የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

1 ቆሮንቶስ 16

1

ኣማኒያ ኣሳስ ሚሼ ሺሾባ ጋላቲያ ዎሳ ኬꬃታስ ታኒ ኪቲዳይሳዳ ሂንቴካ ኦꬂቴ።

2

ሚሺያ ሺሾይ ታ ሂንቴኮ ቢያ ዎዴ ጊዶና ሜላ ኢሶይ ኢሶይ ሳሚንታፌ ኮይሮ ጋላስ፥ ዎጋ ዎዴ ዎጋ ዎዴ ባ ዴሜይሳፌ ኬሲዲ ባ ሶን ዳጋዮ።

3

ታኒ ያ ቢዳ ዎዴ ሚሺያ ዬሩሳላሜ ጋꬃና ሜላ ሂንቴ ዶሪያ ኣሳስ ዳብዳቤ ኢማዳ ኤንታ ዬሩሳላሜ ኪታና።

4

ኤንታራ ታ ቡሳይ ኮሺያባ ጊዲኮ ኤንቲ ታራ ባናው ዳንዳዖሶና።

5

ታኒ ማቄዶኒያራ ኣꬋናው ቆፒዳ ጊሾ ያ ባዳ ሂንቴኮ ያና።

6

ታ ቢያሶ ኣው ጊዲኮካ፥ ታ ቡሳን ሂንቴ ታና ማዳና ሜላ ሂንቴ ማታን ጉꬃ ዎዴ ጋምዖና ኣጊኬ። ባልጎ ኣጌናታ ሂንቴ ማታን ኣꬆና ዋያ ኣጋና።

7

ታኒ ኦጌራ ኣꬋሼ ሂንቴና ቤዓናው ኮዪኬ። ጎዳይ ጊኮ፥ ሂንቴ ማታን ጉꬃ ዎዴ ታካናው ቆፓይስ።

8

ሺን ታኒ ጴንፄቆስፄ ባሌይ ጋካናው ኤፌሶናን ጋምዓና።

9

ታው ኦሶይ ኩሚዳ ዳልጋ ፔንጌይ ዶዬቲስ፥ ሺን ዳሮ ኤቄቲያ ሞርኬቲ ዴዖሶና።

10

ኢ ታ ሜላ ጎዳ ኦሶ ኦꬂያ ኣሲ ጊዲያ ጊሾ ፂሞቲዮሲ ሂንቴኮ ቢኮ፥ ሂንቴ ማታን ኢ ሂርጎና ዳና ሜላ ኦꬂቴ።

11

ኦኒካ ኢያ ካꬎፖ። ኢ ታኮ ሳሮ ሲማና ሜላ ኢያ ማዲዲ ሞይዚቴ። ታኒ ኢ ሃንኮ ኣማኔይሳታራ ሲማናይሳ ናጋይስ።

12

ኑ ኢሻ ኣጲሎሲ ሃንኮ ኣማኔይሳታራ ሂንቴኮ ባና ሜላ ታ ኢያ ሚንꬃ ዎሳስ። ሃዒ ሂንቴኮ ባናው ኮዪቤና፥ ሺን ኢያው ኢንጄቲያ ዎዴ ሂንቴኮ ባና።

13

ባርኪቴ፤ ኣማኖን ኤቂቴ፤ ፃሊቴ፤ ሚኒቴ።

14

ኦሶ ኡባ ሲቆን ኦꬂቴ።

15

ታ ኢሻቶ፥ ኢስፂፋኖሴይኔ ኢያ ሶ ኣሳይ ኣካያን ኤንቲ ኮይሮ ኣማኒዳይሳታ ጊዴይሳኔ ኣማኔይሳታ ማዳናው ባንታና ኣꬂ ኢሚዳይሳ ሂንቴ ኤሬታ።

16

ሂንቴካ ኤንታ ሜላ ኣሳሲኔ፥ ኤንታራ ኦሶን ዳቡሪያ ኡባስ ኪቴታና ሜላ ታ ሂንቴና ዎሳይስ።

17

ኢስፂፋኖሴይ፥ ፎርቹናሲኔ ኣካይቆሲ ታኮ ዪዳይሲ ታና ኡፋይሲስ። ሂንቴ ባይና ቤሳን ኤንቲ ሂንቴና ጊዲዲ ታ ፓጫ ኩንꬂዶሶና።

18

ኤንቲ ሂንቴና ኡፋይሲዳይሳዳ ታናካ ኡፋይሲዶሶና። ሄሳ ሜላ ኣሳታ ዶጎፒቴ።

19

ኢሲያ ዎሳ ኬꬃ ኣሳይ ሂንቴና ሳሮ ጎሶና። ኣቂሊኔ ጲሪስቂላ ባንታ ሶን ሺቂያ ዎሳ ኬꬃ ኣሳራ ኢሲፌ ሂንቴና ጎዳ ሱንꬃን ዎዛናፔ ሳሮꬆሶና።

20

ኣማኒያ ኢሻቲ ኡባይ ሂንቴና ሳሮ ያጎሶና። ጌሻ ዬሬቴꬂ ዬሬቲሼ ኢሶይ ኢሱዋ ሳሮꬂቴ።

21

ታኒ፥ ጳዉሎሲ፥ ሃ ሳሮꬁዋ ታ ኩሼን ፃፋስ።

22

ጎዳ ዶሶና ኣሲ ዴዒኮ፥ ቃንጌቲዳይሳ ጊዶ። ኑ ጎዳው፥ ሃያ!

23

ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃይ ሂንቴራ ጊዶ።

24

ታ ሲቆይ ኪሪስቶስ ዬሱሳን ዴዒያ ሂንቴ ኡባራ ጊዶ። ኣሚንዒ።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved