የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

2 ቆሮንቶስ 3

1

ኑኒ ዛሪዲ ኑና ሳቢኖዬ? ዎይኮ ሃራ ኣሳዳ፥ ሳባ ዳብዳቢያ ሂንቴው ዬዳናው ዎይኮ ሂንቴፌ ኤካናው ኑና ኮሺዬ?

2

ኣሲ ኡባይ ሂንቴና ኤራና ሜላኔ ናባባና ሜላ ሂንቴ ኑ ዎዛናን ፃፌቲዲ ዴዒያ ኑ ዳብዳቤ።

3

ሂንቴ ቃላሜን ጊዶናሺን ዴዖ ፆሳ ኣያናን፥ ሹቻ ቦላ ጊዶናሺን ኣሳ ዎዛናን ፃፌቲዳይሳታኔ ኑናን ሃጋዜቲዳ ኪሪስቶሳ ዳብዳቤ ጊዴይሳ ቤሲዴታ።

4

ኑ ሄሳ ጊዳይ፥ ኪሪስቶሳ ባጋራ ፆሳን ኣማኖይ ኑስ ዴዒያ ጊሾሳ።

5

ኑ ሄሳ ኦꬃናው ዳንዳዒዳይ ፆሳ ዎልቃናፔ ኣቲን ኑኒ ኑ ዎልቃን ኣይኮካ ኦꬃናው ዳንዳዖኮ።

6

ኑ ኦራꬃ ጫቁዋ ኦሳንቾታ ጊዳና ሜላ ፆሳይ ኑና ዳንዳዒሲስ። ሄ ኦራꬃ ጫቆይ ጌሻ ኣያናን ቤንቲዳይሳፌ ኣቲን ፃፌቲዳ ሂጌን ጊዴና። ሂጌይ ዎꬌስ፥ ሺን ጌሻ ኣያናይ ዴዖ ኢሜስ።

7

ሹቻ ቦላ ፃፌቲዳ ሂጌይ ኢሜቲያ ዎዴ ፆሳ ቦንቾይ ቆንጪስ። ሙሴ ሶምዑዋን ዴዒያ ቦንቾይ ꬋዪሼ ቢያባ ጊዲኮካ፥ ኢስራዔሌ ኣሳይ ኢያ ሶምዑዋ ቲሺ ኦꬂዲ ፄላናው ዳንዳዒቦኮና። ሂዛ፥ ሃይቆ ኤሂያ ሂጌይ ሄሳ ሜላ ቦንቾን ቆንጪኮ፥

8

ያቲን፥ ጌሻ ኣያናን ኦሴቲያ ኦሱዋ ቦንቾይ ዋኒዲ ኣꬌኔ?

9

ኣሳ ቦላ ፒርዳ ኤሂያ ሂጌይ ቦንቾ ጊዲኮ ያቲን፥ ኣሴ ፂሊሲያ ኦራꬃ ኦጌይ ዋኒዲ ኣꬊዲ ቦንቼቴኔ?

10

ካሴ ቦንቾ ጊዲዳይሳ ሃዒ ኣꬊያ ቦንቾይ ዴዔይሳራ ጋꬂ ቤዒያ ዎዴ ቦንቾይ ባይናባ ጊዲስ።

11

ጉꬃ ዎዴስ ቆንጪዲ ጉዬፔ ꬋይዳይሲ ሃይሳዳ ቦንቼቲኮ፥ ሜሪናው ዴዔይሲ ዋኒዲ ኣꬊዲ ቦንቼቴኔ?

12

ኑስ ሃይሳ ሜላ ኡፋይሳይ ዴዒያ ጊሾ ዬላቶና ኦዴቶስ።

13

ኑኒ፥ ኢስራዔሌ ኣሳይ ꬋዪሼ ቢያ ቦንቹዋ ዉርሴꬃ ቤዖና ሜላ ባ ሶምዑዋ ካሚዳ ሙሴ ሜላ ጊዶኮ።

14

ሺን ኤንታ ዎዛናይ ዶጪስ። ሃቺ ጋካናው ኤንቲ ጋልዓ ጫቁዋ ናባቢያ ዎዴ ኤንታ ዎዛናይ ሄ ካማን ካሜቲ ዴዔስ። ሄ ካማይ ኪሪስቶሳ ፃላላን ቃሬቴስ።

15

ሺን ሃቺ ጋካናዉካ ኤንቲ ሙሴ ማፃፋ ናባቢያ ዎዴ ኡባን ሄ ካማይ ኤንታ ዎዛና ካሜስ።

16

ሺን ኦኒካ ጎዳኮ ሲሚያ ዎዴ ኣዉዴካ ሄ ካማይ ቃሬቴስ።

17

ጎዳይ ኣያና፤ ጎዳ ኣያናይ ዴዒያ ቤሳን ላዓቴꬂ ዴዔስ።

18

ኑኒ ኡባይ ካሜቲቦና ሶምዖን ጎዳ ቦንቹዋ ቤዓና። ኑኒ ኣያና ጊዲዳ ጎዳ ማላ ዳናናው ቦንቾፌ ቦንቾን ላሜታና።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved