የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

1 ቆሮንቶስ 1

1

ፆሳ ሼኒያን ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሃዋሬ ጊዳናው ፄጌቲዳ ጳዉሎሲኔ፥ ኑ ኢሻ ሶስቴኒሲ፥

2

ቆሮንቶሳን ዴዒያ ፆሳ ዎሳ ኬꬃስ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሳን ጌዪዳይሳታሲኔ ጌሺ ጊዳና ሜላ ፄጌቲዳይሳታስ፤ ቃሲ ኤንታሲኔ ኑስ ጎዳ ጊዲያ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሱንꬃ ኡባ ቤሳን ፄጊያ ኡባስ፤

3

ፆሳይ፥ ኑ ኣዋይኔ ጎዳይ ዬሱስ ኪሪስቶሲ ሂንቴው ኣꬎ ኬሃቴꬃኔ ሳሮቴꬃ ኢሞ።

4

ፆሳይ ኪሪስቶስ ዬሱሳ ባጋራ ሂንቴው ኢሚዳ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ጊሾ ታኒ ኡባ ዎዴ ፆሳ ጋላታይስ።

5

ኢያን ኦዳኒኔ ኤራቴꬃ ኡባን ሂንቴ ዱሬቲዴታ።

6

ታኒ ኪሪስቶሳባ ማርካቲዳይሲ ቱማ ጊዴይሳ ሄሲ ቆንጪሴስ።

7

ሄሳ ጊሾ፥ ሂንቴ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ዩሳ ናጊሼ ዴዒሺን፥ ኣይ ኣያና ኢሞይካ ሂንቴው ፓጬና።

8

ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሲ ሲሚያ ዎዴ ሂንቴ ቦሬቶናይሳታ ጊዳና ሜላ ኢ ዉርሴꬂ ጋካናው ሂንቴና ሚንꬃና።

9

ባ ናዓ፥ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳራ ኢሲፌቴꬃይ ዳና ሜላ ሂንቴና ፄጊዳ ፆሳይ ኣማኔቲዳይሳ።

10

ታ ኢሻቶ፥ ሂንቴ ጊዶን ሻኬቴꬂ ዶናዳ ሂንቴ ኢሲ ዎዛናኒኔ ኢሲ ቆፋን ኢሶ ጊዲዲ፥ ዳና ሜላ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሱንꬃን ታ ሂንቴና ዎሳይስ።

11

ታ ኢሻቶ፥ ቄሎዔ ሶ ኣሳይ ሂንቴ ጊዶን ኦሺ ዴዔይሳ ታው ኦዲዶሶና።

12

ሂንቴፌ ኢሶቲ ኢሶቲ፥ «ታኒ ጳዉሎሳሳ፤ ታኒ ኣጲሎሳሳ፤ ታኒ ጴፂሮሳሳ፤ ታኒ ኪሪስቶሳሳ» ያጌታ።

13

ኪሪስቶሲ ሻኬቲዴዬ? ሂንቴ ጊሾ ማስቃሊያ ቦላ ካቄቲዳይ ጳዉሎሴዬ? ዎይኮ ሂንቴ ጳዉሎሳ ሱንꬃን ፃማቄቲዴቲዬ?

14

ታኒ ቃሪስጶሲኔ ጋዮሲ ኣቲን ሂንቴፌ ኦናካ ፃማቃቦና ጊሾ ፆሳ ጋላታይስ።

15

ሄሳ ጊሾ፥ ኦኒካ ሂንቴና ታ ሱንꬃን ፃማቄቲዴታ ጋናው ዳንዳዔና። [

16

ቃሲ ኢስፂፋኖሴ ሶ ኣሳካ ታ ፃማቂዳይሳ ኣኬካይስ፥ ሺን ሃራ ኦና ፃማቂዳኮ ሃሳዪኬ።]

17

ኪሪስቶሲ ታና ኪቲዳይ ዎንጌላ ኦዳና ሜላሳፌ ኣቲን ፃማቃና ሜላ ጊዴና። ኪሪስቶሲ ማስቃሊያ ቦላ ሃይቂዳይሲ ሃዳ ጊዶና ሜላ ታኒ ኣሳ ጪንጫቴꬃ ቃላን ኦዲኬ።

18

ኪሪስቶሲ ማስቃሊያ ቦላ ሃይቂዳይሳ ኦዲያ ቃላይ ꬋዬይሳታስ ኤያቴꬂ፥ ሺን ኑስ ኣቴይሳታስ ፆሳ ዎልቃ።

19

ጌሻ ማፃፋን፥ «ታኒ ጪንጫታ ጪንጫቴꬃ ꬋይሳና፤ ኣኬካንቾታ ኣኬካ ባሌꬃና» ያጌስ።

20

ያቲን፥ ጪንጪ ኣዉን ዴዒ? ሂጌ ኣስታማሬይ ኣዉን ዴዒ? ዎይኮ ሃ ሳዓ ኤራንቾይ ኣዉን ዴዒ? ፆሳይ ሃ ሳዓ ጪንጫቴꬃ ኤያቴꬂ ኦꬂቤኔ?

21

ሃ ሳዓ ኣሳይ ባንታ ጪንጫቴꬃን ፆሳ ኤሮና ሜላ ባ ጪንጫቴꬃን ዲጊዲ፥ ኤያቴꬃን ታይቤቲያ፥ ኑኒ ኦዲያ ቃላን ኣማኔይሳታ ኣሻናው ፆሳ ሼኔ ጊዲስ።

22

ኣይሁዴቲ ማላታ ቤዓናው ኮዮሶና፤ ቃሲ ጊሪኬቲ ጪንጫቴꬂ ኮዮሶና።

23

ሺን ኑኒ ማስቃሊያ ቦላ ካቄቲዳ ኪሪስቶሳ ሳባኮስ። ሄሲ ኣይሁዳታስ ꬉቤ፤ ቃሲ ጊሪኬታስ ኤያቴꬂ።

24

ሺን ፆሳይ ፄጊዳይሳታስ፥ ኣይሁዴ ጊዲን፥ ጊሪኬ ጊዲን ኪሪስቶሲ ፆሳ ዎልቃኔ ኢያ ጪንጫቴꬃ።

25

ፆሳ ኤያቴꬃይ ኣሳ ጪንጫቴꬃፌ ኣꬌስ፤ ቃሲ ፆሳ ዳቡራይ ኣሳ ሚኖቴꬃፌ ሚኔስ።

26

ሂዛ፥ ታ ኢሻቶ፥ ፆሳይ ሂንቴና ፄጊያ ዎዴ ሂንቴ ኣይ ሜላ ኣሴኮ ቆፒቴ። ኣሳ ቆፋን ሂንቴ ጊዶን ጪንጫቲ፥ ዎልቃማቲኔ ꬎቃ ዛሬቲ ዶኮና።

27

ሺን ፆሳይ ጪንጫታ ዬላያናው ኣላሜን ዴዒያ ኤያታ ዶሪስ፤ ቃሲ ሚኖታ ዬላያናው ኣላሜን ዴዒያ ዳቡራንቾታ ዶሪስ።

28

ፆሳይ ሃ ኣላሚያን ጊታ ጌቴቲዳባ ꬋይሳናው፥ ሃ ሳዓ ካዉሻባ፥ ካꬌቲዳባኔ ፓꬆናባ ዶሪስ።

29

ኦኒካ ፆሳ ሲንꬃን ጬቄቶና ሜላ ሄሳ ኦꬂስ።

30

ሺን ፆሳይ ሂንቴው ኪሪስቶስ ዬሱሳራ ኢሲፌቴꬂ ዳና ሜላ ኦꬂስ። ኢ ኑስ ፆሳፌ ጪንጫቴꬂ፥ ፂሎቴꬂ፥ ጌሻቴꬂኔ ኣቶቴꬂ ጊዲስ።

31

ሄሳ ጊሾ፥ ጌሻ ማፃፋን፥ «ጬቄቲያ ኦኒካ ጎዳን ጬቆ» ያጌስ።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved