የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

የሐዋርያት ሥራ 3

1

ኢሲ ጋላስ ጴፂሮሲኔ ዮሃኒሲ ፆሳ ዎሳናው ኡዱፉን ሳቴን ፆሳ ኬꬂ ቢዶሶና።

2

ዬሌቶሶፔ ዶሚዲ ዎቤ ጊዲዳ ኢሲ ኣዴይ ፆሳ ኬꬂ ጌሊያ ኣሳፔ ሚሼ ዎሳና ሜላ ኡባ ዎዴ ሎዖ ጊያ ፆሳ ኬꬃ ፔንጊያን ኤሂዲ ዎꬆሶና።

3

ሄ ዎቤ ኣዴይ ጴፂሮሲኔ ዮሃኒሲ ፆሳ ኬꬂ ጌላና ሃኒሺን ቤዒዲ ኤንታ ሚሼ ዎሲስ።

4

ኤንቲካ ኢያ ጫዲ ፄሊዲ፥ «ኑኮ ሃ ፄላ» ያጊዶሶና።

5

ዎቤ ኣዴይ ኤንታፌ ኣይኮ ኤካና ዳኒን ኤንታኮ ፄሊስ።

6

ሺን ጴፂሮሲ ኢያኮ፥ «ታው ሚሼይ ባዋ፥ ሺን ታው ዴዒያባ ታኒ ኔው ኢማና። ናዚሬቴ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሱንꬃን ዴንዳዳ ሃሙታ» ያጊስ።

7

ሄሳፌ ጉዬ፥ ዎቤ ኣዲያ ኡሻቻ ኩሺያ ኦይኪዲ ዴንꬂስ። ኤሌሲዲ ኢያ ቶሆይኔ ቂንጫፊሌይ ሚኒ ኣጊስ።

8

ኣዴይ ጉፒዲ ዴንዲ ኤቂስ። ጌዴኔ ሃ ሃሙꬂ ዶሚስ። ሄሳፌ ጉዬ፥ ሃሙቲሼ፥ ጉፒሼኔ ፆሳ ጋላቲሼ ኤንታራ ኢሲፌ ፆሳ ኬꬂ ጌሊስ።

9

ኢ ሃሙቲሺኒኔ ፆሳ ጋላቲሺን ኣሳ ኡባይ ኢያ ቤዒዶሶና።

10

ቤዒዳ ኡባይ ሚሼ ዎሳናው ሎዖ ጊያ ፆሳ ኬꬃ ፔንጌን ኡቲዳይሲ ኢያ ጊዲዳይሳ ኤሪዶሶና፤ ኢ ሃኒዳባ ቤዒዲ ማላሌቲዶሶና።

11

ኣዴይ ጴፂሮሳፔኔ ዮሃኒሳፔ ዱፂኬ ጊዲ ኦይኪዲ ዴዒሺን ኣሳ ኡባይ ማላሌቲዲ፥ ሶሎሞኔ ባራንዳ ጊያሶን ኢሲፌ ኤንታኮ ዎፂዶሶና።

12

ጴፂሮሲ ኣሳ ቤዒዳ ዎዴ ኣሳኮ፥ «ኢስራዔሌ ኣሳው፥ ኣይስ ሃይሳን ማላሌቴቲ? ዎይኮ ኣይስ ኑና ጫዲ ፄሌቲ? ኑኒ ኑ ዎልቃን ዎይኮ ኑ ፂሎቴꬃን ሃ ኣዲያ ሃሙꬂዳባ ሂንቴው ዳኒ?

13

ኣብራሃሜ፥ ዪሳቃ፥ ያይቆባ ፆሳይ፥ ኑ ኣዋታ ፆሳይ፥ ባ ናዓ ዬሱሳ ቦንቺስ። ሺን ሂንቴ ሃይቆስ ኣꬂ ኢሚዳይሳ ጲላፆሲ ቢላናው ኮዪንካ ሂንቴ ኢያ ሲንꬃን፥ ‹ኑኒ ኢያ ኤሮኮ› ያጊዴታ።

14

ሂንቴ ጌሻኔ ፂሉዋ፥ ‹ኑኒ ኢያ ኤሮኮ› ጊዲ፥ ሼምፖ ዎꬊዳይሳ ሂንቴው ቢላና ሜላ ጲላፆሳ ዎሲዴታ።

15

ዴዑዋ ኢሜይሳ ሂንቴ ዎꬊዴታ፥ ሺን ፆሳይ ሃይቆፔ ኢያ ዴንꬂስ። ሄሳስ ኑኒ ማርካ።

16

ሃ ሂንቴ ቤዔይሲኔ ኤሪያ ኣዴይ ፓፂዲ ሚኒዳይ ዬሱሳ ሱንꬃን ኣማኒዳይሳና። ሃ ሂንቴ ኡባ ሲንꬃን ኢያ ሃይሳዳ ፓꬂዳይ ኢ ዬሱሳ ኣማኒዳ ጊሾሳ።

17

«ሃዒካ ታ ኢሻቶ፥ ሂንቴካ ሂንቴና ካሌꬄይሳታዳ፥ ኤሮና ኦꬂዳይሳ ታኒ ኤራይስ።

18

ሺን ፆሳይ ቤኒ ናቤታ ኡባ ዶናን፥ ‹ኪሪስቶሲ ዋዬ ኤካናው ቤሴስ› ያጊዳይሲ ሃይሳዳ ፖሌታና ሜላ ኦꬂስ።

19

ሂዛ፥ ፆሳይ ሂንቴ ናጋራ ኣቶ ጋና ሜላ ጎዳኮ ሲሚቴ።

20

ጎዳ ማታፔ ሚንꬄꬆ ዎዴይ ሂንቴው ያና። ፆሳይ ኪሪስቶሳ ጊዳና ሜላ ሲንꬃቲዲ ዶሪዳ ዬሱሳ ሂንቴው ዬዳና።

21

ፆሳይ ባ ጌሻ ናቤታ ዶናን ቤኒ ኦዲዳይሳ ሜላ ኡባባይ ኦራፂያ ዎዴይ ጋካናው ዬሱሲ ሳሎን ጋምዓናው ቤሴስ።

22

ሙሴይ፥ ‹ጎዳ ፆሳይ ታና ዴንꬂዳይሳ ሜላ ሂንቴ ጊዶፌ ሂንቴው ናቤ ዴንꬃና። ሂንቴ ኢ ጌይሳ ኡባ ሲዒቴ።

23

ሄ ናቤይ ኦዴይሳ ሲዖና ኣሲ ኦኒካ ኣሳ ጊዶፌ ሻኬቲዲ ꬋዮ› ያጊስ።

24

«ቃሲ ሳሙዔላፔ ዶሚዲ ዴዒያ ናቤቲ ኡባይ ሃ ዎዲያባ ኦዲዶሶና።

25

ሂንቴ ናቤታ ናይታ፤ ቃሲ ፆሳይ ኣብራሃሜስ፥ ‹ሳዓን ዴዒያ ኣሳ ኡባ ታኒ ኔ ሼሻ ባጋራ ኣንጃና› ያጊዲ ኑ ኣዋታስ ጌሊዳ ቃላ ላቲያ ናይታ።

26

ፆሳይ ሂንቴና ኡባ ሂንቴ ኢታ ኦጊያፔ ዛሪዲ ኣንጃና ሜላ ባ ናዓ ዴንꬂዲ ሂንቴው ኮይሮ ዬዲስ» ያጊስ።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved