የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

የሐዋርያት ሥራ 14

1

ካሴይሳዳካ፥ ጳዉሎሲኔ ባርናባሲ ኢቆኒዮኔን ኣይሁዴታ ዎሳ ኬꬂ ጌሊዲ ዳሮ ኣይሁዴቲኔ ኣይሁዴ ጊዶናይሳቲ ኣማናና ጋካናው ቃላ ኦዲዶሶና።

2

ሺን ኣማኒቦና ኣይሁዴቲ፥ ኣይሁዴ ጊዶናይሳታ ዎዛና ላሚዲ ኢሻታ ቦላ ዴንꬄꬂዶሶና።

3

ሃዋሬቲ ያን ዳሮ ዎዴ ጋምዒዶሶና። ኤንቲ ያዮና ጎዳባ ኦዲዶሶና። ጎዳይ ማላታታኔ ኦራꬃባ ኤንቲ ኦꬃና ሜላ ኤንታው ማታ ኢሚዲ ባ ኣꬎ ኬሃቴꬃ ቃላይ ቱማ ጊዴይሳ ቆንጪሲስ።

4

ሺን ሄ ካታማ ኣሳይ ሻኬቲዲ፥ ባጋይ ኣይሁዴታራ ባጋይ ቃሲ ሃዋሬታራ ጊዲስ።

5

ኣይሁዴ ጊዶናይሳቲኔ ኣይሁዴቲ ባንታ ሃላቃታራ ኢሲፌ ጊዲዲ ሃዋሬታ ቆሃናዉኔ ሹቻን ጫዳናው ኮዪዶሶና።

6

ሃዋሬቲ ሄሳ ኤሪዲ፥ ሊስፂራኔ ዳርቤ ጊያ ሊቃዖኒያ ካታማታኔ ኤንታ ሄራን ዴዒያ ቢታ ባቃቲዶሶና።

7

ያን ዎንጌላ ኦዲዶሶና።

8

ዬሌቶሳፔ ዶሚዲ ናምዑ ቶሆይ ዎቢን ሃሙቲ ኤሮና ኢሲ ኣዴይ ሊስፂራን ዴዔስ።

9

ሄ ኣዴይ ጳዉሎሲ ኦዲሺን ኡቲዲ ሲዔስ። ጳዉሎሲ ኢያ ጫዲዲ ፄሊያ ዎዴ ፓፃናው ኢያው ኣማኖይ ዴዔይሳ ቤዒዲ፥

10

ባ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዲ፥ «ሲቲ ጋዳ ኔ ቶሁዋን ኤቃ» ያጊስ። ያቲን፥ ጉፒ ዴንዲ ኤቂዲ ሃሙꬂ ዶሚስ።

11

ጳዉሎሲ ኦꬂዳይሳ ኣሳይ ቤዒዲ ባንታ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዲ ሊቃዖኒያ ዶናን፥ «ፆሳቲ ኣሴ ዳኒዲ ኑኮ ዎꬊዶሶና» ያጊዶሶና።

12

ባርናባሳ፥ «ዲያ» ጊዲ፥ ጳዉሎሲ ሃሳያን ዋናቲያ ጊሾ ኢያ፥ «ሄርሜሳ» ጊዲ ሱንꬂዶሶና።

13

ካታማፔ ጋፃን ዴዒያ ኤቃ ዲያ ኬꬃ ካሂኔይኔ ኣሳይ ኮርማታኔ ኣሌቆ ጪሻታ ሃዋሬታስ ያርሻናው ኮዪዲ ካታማ ፔንጌ ኤሂዶሶና።

14

ሺን ባርናባሲኔ ጳዉሎሲ ሄሳ ሲዒዳ ዎዴ ኤንቲ ኦꬃናው ቆፒዳይሳ ኢፂዲ ባንታ ማዑዋ ፔꬊዶሶና። ኣሳ ጊዶ ዎፂ ጌሊዲ፥

15

ባንታ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዲ፥ «ኣሳው፥ ሃይሳ ኣይስ ኦꬄቲ? ኑካ ሂንቴ ሜላ ኣሴ። ሃ ፓꬆናባፔ ሳሉዋኔ ሳዓ፥ ኣባኔ ኤንታ ጊዶን ዴዒያ ኡባባ ሜꬊዳ ዴዖ ፆሳኮ ሂንቴ ሲማና ሜላ ሂንቴው ኑኒ ዎንጌላ ኦዶስ።

16

ኢ ቤኒ ኣሳ ባንታ ኦጊያ ባና ሜላ ዬዲ ኣጊስ።

17

ሺን ኢራ ሳሉዋፔ ቡኪሲስ፥ ካꬃካ ዎዴን ዎዴን ኢሚስ፥ ካꬂ ኢሚዲ ሂንቴና ዳሮ ኡፋይሲስ፥ ያቲዲ ሂንቴው ሎዖባ ኦꬂዲ ባው ማርካ ꬋይሲቤና» ያጊዶሶና።

18

ሃዋሬቲ ሄሳ ጊዲ ባንታው ኣሳይ ያርሾና ሜላ ዋዪዲ ዲጊዶሶና።

19

ኣንፆኪያፔኔ ኢቆኒዮኔፔ ዪዳ ኣይሁዴቲ፥ ኣሳ ባንታ ባጋ ዛሪዲ ሹቻን ጳዉሎሳ ጫዲዶሶና። ኤንታው ኢ ሃይቂዳባ ዳኒን ካታማፔ ጋፃ ጎቺ ኤፊዲ ዬጊዶሶና።

20

ሺን ኣማኔይሳቲ ዪዲ፥ ኢያ ዩሹዋን ኤቂዳሺን ኢ ዴንዲዲ ካታማ ጌሊስ። ዎንቴꬃ ጋላስ ባርናባሳራ ኢሲፌ ዳርቤ ቢስ።

21

ኤንቲ ዳርቤ ካታማን ዎንጌላ ኦዲዲ ዳሮታ ኣማንꬂዳፔ ጉዬ ሊስፂራ፥ ኢቆኒዮኔኔ ጲሲዲያ ኣንፆኪያ ሲሚዶሶና።

22

ያን ኣማኔይሳታ ሚንꬄꬂሼኔ ኤንቲ ኣማኖን ሚኒዲ ዴዓና ሜላ ዞሪሼ፥ «ፆሳ ካዎቴꬃ ጌላናው ኑኒ ዳሮ ዋዬ ኤካናው ቤሴስ» ያጊዲ ታማርሲዶሶና።

23

ቃሲ ዎሳ ኬꬃታስ ሁዔን ሁዔን ጪማታ ዶሪዶሶና። ፆሚዳፔኔ ዎሲዳፔ ጉዬ ኤንቲ ኣማኒዳ ጎዳስ ኤንታ ሃዳራ ኢሚዶሶና።

24

ጲሲዲያ ቢታ ካንꬂዲ ኣꬊዲ ጲንፊሊያ ቢዶሶና።

25

ጴርጌን ቃላ ኦዲዳፔ ጉዬ ኣፃሊያ ቢዶሶና።

26

ያፔ ኤንቲ ባንታ ፖሊዳ ኦሱዋስ ፆሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃስ ኤንታ ሃዳራ ኢሚዳ ኣንፆኪያ ማርካቤራ ሲሚዶሶና።

27

ኣንፆኪያ ጋኪዳ ዎዴ ዎሳ ኬꬃ ኣሳ ሺሺዲ ፆሳይ ኤንታራ ኦꬂዳ ኦሱዋ ኡባኔ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳይ ኣማናና ሜላ ኤንታው ዋቲ ፔንጌ ዶዪዳኮ ኦዲዶሶና።

28

ሄሳን ኣማኔይሳታራ ዳሮ ዎዴ ጋምዒዶሶና።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved