የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

የሐዋርያት ሥራ 21

1

ኑኒ ኤፌሶና ጪማታፔ ሻኬቲዳ ሜላ ቆሴ ቢዳ። ዎንቴꬃ ጋላስ ሮዳ ጋኪዲ ያፔ ጳፃራ ቢዳ።

2

ሲሮፊንቄ ፒኒያ ማርካቤ ዴሚዲ ኢያን ጌሊዲ ባናው ዴንዲዳ።

3

ኑኒ ቆጲሮሳ ቤዓናው ዳንዳዒያ ሶ ዪዲ፥ ቆጲሮሳ ሃዲርሳ ባጋ ኣጊዲ ሶሪያ ቢዳ። ማርካቤይ ባ ጫና ያን ዎꬃናው ኮዪዳ ጊሾ ፂሮሳ ቢዳ።

4

ያን ኣማኒያ ኣሳታ ዴሚዲ ኤንታራ ላፑን ጋላስ ኡቲዳ። ጳዉሎሲ ዬሩሳላሜ ቦና ሜላ ኤንቲ ኢያው ኣያናን ኦዲዶሶና።

5

ኑኒ ኤንታራ ኡቲያ ዎዴይ ዉሪን ኬዪዲ ቢዳ። ኤንቲ ኡባይ ባንታ ማጫሳታራኔ ባንታ ናይታራ ኢሲፌ ካታማፔ ካሬ ኬሲዲ ኑና ሞይዚዶሶና። ኑኒ ኣባ ዶናን ጉልባቲዲ ፆሳ ዎሲዳ።

6

ሄሳፌ ጉዬ፥ ዎሊ ሳሮꬂዲ ኑ ማርካቢያን ጌሊዳ፤ ኤንቲ ባንታ ሶ ሲሚዶሶና።

7

ኑኒ ኣባ ኦጊያ ኦንጊዲ፥ ፂሮሳፔ ጴፄሌማይሳ ጋኪዳ። ያን ኣማኒያ ኣሳታ ሳሮꬂዲ፥ ኤንታ ማታን ኢሲ ጋላስ ፔዒዳ።

8

ዎንቴꬃ ጋላስ ኬዪዲ፥ ቂሳሪያ ቢዳ። ሳባኪያ ፊልጶሳ ሶ ጋኪዲ ኢያ ማታን ኡቲዳ። ኢ ዬሩሳላሜን ካሴ ዶሬቲዳ ላፑናታፔ ኢሱዋ።

9

ፊልጶሳስ ናቤ ጊዲዳ ኦይዱ ጌላዖ ናይቲ ዴዖሶና።

10

ኑኒ ኡንዴና ጋላስ ያን ኡቲዲ ዴዒሺን ኣጋቦሳ ጊያ ናቤይ ዪሁዳፔ ቂሳሪያ ዪስ።

11

ኑኮ ዪዲ ጳዉሎሳ ሳቂያ ኤኪዲ ባ ኩሺያኔ ባ ቶሁዋ ቃቺዲ፥ «ጌሻ ኣያናይ ሃ ሳቂያ ጎዳ፥ ዬሩሳላሜን ኣይሁዴቲ ሃይሳዳ ቃቺዲ፥ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳስ ኣꬂዲ ኢማና ያጌስ» ያጊስ።

12

ኑኒ ሄሳ ሲዒዳ ዎዴ ኑኔ ያን ዴዒያ ኣሳቲ ጳዉሎሲ ዬሩሳላሜ ቦና ሜላ ዎሲዳ።

13

ሺን ጳዉሎሲ ዛሪዲ፥ «ሂንቴ ሃይሳዳ ዬኪሼ ኣይስ ታ ዎዛና ሹጊሴቲ? ታኒ፥ ጎዳ ዬሱሳ ሱንꬃ ጊሾ ቃሼቴꬃ ፃላላ ጊዶናሺን ዬሩሳላሜን ሃይቃናዉካ ጊጌታስ» ያጊስ።

14

ኑ ዞሪያ ኢ ኤኮና ኢፂን፥ «ጎዳ ሼኔይ ሃኖ» ያጊዲ ሲዒ ጊዳ።

15

ያን ጉꬃ ዎዴ ጋምዒዳፔ ጉዬ ጊጌቲዲ ዬሩሳላሜ ባናው ኬዪዳ።

16

ቂሳሪያን ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳታፔ ጉꬃቲ ኑራ ቢዶሶና። ኤንቲ ኑኒ ሼምፓናሱዋ ሚናሶና ጊያ ቆጲሮሳ ኣዲያ ሶ ኤፊዶሶና። ሚናሶኒ ኮይሮ ኣማኒዳ ኣሳፔ ኢሱዋ።

17

ኑኒ ዬሩሳላሜ ጋኪዳ ዎዴ ኣማኒያ ኣሳቲ ኑና ኡፋይሳን ሞኪዶሶና።

18

ዎንቴꬃ ጋላስ ጳዉሎሲኔ ኑኒ ያይቆባራ ጋሄታናው ቢዳ። ዎሳ ኬꬃ ጪማቲ ኡባቲካ ያን ዴዖሶና።

19

ጳዉሎሲ ኤንታ ሳሮꬂዳፔ ጉዬ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳ ጊዶን ባ ባጋራ ፆሳይ ኦꬂዳባ ኡባ ኤንታው ኦዲስ።

20

ኤንቲ ሄሳ ሲዒዳ ዎዴ ፆሳ ጋላቲዲ ጳዉሎሳኮ ሃይሳዳ ያጊዶሶና፡ «ኑ ኢሻው፥ ኣይሁዴታ ጊዶን ኣፑን ሙኩላቲ ፆሳ ኣማኒዳኮ ኔ ቤዓሳ፤ ኤንቲ ኡባይካ ሂጊያ ሚንꬂ ናጎሶና።

21

ኔኒ ኣይሁዴ ጊዶናይሳታ ቢታን ዴዒያ ኣይሁዴ ኡባይ ባንታ ናይታ ቃፃሮና ሜላ፥ ኣይሁዴታ ዎጋ ካሎና ሜላኔ ሙሴ ሂጊያ ኢፃና ሜላ ኔኒ ታማርሴይሳ ዬሩሳላሜን ዴዒያ ኣይሁዴቲ ሲዒዶሶና።

22

ያቲን ኣይቢ ሎዖ? ኔኒ ዪዳይሳ ዳሮቲ ሲዓና።

23

«ሄሳ ጊሾ፥ ኑኒ ኔው ኦዴይሳ ሲዓ፤ ጋሶይ ዴዒያ ኦይዱ ኣሳቲ ኑ ማታን ዴዖሶና።

24

ኤንታ ኤካዳ ኤንታራ ጌያ፤ ቃሲ ኤንቲ ባንታ ሁዒያ ሜዴታና ሜላ ኤንታው ሚሼ ኢማ። ኤንቲ ካሴ ኔባ ሲዒዳይሲ ቱማ ጊዶናይሳኔ ኔኒ ኔ ሁዔንካ ሂጌ ናጊያ ኣሲ ጊዴይሳ ኡባይ ኤራና።

25

«ሺን ኣማኒዳ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳታ ጊዲኮ፥ ኤንቲ ኤቃስ ያርሼቲዳባ ሞና ሜላ፥ ሱꬁ ኡዮና ሜላ፥ ባዉታ ሞና ሜላኔ ላይማቶና ሜላ፥ ኑኒ ኦዳ ቃቺዲ፥ ኤንታው ዳብዳቤ ፃፊዳ» ያጊዶሶና።

26

ሄሳፌ ጉዬ፥ ጳዉሎሲ ዎንቴꬃ ጋላስ ኣሳታ ኤኪዲ፥ ኤንታራ ጌዪስ። ኢ ባንታ ጌያ ጋላሳይ ኣዉዴ ፖሌቲያኮ ኤሪሳናዉኔ ባንታ ያርሹዋ ኣዉዴ ያርሻኔኮ ኤሪሳናው ፆሳ ኬꬂ ጌሊስ።

27

ላፑን ጋላሳይ ዉራና ሃኒሺን፥ ኢሲያፔ ዪዳ ኣይሁዴቲ ፆሳ ኬꬃን ጳዉሎሳ ቤዒዲ፥ ኣሳ ኡባ ዴንꬄꬂዲ ጳዉሎሳ ኦይኪዶሶና።

28

«ኢስራዔሌ ኣሳው፥ ኑና ማዲቴ፤ ሃ ኡራይ፥ ኑ ዴሪያ፥ ኑ ሂጊያኔ ሃ ፆሳ ኬꬃ ኢፃና ሜላ ኣሳ ኡባ ታማርሴስ። ሄሲካ ጊዶና ኢፂን ኣይሁዴ ጊዶናይሳታ ፆሳ ኬꬂ ጌልሲዲ፥ ሃ ጌሻ ቤሳ ቱኒሲስ» ያጊዲ ዋሲዶሶና።

29

ኤንቲ ሄሳ ጊዳይ ካሴ ኤፌሶና ፂሮፊሞሳ ጳዉሎሳራ ካታማን ቤዒዳ ጊሾ ሃዒ ጳዉሎሲ ፆሳ ኬꬂ ኢያ ኤኪ ጌሊዳባ ኤንታው ዳኒስ።

30

ካታማ ኡባይ ቡቄቲስ፤ ኣሳ ኡባይ ሺቂዲ ጳዉሎሳ ኦይኪዲ ፆሳ ኬꬃፌ ካሬ ጎቺዶሶና። ፆሳ ኬꬃ ፔንጌቲ ኤሌሲዲ ጎርዴቲዶሶና።

31

ኣሳይ ጳዉሎሳ ዎꬋና ሃኒሺን፥ «ዬሩሳላሜ ካታማይ ኩሜꬂ ቡቄቲስ» ጊያ ኦዳይ ሮሜ ሻላቃኮ ጋኪስ።

32

ሻላቃይ ዎታዳሬታኔ ማቶ ሃላቃታ ኤኪዲ ዎፂሼ ዪስ። ኣሳይ ሻላቃኔ ዎታዳሬታ ቤዒዳ ዎዴ ጳዉሎሳ ዋꬌይሳ ኣጋጊዶሶና።

33

ሄ ዎዴ ሻላቃይ ሺቂዲ፥ ጳዉሎሳ ኦይኪዲ፥ ናምዑ ሳንꬃላታን ቃሼታና ሜላ ኪቲስ። ያቲዲ፥ ኢ ኦኔኮኔ ኣይ ኦꬂዳኮ ኣሳ ኦይቺስ።

34

ኣሳፔ ባጋይ ኢሲባ ጊዲ ዋሲያ ዎዴ ሃራቲ ሃራባ ጊዲ ዋሴስ። ዋሶይ ዳሪዳ ጊሾ ሻላቃይ ቱማ ሻካንው ዳንዳዔቶና ኢፂን፥ ዎታዳሬቲ ጳዉሎሳ ባንታ ዴዒያሶ ኤፋና ሜላ ኪቲስ።

35

ጳዉሎሲ ዬꬊ ኬያ ዴꬃ ጋኪያ ዎዴ ኣሳ ሱጌꬃ ጊሾ ዎታዳሬቲ ኢያ ቶኪዶሶና።

36

ዳሮ ኣሳይ፥ «ኢ ሃይቆ!» ያጊዲ ዋሲሼ ካሎሶና።

37

ዎታዳሬቲ ጳዉሎሳ ባንታ ዴዒያሱዋ ጌልሳና ሃኒሺን፥ ጳዉሎሲ ሻላቃኮ፥ «ታኒ ኔው ኢሲባ ኦዶ?» ያጊስ። ኢ ጳዉሎሳኮ፥ «ኔኒ ጊሪኬ ዶና ኤራይ?

38

ኔኒ ሃይሳፌ ሲንꬄ ቡቄꬂ ሜꬊዲ ሼምፖ ዎꬊዳ ኦይዱ ሙኩሉ ኣሳታ ኤኪዲ ባዞ ጌሊዳ ጊብፄ ኡራ ጊዲኪ?» ያጊስ።

39

ሺን ጳዉሎሲ፥ «ታኒ፥ ኪልቂያን ዴዒያ ኤሬቲዳ ቴርሴሴ ካታማን ዬሌቲዳ ኣይሁዴ ኣሲ። ሃያና ታና ኦዲሳርኪ?» ያጊስ።

40

ሻላቃይ ኢያኮ፥ «ኦዳ» ያጊን ጳዉሎሲ ዴꬃ ቦላ ኤቂዲ፥ ኣሳይ ሲዒ ጋና ሜላ ባ ኩሺያን ማሊስ። ኣሳይ ሲዒ ጊን ኢብራይስፄ ዶናን ሃይሳዳ ያጊስ፡

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved