የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

የሐዋርያት ሥራ 8

1

ሳዖሊ ኢስፂፋኖሴ ሃይቁዋን ኡፋይቲስ። ሄ ጋላስ ዬሩሳላሜን ዴዒያ ዎሳ ኬꬃን ጊታ ጎዲ ዴንዲስ። ሃዋሬቲ ኣቲን ኣማኔይሳቲ ኡባይ ዪሁዳ ቢታኒኔ ሳማሬ ቢታን ላሌቲዶሶና።

2

ኢሲ ኢሲ ፆሳ ኣሳቲ ኢስፂፋኖሴ ሞጊዶሶና፤ ቃሲ ኢያው ዳሮ ዬኪዶሶና።

3

ሺን ሳዖሊ ዎሳ ኬꬃ ꬋይሳናው ኮዬስ። ሶ ሶ ዩዪ ጌሊዲ፥ ኣማኒያ ኣዴታኔ ማጫሳታ ጎቺ ጎቺ ኬሲዲ ቃሾ ኬꬂ ጌልሴስ።

4

ላሌቲዳ ኣማኔይሳቲ ቢዳ ቤሳ ኡባን ቃላ ኦዲዶሶና።

5

ፊልጶሲ ሳማሬ ካታማ ቢዲ ኪሪስቶሳባ ኣሳስ ኦዲስ።

6

ዳሮ ኣሳይ ፊልጶሲ ጊዳይሳ ሲዒዳ ዎዴኔ ኢ ኦꬂያ ማላታታ ቤዒዳ ዎዴ ኢያ ኣኬኪዲ ሲዒዶሶና።

7

ቱና ኣያናቲ ዋሲዲ ዳሮ ኣሳፔ ኬዪዶሶና፤ ቃሲ ዳሮ ጉንዳቲኔ ዎቤቲ ቢሌቲዶሶና።

8

ሄ ካታማን ዴዒያ ኣሳይ ዳሮ ኡፋይቲዶሶና።

9

ሺን ሲሞና ጊያ ኢሲ ኡራይ ሄ ካታማን ዴዔስ። ኢ፥ ‹ባና ጊታ› ጊዲ ሳማሬ ኣሳ ማሮቴꬃን ማላሊሲሼ ጋምዒስ።

10

ጉꬃፌ ጊታ ጋካናው ዴዒያ ኣሳ ኡባይ፥ «ጊታ ፆሳ ዎልቃይ ሃይሳ» ጊዲ ኢያባ ሲዖሶና።

11

ዳሮ ዎዴፔ ዶሚዲ ማሮቲሼ ሳማሬ ኣሳ ማላሊሲዳ ጊሾ ኣሳይ ኢያባ ሲዖሶና።

12

ሺን ፊልጶሲ ፆሳ ካዎቴꬃባኔ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሱንꬃባ ኣዴታሲኔ ማጫታስ ኦዲን፥ ኤንቲ ኢያባ ኣማኒዲ ፃማቄቲዶሶና።

13

ቃሲ ሲሞኒካ ባ ሁዔን ኣማኒዲ ፃማቄቲስ። ፊልጶሳራ ኢሲፌ ቢዳ ቤሳ ኡባን ኦሴቲያ ጊታ ማላታታ ቤዒዲ ማላሌቲስ።

14

ዬሩሳላሜን ዴዒያ ሃዋሬቲ ሳማሬ ኣሳይ ፆሳ ቃላ ኤኪዳይሳ ሲዒዳ ዎዴ ጴፂሮሳኔ ዮሃኒሳ ኤንታኮ ዬዲዶሶና።

15

ጴፂሮሲኔ ዮሃኒሲ ቢዲ፥ ኣማኔይሳቲ ጌሻ ኣያና ኤካና ሜላ ኤንታው ፆሳ ዎሲዶሶና።

16

ኣይስ ጊኮ፥ ሳማሬ ኣሳቲ ጎዳ ዬሱሳ ሱንꬃ ፃላላን ፃማቄቲዶሶናፔ ኣቲን ኤንታፌ ኢሱዋ ቦላካ ጌሻ ኣያኒ ዎꬊቤና።

17

ሄ ዎዴ ጴፂሮሲኔ ዮሃኒሲ ባንታ ኩሺያ ኤንታ ቦላ ዎꬂን፥ ኤንቲ ጌሻ ኣያና ኤኪዶሶና።

18

ሃዋሬቲ ባንታ ኩሺያ ኤንታ ቦላ ዎꬂን፥ ኤንታው ጌሻ ኣያናይ ኢሜቲዳይሳ ሲሞኒ ቤዒዳ ዎዴ ጴፂሮሳሲኔ ዮሃኒሳስ ሚሼ ኤሂዲ፥

19

«ታኒካ ታ ኩሺያ ዎꬂያ ኡባይ ጌሻ ኣያና ኤካና ሜላ ሃ ማታ ታዉካ ኢሜርኬቲ» ያጊስ።

20

ሺን ጴፂሮሲ ኢያኮ፥ «ኔኒ ፆሳ ኢሞታ ሚሼን ሻማናው ቆፒዳ ጊሾ ኔ ሚሼይ ኔራ ꬋዮ።

21

ኔ ዎዛናይ ፆሳ ሲንꬃን ሱሬ ጊዶና ጊሾ ኔው ሃይሳን ጊሾይ ዎይኮ ቃዲ ባዋ።

22

ሂዛ፥ ሃ ኔ ዎዛና ኢታቴꬃ ጊሾ ናጋራፔ ሲማ። ኔ ዎዛናን ዴዒያ ኢታ ቆፋ ፆሳይ ኣቶ ጋና ሜላ ፆሳ ዎሳ።

23

ጋሶይካ፥ ኔኒ ኢታ ቃናቴኒኔ ናጋራ ቃሹዋን ዴዔይሳ ታኒ ቤዓይስ» ያጊስ።

24

ሲሞኒ ዛሪዲ፥ «ሂንቴ ጊዳይሳፌ ኢሶይካ ታና ጋኮና ሜላ ታው ፆሳ ዎሲቴ» ያጊስ።

25

ጴፂሮሲኔ ዮሃኒሲ ማርካቲዳፔኔ ጎዳ ቃላ ኦዲዳፔ ጉዬ ዬሩሳላሜ ሲሚዶሶና። ሳማሬን ዴዒያ ዳሮ ጉታታን ዎንጌላ ኦዲዶሶና።

26

ጎዳ ኪታንቾይ ፊልጶሳኮ፥ «ዴንዳዳ ዬሩሳላሜፔ ጋዛ ኤፊያ ባዞ ቢታ ኦጊያኮ ባ። ሄ ኦጌይ ዱጌሃ ባጋራ ዴዔስ» ያጊስ።

27

ፊልጶሲ ዴንዲዲ ቢስ። ሂንዴኬ ጊያ ቶጲያ ካዌስ ኢ ሚሼ ኡባ ናጊያ ቶጲያ ኣሲ ዴዔስ። ኢካ ጎይናናው ዬሩሳላሜ ቢስ።

28

ፓራ ጋሪያን ኡቲዲ፥ ዬሩሳላሜፔ ባ ቢታ ሲሚሼ ናቢያ ኢሳያሳ ማፃፋ ናባቤስ።

29

ጌሻ ኣያናይ ፊልጶሳኮ፥ «ሄ ጋሪያኮ ባዳ ኢያ ማቲ ሺቃ» ያጊስ።

30

ያቲን ፊልጶሲ ዎፂ ቢዲ ጋኪያ ዎዴ ሞሪናይ ናቢያ ኢሳያሳ ማፃፋፔ ናባቢሺን ሲዒዲ፥ «ኔ ናባቤያሲ ኔው ጌሊ?» ያጊስ።

31

ሞሪናይ፥ «ታው ኦዲ ጌልሲያ ኣሲ ባይና ዋኒዲ ጌላኔ?» ያጊስ። ባራ ጋሪያን ኬዪዲ ኡታና ሜላ ፊልጶሳ ዎሲስ።

32

ሞሪናይ ናባቢያ ማፃፋ ኪፊሌይ፥ «ኢ ዶርሳዳ ሹኬታናው ላጌቲስ፤ ዶርሳ ማሪ ባ ኢኪሲያ ሜዴይሳታ ሲንꬃን ሲዒ ጌይሳዳ፥ ኢካ ባ ዶና ዶዪቤና።

33

ኢ ካዉዪስ፤ ኢያው ፂሎ ፒርዲ ꬋይስ። ኢያ ዴዖይ ሃ ሳዓፔ ቃንፄቲዳ ጊሾ ኢያ ሼሻባ ኦኔ ኦዳናይ?» ያጌስ።

34

ሞሪናይ ዛሪዲ ፊልጶሳኮ፥ «ናቤይ ኦዴባ ኦዲ? ባባ ኦዲዬ ዎይኮ ሃራ ኣሳባ ኦዲ? ታው ኦዳርኪ» ያጊስ።

35

ፊልጶሲ ዛሪዲ፥ ፆሳ ቃላ ሄ ቤሳፌ ዶሚዲ፥ ዬሱሳባ ኦዲያ ዎንጌላ ኢያው ኦዲስ።

36

ኤንቲ ቢሼ ሃꬂ ዴዒያሶ ጋኪዶሶና። ሞሪናይ፥ «ሃꬄ ሃይሳ ቤዓ፤ ታ ፃማቄቶና ሜላ ኣይቢ ዲጊ?» ያጊስ።

37

ፊልጶሲ ኢያኮ፥ «ኔኒ ኔ ኩሜꬃ ዎዛናፔ ኣማኒኮ ዳንዳዓሳ» ያጊስ። ኢ ዛሪዲ፥ «ዬሱስ ኪሪስቶሲ ፆሳ ናዓ ጊዴይሳ ታኒ ኣማናይስ» ያጊስ።

38

ጋሬይ ኤቃና ሜላ ሞሪናይ ኪቲን፥ ናምዓይ ዎꬊዲ ሃꬃን ጌሊዶሶና፤ ፊልጶሲ ኢያ ፃማቂስ።

39

ኤንቲ ሃꬃፌ ጋፃ ኬዪዳ ዎዴ ጎዳ ኣያናይ ፊልጶሳ ቆፖና ኤኪስ። ናምዓንꬆ ሞሪናይ ፊልጶሳ ቤዒቤና፥ ሺን ባ ኦጊያ ኡፋይቲሼ ቢስ።

40

ፊልጶሲ ኣዛፆናን ባና ዴሚስ። ቃሲ ቂሳሪያ ያና ጋካናው ካታማታን ዩዪዲ ዎንጌላ ማርካቲስ።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved