የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

1 ቆሮንቶስ 2

1

ታ ኢሻቶ፥ ታኒ ኮይሮ ፆሳ ቃላ ሂንቴው ኦዳሼ ዪዳ ዎዴ ዶና ቢላቴꬃኒኔ ጪንጫቴꬃን ያቢኬ።

2

ታኒ ሂንቴራ ዴዒያ ዎዴ ማስቃሊያ ቦላ ካቄቲዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳፔ ኣቲን ሃራባ ኤራናው ኮዪኬ ጋዳ ታ ቆፋ ቃቻስ።

3

ታ ሂንቴራ ዴዒያ ዎዴ ዳቡራን፥ ያሻኒኔ ዳሮ ኮኮርሳን ዴዓስ።

4

ታ ኪታይኔ ታ ቲሚርቴይ ዶና ቢላቴꬃኒኔ ጪንጫቴꬃን ጊዶናሺን ጌሻ ኣያና ዎልቃ ቆንጪሴꬃና።

5

ሄሲካ፥ ሂንቴ ኣማኖይ ፆሳ ዎልቃናፔ ኣቲን ኣሳ ጪንጫቴꬃን ዜምፖና ሜላሳ።

6

ኣያና ዴዖን ዲጪዳይሳታስ ኑኒ ጪንጫቴꬃ ቃላን ኦዶስ። ሺን ሄ ጪንጫቴꬃይ፥ ሃ ሳዓ ጪንጫቴꬃ ዎይኮ ꬋያናው ዴዒያ ሃ ሳዓ ሃሬይሳታ ጪንጫቴꬃ ጊዴና።

7

ሺን ኑኒ ኦዲያ ጪንጬቴꬃይ፥ ዳሮ ዎዴፔ ሲንꬄ ፆሳይ ኑ ቦንቹዋስ ጊጊሲዳይሳኔ ጌሚዲ ዴዒያ ፁራ ጪንጫቴꬃ።

8

ሃ ሳዓ ሃሬይሳታፔ ኦኒካ ሃ ጪንጫቴꬃ ኤሪቤና። ኤንቲ ኤሪዳባ ጊዲያኮ፥ ቦንቾ ጎዳ ማስቃሊያ ቦላ ካቆኮና።

9

ሺን ጌሻ ማፃፋን፥ «ኣይፌይ ቤዒቦናባ፥ ሃይꬂ ሲዒቦናባ፥ ዎዛኒ ቆፒቦናባ፥ ፆሳይ ባና ሲቄይሳታስ ጊጊሲስ» ያጌስ።

10

ፆሳይ ባ ፁራ ባ ኣያና ባጋራ ኑስ ቆንጪሲስ። ጌሻ ኣያናይ ሃሪ ኣቶሺን ጌሚዳ ፆሳ ፁራ ኡባ ፒልጌስ።

11

ኣሳን ዴዒያ ኣሳ ኣያናፔ ኣቲን ኣሳባ ኦኒካ ኤሬና። ሄሳዳካ፥ ፆሳባ ፆሳ ኣያናፔ ኣቲን ኦኒካ ኤሬና።

12

ፆሳይ ኑስ ጮ ኢሚዳባ ኑ ኤራና ሜላ ፆሳ ኣያና ኤኪዳፔ ኣቲን ሃ ሳዓ ኣያና ኤኪቦኮ።

13

ኑኒ ኣያናባ፥ ኣያና ኣሳታስ ኣሳ ጪንጫቴꬃን ጊዶናሺን ፆሳ ኣያናይ ኢሚያ ጪንጫቴꬃን ታማርሶስ።

14

ሺን ጌሻ ኣያናይ ባይና ኣሲ ፆሳ ኣያና ኢሞታታ ኤኬና። ሄሲ ኢያው ኤያቴꬂ፤ ኡባይ ጌሻ ኣያናን ፒልጌቲያ ጊሾ ኢ ኤራናው ዳንዳዔና።

15

ሺን ጌሻ ኣያኒ ዴዒያ ኣሲ ኡባባ ፒልጌስ፥ ሺን ኢያ ኦኒካ ፒልጌና።

16

ጌሻ ማፃፋን፥ «ጎዳ ዎዛና ኤሬይ ኦኔ? ኢያ ዞራናው ዳንዳዔይ ኦኔ?» ጌቴቲዲ ፃፌቲዳይሳ ሜላ። ሺን ኑስ ኪሪስቶሳ ዎዛኒ ዴዔስ።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved