የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

የሐዋርያት ሥራ 13

1

ኣንፆኪያን ዴዒያ ዎሳ ኬꬃን ናቤቲኔ ኣስታማሬቲ ዴዖሶና። ኤንቲ ባርናባሳ፥ ካሬꬂ ጌቴቲያ ሲሞና፥ ቄሬናፔ ዪዳ ሉኪዮሳ፥ ካዉዋ ሄሮዲሳራ ዲጪዳ ሚናሄኔ ሳዖላ።

2

ኤንቲ ጎዳ ጎይኒሺኒኔ ፆሚሺን ጌሻ ኣያናይ፥ «ታኒ ፄጊዳ ኦሱዋስ ባርናባሳኔ ሳዖላ ታው ዱማዪቴ» ያጊስ።

3

ሄሳ ጊሾ፥ ኤንቲ ፆሚዳፔኔ ዎሲዳፔ ጉዬ ባንታ ኩሺያ ኤንታ ቦላ ዎꬂዲ ዬዲዶሶና።

4

ሄሳ ጊሾ፥ ጌሻ ኣያኒ ኤንታ ኪቲስ። ሴሌዉቄ ቢዶሶና፤ ያፔ ማርካቤን ጌሊዲ ቆጲሮሳ ሃꬃን ቴቄቲዳ ቢታ ቢዶሶና።

5

ኤንቲ ሲልማና ጋኪዲ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃታን ፆሳ ቃላ ኦዲዶሶና። ዮሃኒሲ ማዲሼ ኤንታራ ዴዔስ።

6

ኤንቲ ቆጲሮሳ ሃꬃን ቴቄቲዳ ቢታ ካንꬂዲ ጳፉ ጋኪያ ዎዴ ኢሲ ዎርዳንቾ ናቢያ ባር-ዬሱሳ ጊያ ኣይሁዴ ማሩዋ ዴሚዶሶና።

7

ሄ ማሮይ ዴሪያ ኣይሲያ ሳርጊዮስ ጳዉሎሳ ጊያ ኣኬካንቾ ኣዲያራ ዴዔስ። ሳርጊዮስ ጳዉሎሲ ባርናባሳኔ ሳዖላ ባኮ ፄጊዲ ፆሳ ቃላ ሲዓናው ኮዪስ።

8

ሺን ጊሪኬ ዶናን ማሩዋ ሱንꬃይ «ኤልማሳ» ጌቴቴስ። ኢ ዴሪያ ሃሬይሲ ኣማኖና ሜላ ዲጋናው ኮዪዲ ባርናባሳራኔ ጳዉሎሳራ ኤቄቲስ።

9

ሺን ጳዉሎሳ ጊያ ሳዖሊ ጌሻ ኣያናን ኩሚዲ ማሩዋ ጫዲ ፄሊዲ፥

10

«ላ፥ ፃላሄ ናዓው፥ ኢታቴꬂ ኡባይ ኩሚዳይሶ፥ ፂሎቴꬃ ኡባስ ሞርኪያው፥ ሱሬ ጎዳ ኦጊያ ሚርቄይሳ ኣጊኪ?

11

ሄኮ፥ ሃዒ ጎዳ ኩሼይ ኔ ቦላ ዴዔስ። ኔኒ ቆቄ ጊዳና፤ ጉꬃ ዎዴስ ኣዋ ፖዖ ቤዓካ» ያጊስ። ኢራ ጫጋናይኔ ꬉማይ ኢያ ኣይፊያ ጎዚን፥ ባ ኩሺያ ኦይኪዲ ካሌꬂያ ኣሲ ኮዪሼ ዩዪስ።

12

ዴሪያ ሃሬይሲ ሄሳ ቤዒዳ ዎዴ ጎዳባ ታማርሴይሳን ማላሌቲዲ ኣማኒስ።

13

ጳዉሎሲኔ ኢያራ ዴዔይሳቲ ጳፉፔ ዴንዲዲ፥ ጲንፊሊያን ዴዒያ ጴርጌ ማርካቤራ ቢዶሶና። ዮሃኒሲ ኤንታፌ ሻኬቲዲ ዬሩሳላሜ ሲሚስ።

14

ሺን ኤንቲ ጴርጌፌ ኣꬊዲ ጲሲዲያን ዴዒያ ኣንፆኪያ ጋኪዶሶና። ሳምባታ ጋላስ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬂ ጌሊዲ ኡቲዶሶና።

15

ሙሴ ሂጌይኔ ናቤታ ማፃፋይ ናባቤቲዳፔ ጉዬ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃ ሃላቃቲ፥ «ኑ ኢሻቶ፥ ኣሳ ሚንꬄꬂያ ቃሊ ሂንቴው ዴዒያኮ ኣሳስ ኦዴርኬቲ» ያጊዲ ኤንታኮ ኪቲዶሶና።

16

ጳዉሎሲ ዴንዲ ኤቂዲ ባ ኩሼ ማሊዲ፥ «ኢስራዔሌ ኣሳታው፥ ቃሲ ፆሳ ጎይኒያ ኣይሁዴ ጊዶና ኣሳው፥ ሲዒቴ።

17

ሃ ኢስራዔሌ ኣሳ ፆሳይ፥ ኑ ማይዛታ ዶሪስ። ጊብፄ ቢታን ኢማꬃቴꬃን ኤንቲ ዴዒሺን፥ ኤንታ ዳርሲዲ ባ ጊታ ዎልቃን ጊብፄ ቢታፌ ኤንታ ኬሲስ።

18

ባዞ ቢታን ኦይታሙ ላይꬃ ሜላ ኤንታ ዳንዳዒስ።

19

ካናኔ ቢታን ኣይሁዴ ጊዶና ላፑን ካዎቴꬃታ ዲጊዲ ኤንታ ቢታ ባ ኣሳ ላቲሲስ።

20

ሄሳፌ ጉዬ፥ ናቢያ ሳሙዔላ ዎዴ ጋካናው ኦይዱ ፄታኔ ኢሻታሙ ላይꬃ ሜላ ኣይሲያ ዳይናታ ኤንታው ኢሚስ።

21

ሄሳፌ ጉዬ፥ ኤንቲ ባንታው ካዎ ኢማና ሜላ ዎሲን፥ ፆሳይ ቢኒያሜ ሼሻፔ ቂሴ ናዓ፥ ሳዖላ ኦይታሙ ላይꬂ ካዎታና ሜላ ኤንታው ኢሚስ።

22

ፆሳይ ሳዖላ ሻሪዳፔ ጉዬ ኤንታ ቦላ ዳዊቴ ካዎꬂስ። ፆሳይ ዳዊቴባ ማርካቲሼ፥ ‹ታኒ ኮያ ኡባ ታ ዎዛና ሜላ ኦꬂያ ኢሴዬ ናዓ ዳዊቴ ዴማስ› ያጊስ።

23

«ፆሳይ፥ ‹ታኒ ዳዊቴ ሼሻፔ ኢስራዔሌ ዴሪያ ኣሼይሳ ኤሃና› ጊዳይሳ ሜላ ዬሱሳ ኤሂስ።

24

ዬሱሲ ያናፔ ሲንꬄ ኢስራዔሌ ኣሳ ኡባይ ባንታ ናጋራፔ ሲሚዲ ፃማቄታና ሜላ ዮሃኒሲ ቃላ ኦዲስ።

25

ቃሲ ዮሃኒሲ ባ ኦሱዋ ዉርሳና ሃኒሼ ኣሳኮ፥ ‹ታና ኦና ጊዲ ቆፔቲ? ታኒ ሂንቴ ናጊያ ኪሪስቶሳ ጊዲኬ፥ ሺን ታኒ ኢያ ጫማ ቢርሻናው ታው ቤሶናይሲ ታፔ ጉዬራ ዬስ› ያጊስ።

26

«ኢሻቶ፥ ኣብራሃሜ ሼሻቶ፥ ቃሲ ሃይሳን ኣይሁዴ ጊዶናሺን ፆሳስ ያዬይሳቶ፥ ሃ ኣቶቴꬃ ቃላይ ኑስ ኪቴቲስ።

27

ኣይስ ጊኮ፥ ዬሩሳላሜን ዴዒያ ኣሳይኔ ኤንታ ሃላቃቲ ዬሱሳ ኤሪቦኮና። ሳምባታ ኡባን ናባቤቲያ ናቤታ ቃላ ኣኬኪቦና ጊሾ ኢያ ቦላ ፒርዲዲ ናቤቲ ኦዲዳ ቃላ ፖሊዶሶና።

28

ዬሱሳ ዎꬊሳናው ኢሲ ጋሶይካ ꬋዪን ጲላፆሲ ኢያ ዎꬋና ሜላ ዎሲዶሶና።

29

ኤንቲ ዬሱሳባይ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳባ ኡባ ፖሊዳ ዎዴ ማስቃሊያፔ ኢያ ዎꬊሲዲ ሞጊዶሶና።

30

ሺን ፆሳይ ሃይቆፔ ዬሱሳ ዴንꬂስ።

31

ሄሳፌ ጉዬ፥ ኢ ባራ ጋሊላፔ ዬሩሳላሜ ዪዳይሳታስ ዳሮ ቶሆ ቤንቲስ። ኤንቲ ሃዒ ኢያባ ኣሳስ ማርካቶሶና።

32

«ፆሳይ ኑ ኣዋታስ ኢማና ጊዳ ዎንጌላ ኑኒ ሂንቴው ኦዶስ።

33

ዳዊቴይ ባ ማዝሙሬ ማፃፋን ናምዓንꬆ ሼምፑዋን፥ ‹ኔኒ፥ ታ ናዓ፥ ታኒ ሃቺ ኔና ዬላስ› ጌቴቲዲ ፃፌቲዳ ዬሱሳ፥ ፆሳይ ሃይቆፔ ዴንꬂዲ ኑ ማይዛታስ ኢማና ጊዳይሳ ኑስ ኤንታ ናይታስ ፖሊስ።

34

ኢ ዎቆና ሜላ ፆሳይ ሃይቆፔ ኢያ ዴንꬆን ኤሪሳናው፥ ‹ታኒ ዳዊቴስ ኢማና ጊዳ ኣማኔቲዳ ጌሻ ኣንጁዋ ሂንቴው ኢማና› ያጊዲ ኦዲስ።

35

ሄሳ ጊሾ፥ ማዝሙሬ ማፃፋን ሃራሶን ቃሲ፥ ‹ኔ ጌሻ ናዓ ኣሃ ዎቂሳካ› ያጌስ።

36

«ዳዊቴይ ባ ዎዴ ፆሳ ቆፋ ፖሊዳፔ ጉዬ ሃይቂዲ ባ ኣዋታራ ሞጌቲዲ ዎቂስ።

37

ሺን ፆሳይ ሃይቆፔ ዴንꬂዳይሲ ዎቂቤና።

38

«ሄሳ ጊሾ፥ ታ ኢሻቶ፥ ናጋራ ኣቶቴꬃይ ዬሱሳ ባጋራ ካሴቲዲ ሂንቴው ኦዴቲዳይሳ ኤሪቴ። ሙሴ ሂጌይ ናጋራፔ ፂሊሳናው ዳንዳዔና።

39

ሺን ዬሱሳ ኣማኒያ ኡባይ ናጋራፔ ፂሌስ።

40

ሄሳ ጊሾ፥ ናቤቲ ጊዳይሲ ሂንቴ ቦላ ጋኮና ሜላ ናጌቲቴ።

41

‹ፆሳይ ጊዳባ ሌቂሴይሳቶ! ቤዒቴ! ማላሌቲቴ! ꬋዪቴ! ኦኒካ ኦዲን፥ ሂንቴ ኣማኖና ኦሱዋ ታኒ ሂንቴ ዎዲያን ኦꬃና› » ያጊስ።

42

ጳዉሎሲኔ ባርናባሲ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃፌ ኬዪሺን፥ ካሊያ ሳምባታን ሄሳ ጉጂዲ ኦዳና ሜላ ኣሳይ ኤንታና ዎሲዶሶና።

43

ሺቆይ ላሌቲዳፔ ጉዬ ዳሮ ኣይሁዴቲኔ ኣይሁዴታ ኣማኑዋን ጌሊዲ ፆሳ ጎይኒያ ዳሮቲ ጳዉሎሳኔ ባርናባሳ ካሊዶሶና። ኣማኒዳይሳቲ ፆሳ ኣꬎ ኬሃቴꬃን ሚኒዲ ዳና ሜላ ኤንታ ዞሪዶሶና።

44

ካሊያ ሳምባታን ካታማን ዴዒያ ኣሳፔ ዳሮቲ ፆሳ ቃላ ሲዓናው ሺቂዶሶና።

45

ሺን ኣይሁዴቲ ዳሮ ኣሳ ቤዒዳ ዎዴ ጳዉሎሳ ቃናቲዲ ኢያ ሃሳያ ኢፂዲ ኢያ ጫዪዶሶና።

46

ጳዉሎሲኔ ባርናባሲ ያዮና፥ «ፆሳ ቃላይ ኮይሮቲዲ ሂንቴው ኦዴታናው ኮሼስ። ሺን ሂንቴ ቃላ ኢፂዲ ሜሪና ዴዑዋ ኤካናው ኑስ ቤሴና ጊዲ ሂንቴ፥ ሂንቴ ሁዔን ፒርዲዳ ጊሾ ሂዛ ኑኒ ኣይሁዴ ጊዶናይሳታኮ ሲሞስ።

47

ጋሶይካ ጎዳይ፥ ‹ኣላሜ ኩሜꬃይ ኔ ባጋራ ኣታና ሜላ፥ ታኒ ኔና ኣይሁዴ ጊዶና ዴሪያስ ፖዖ ኦꬃስ› ያጊዲ ኑና ኪቲስ» ያጊዶሶና።

48

ኣይሁዴ ጊዶናይሳቲ ሄሳ ሲዒዳ ዎዴ ኡፋይቲዲ ፆሳ ቃላ ቦንቺዶሶና። ቃሲ ሜሪና ዴዑዋስ ዶሬቲዳ ኡባይ ኣማኒዶሶና።

49

ጎዳ ቃላይ ሄ ቢታ ኡባ ጋኪስ።

50

ሺን ኣይሁዴቲ፥ ኣይሁዴ ጊዶና ፆሴ ጎይኒያ ዱሬ ማጫሳታኔ ካታማን ዴዒያ ጊታ ኣሳታ ጳዉሎሳ ቦላኔ ባርናባሳ ቦላ ዴንꬄꬂዶሶና። ሄ ኣሳቲ ኤንታ ጎዳ ዶሚዲ ባንታ ቢታፌ ኬሲዶሶና።

51

ሺን ጳዉሎሳራኔ ባርናባሳራ ኢፄይሳታስ ማላ ጊዳና ሜላ ባንታ ቶሁዋፔ ባና ፒቲዲ ኢቆኒዮኔ ካታማ ቢዶሶና።

52

ቃሲ ኣንፆኪያን ዴዒያ ኣማኔይሳቲ ጌሻ ኣያናኒኔ ኡፋይሳን ኩሚዶሶና።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved