳዳ ካዮቶፊቴ።

14

ኑኒ፥ ዬሱሲ ሃይቂዳይሳኔ ቃሲ ሃይቆፔ ዴንዲዳይሳ ኣማኖስ። ሄሳዳካ፥ ፆሳይ ዬሱሳ ኣማኒዲ ሃይቂዳይሳታ ኢያራ ዎላ ኤሃናይሳ ኣማኖስ።

15

ጎዳይ ኑስ ኦዲዳይሳዳ ጎዳይ ያ ጋላስ ኢያራ ጋሄታናው ኑኒ ፓፃ ዴዔይሳቲ፥ ሃይቂዳይሳታፔ ሲንꬃቶኮ።

16

ጎዳይ ዎልቃማ ኪታራ፥ ኪታንቾታ ሃላቃ ጊርሳራ፥ ፆሳ ሞይዜ ፑኖራ፥ ሳሎፔ ዎꬋና። ኪሪስቶሳ ኣማኒዲ ሃይቂዳይሳቲ ኮይሮቲዲ ሃይቆፔ ዴንዳና።

17

ሄሳፌ ጉዬ፥ ሄ ዎዴ ኑኒ ፓፃ ዴዔይሳቲ፥ ጎዳራ ሻራን ጋሄታናው ኤንታራ ኢሲፌ ሳሎ ኤኬታና። ሄሳፌ ጉዬ፥ ኑኒ ጎዳራ ኢሲፌ ሜሪናው ዳና።

18

ሄሳ ጊሾ፥ ሃ ቃላን ኢሶይ ኢሱዋ ሚንꬄꬂቴ።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved