የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

የሐዋርያት ሥራ 6

1

ሄ ዎዴ ካሌይሳታ ታይቦይ ዳሪ ዳሪ ቢሺን፥ ጊሪኬ ዶና ኦዴቲያ ኣይሁዴቲ ዪሁዳን ዬሌቲዲ ዴዒያ ኣይሁዴታ ቦላ ዙዙሚዶሶና። ኣይስ ጊኮ፥ ጊሪኬ ዶና ኦዴቲያ ኣይሁዴቲ፥ «ጋላስ ጋላስ ኢሜቲያ ካꬃን ኑ ኣምዔቲ ናቄቶሶና» ያጊዶሶና።

2

ታማኔ ናምዑ ሃዋሬቲ ዎሳ ኬꬃ ኣሳ ኡባ ፄጊዲ፥ «ኑኒ ፆሳ ቃላ ኦዴይሳ ኣጊዲ ካꬂ ጊሻናው ኑስ ቤሴና።

3

ሂዛ፥ ኢሻቶ፥ ሎዖ ኣሳታ፥ ጌሻ ኣያናኒኔ ጪንጫቴꬃን ኩሚዳ ላፑን ኣሳታ ሂንቴ ጊዶፌ ዶሪቴ፤ ኑኒ ኤንታ ሃ ኦሱዋስ ሹማና።

4

ሺን ኑኒ፥ ኑ ኩሜꬃ ዎዲያ ፆሳ ዎሳኒኔ ቃላ ታማርሶን ፔሻና» ያጊዶሶና።

5

ሃዋሬቲ ኦዲዳ ኦዳይ ኣሳ ኡባ ኡፋይሲስ። ሄሳ ጊሾ፥ ኣማኖይኔ ጌሻ ኣያኒ ኩሚዳ ኢስፂፋኖሴ፥ ፊልጶሳ፥ ጲሮኮሮሳ፥ ኒቃሮኔ፥ ፂሞና፥ ጳርሜናኔ ኣይሁዴ ኣማኖ ጌሊ ሲሚዳ ኣንፆኪያ ኒቆላዎሳ ዶሪዶሶና።

6

ኤንታ ሃዋሬታ ሲንꬃን ኤሲን፥ ሃዋሬቲ ኤንታ ቦላ ኩሼ ዎꬂዲ ፆሳ ዎሲዶሶና።

7

ፆሳ ቃላይ ዳልጊ ዳልጊ ቢስ። ዬሩሳላሜን ዴዒያ ኣማኔይሳታ ታይቦይ ዳሪ ዳሪ ቢስ፤ ዳሮ ካሂኔቲካ ኣማኒዶሶና።

8

ኢስፂፋኖሴይ ኣꬎ ኬሃቴꬃኒኔ ዎልቃን ኩሚዲ ኣሳ ጊዶን ኦራꬃባታኔ ማላታታ ኦꬄስ።

9

ኣይሌቴꬃፌ ኬዪዳ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃ ኣሳይ ቄሬናፔኔ ኢስኪንዲሪያፔ ኪልቂያፌኔ ኢሲያፔ ዪዳ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዴንዲዲ ኢስፂፋኖሴራ ፓላሚዶሶና።

10

ሺን ኢስፂፋኖሴይ ኣያና ዎልቃን ኦዴቲያ ጪንጫቴꬃ ኤንቲ ኤቄታናው ዳንዳዒቦኮና።

11

ሄ ዎዴ ኤንቲ፥ «ሙሴኔ ፆሳ ኢ ጫዪሺን ሲዒዳ» ጊያ ዎርዶ ኣሳታ ሻሚዶሶና።

12

ሄሳዳ ኦꬂዲ ቢታ ጪማታኔ ሂጌ ኣስታማሬታ ኢያ ቦላ ዴንꬂዶሶና። ኢስፂፋኖሴ ኦይኪዲ ሻንጉዋ ሲንꬄ ኤፊዶሶና።

13

ኢያ ቦላ ፓይዲዳ ዎርዶ ማርካቲ፥ «ሃ ኡራይ ሃ ፆሳ ኬꬃኔ ሙሴ ሂጊያ ዛሪ ዛሪ ጫዬስ።

14

ኢ፥ ‹ሃይሲ ናዚሬቴ ዬሱሲ፥ ሃ ፆሳ ኬꬃ ላላና፤ ቃሲ ሙሴይ ኑስ ኢሚዳ ሂጊያ ላማና› ያጊሺን ኑኒ ሲዒዳ» ያጊዶሶና።

15

ሻንጎ ሺቆን ኡቲዳ ኣሳ ኡባይ ኢስፂፋኖሴ ሎይꬂዲ ፄሊያ ዎዴ ኢያ ሶምዖይ ኪታንቾ ሶምዖ ዳኔስ።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved