የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

የሐዋርያት ሥራ 10

1

ቂሳሪያን፥ «ፃሌ ኦላ ኣሳታ» ጌቴቲያ ኦላንቾታ ጊዶን ኢሲ ቆርኔሊዮሳ ጌቴቲያ ማቶ ሃላቃይ ዴዔስ።

2

ቆርኔሊዮሲ ባ ሶ ኣሳራ ፆሳ ሚንꬂ ኣማኒያ ኣሲኔ ፆሳ ጎይኒያ ኣሲ። ኣይሁዴ ማንቆታካ ዳሮ ማዴስ፥ ቃሲ ፆሳ ኡባ ዎዴ ዎሴስ።

3

ኢሲ ጋላስ ኡዱፉን ሳቴ ሄራን ፆሳ ኪታንቾይ ኢያኮ ዪዲ፥ «ቆርኔሊዮሳ» ጊዲ ፄጊሺን ኢ ቆንጬꬃን ጌሺዲ ቤዒስ።

4

ቆርኔሊዮሲ ዳጋሚዲ ኪታንቹዋ ቲሺ ኦꬂ ፄሊዲ፥ «ጎዳው፥ ኢ ኣይቤ?» ያጊስ። ኪታንቾይ ዛሪዲ፥ «ኔ ዎሳይኔ ማንቆታ ኔ ማዴይሲ ፆሳ ሲንꬃን ሃሳዬቲስ።

5

ሃዒ ዮጴ ኣሴ ኪታዳ፥ ጴፂሮሳ ጊያ ሲሞና ኤሂሳ።

6

ጴፂሮሲ ኣባ ዶናን ጋልባ ሃሺያ ሲሞና ሶን ኢማꬃቴꬂ ሲራቲስ» ያጊስ።

7

ቆርኔሊዮሲ ባው ኦዲዳ ኪታንቾይ ቢን፥ ባ ኣይሌታፔ ናምዓታኔ ፆሳ ጎይኒያ ባ ማታ ዎታዳሬታፔ ኢሱዋ ፄጊዲ፥

8

ኤንታው ኡባባ ኦዲዲ ዮጴ ኪቲስ።

9

ዎንቴꬃ ጋላስ ኤንቲ ቢዲ፥ ዮጴ ካታማ ማቲሺን ኡሱፑን ሳቴ ሄራን ፆሳ ዎሳናው ጴፂሮሲ ፖቄ ቦላ ኬይስ።

10

ኢ ኮሻቲዲ ካꬂ ማናው ኮዪስ፥ ሺን ካꬂ ካፂሺን ኢ ቆንጬꬂ ቤዒስ።

11

ሳሎይ ዶዬቲን፥ ጊታ ኣፊላ ዳኒያባይ ኦይዱ ባጋራ ኦይኬቲዲ ዎꬊሺን ኢ ቤዒስ።

12

ኢያን ኦይዱ ቶሆራ ዴዒያ ሜሄቲ፥ ዎራ ዶዓቲ፥ ኡሎራ ጎሼቲያ ሜꬌቴꬃቲኔ ሳሎ ካፎቲ ኡባይ ዴዔስ።

13

ሄ ዎዴ «ጴፂሮሳ፥ ዴንዳ ኤቃዳ ሹካዳ ማ» ጊያ ቃሊ ኢያኮ ዪስ።

14

ሺን ጴፂሮሲ፥ «ጎዳው፥ ኣካይ! ታ ቱናባ ኡባራካ ማ ኤሪኬ» ያጊስ።

15

ቃሲ፥ «ፆሳይ ጌሺዳይሳ ኔኒ ቱና ጎፓ» ጊያ ቃሊ ናምዓንꬆ ኢያኮ ዪስ።

16

ሄሲካ፥ ሄꬑ ቶሆ ሃኒዳፔ ጉዬ ሄ ጊታ ኣፊላ ዳኔይሲ ኤሌሲዲ ፑዴ ሳሎ ኤኬቲስ።

17

ጴፂሮሲ ባ ቤዒዳ ቆንጬꬃ ቢርሼꬃይ፥ «ኣይ ጊዳንዴሻ?» ጊዲ ባ ዎዛናን ቆፒሺን፥ ቆርኔሊዮሲ ኪቲዳ ኣሳቲ ሲሞና ሶ ኦይቺ ዴሚዲ ካሬን ኤቂዶሶና።

18

ባንታ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዲ፥ «ጴፂሮሳ ጊያ ሲሞኒ ኢማꬃቴꬃን ዴዔይ ሃይሳኔ?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና።

19

ጴፂሮሲ ቆንጬꬃን ቤዒዳባ ቆፋ ቦላ ዴዒሺን፥ ጌሻ ኣያኒ ኢያኮ፥ «ሄኮ፥ ሄꬑ ኣሳቲ ኔና ኮዮሶና።

20

ዴንዳዳ ዎꬋ፥ ታኒ ኤንታ ኪቲዳ ጊሾ ሲꬎና ኤንታራ ባ» ያጊስ።

21

ጴፂሮሲ ኣሳታኮ ዎꬊዲ፥ «ሂንቴ ኮዬይ ታና፤ ኣይስ ዪዴቲ?» ያጊስ።

22

ኤንቲ ዛሪዲ፥ «ኑና ማቶ ሃላቃይ ቆርኔሊዮሲ ኪቲስ። ኢ ፂሎ፥ ፆሳ ጎይኒያ ኣሲኔ ኣይሁዴ ኣሳ ኡባን ዳሮ ቦንቼቲዳ ኣሲ። ቆርኔሊዮሲ፥ ኔና ባ ሶ ኤሂሲዲ ቃላ ኔፔ ሲዓና ሜላ ጌሻ ኪታንቾይ ኢያው ኦዲስ» ያጊዶሶና።

23

ጴፂሮሲ ኣሳታ ሶ ጌልሲዲ ሞኪስ። ዎንቴꬃ ጋላስ፥ ዴንዲዲ ኤንታራ ቢስ። ዮጴ ካታማን ዴዒያ ኣማኔይሳታፔ ኢሶቲ ኢሶቲ ኢያራ ኢሲፌ ቢዶሶና።

24

ዎንቴꬃ ጋላስ፥ ቂሳሪያ ጋኪዶሶና። ቆርኔሊዮሲ ባ ዳቦታኔ ባ ማታ ላጌታ ኢሲፌ ፄጊ ሺሺዲ፥ ጴፂሮሳ ናጌስ።

25

ጴፂሮሲ ሶ ጌላና ሃኒሺን፥ ቆርኔሊዮሲ ኢያራ ጋሄቲዲ ኢያ ሲንꬃን ኩንዲዲ ኢያው ጎይናናው ኮዪስ።

26

ሺን ጴፂሮሲ፥ «ዴንዳ፥ ታካ ታ ሁዔን ኔ ሜላ ኣሴ» ያጊዲ ኢያ ዴንꬂስ።

27

ጴፂሮሲ ቆርኔሊዮሳራ ኦዴቲሼ ሶ ጌሊያ ዎዴ ዳሮ ኣሳይ ሺቂዳይሳ ዴሚስ።

28

ኢ ኣሳኮ፥ «ኣይሁዴ ኣሲ ሃራ ዴሬራ ኢሲፋናው ዎይኮ ጋሄታናው ዎጋ ጊዶናይሳ ሂንቴ ኤሬታ። ሺን ታኒ ኦናካ ቱና ዎይኮ ጌሺ ጊዴና ጎና ሜላ ፆሳይ ታና ቤሲስ።

29

ሄሳ ጊሾ፥ ሂንቴ ታኮ ኪቲን ኢፆይ ባይና ያስ። ሃዒ ታና ኣይስ ፄጊሲዳኮ ታው ኦዲቴ» ያጊስ።

30

ቆርኔሊዮሲ፥ «ታኒ ሃቺ ኦይዱ ጋላሳፔ ካሴ ሃኖዴ ኡዱፉን ሳቴ ዎሳ ዎሲሺን፥ ጶሊያ ማዖ ማዒዳ ኣሲ ታ ሲንꬃን ኤቂስ።

31

ኢ ታኮ፥ ‹ቆርኔሊዮሳ፥ ፆሳይ ኔ ዎሳ ሲዒስ፥ ኔኒ ማንቆታ ማዲዳይሳካ ሃሳይስ።

32

ሂዛ፥ ኣሴ ዮጴ ኪታዳ፥ ሲሞን ጴፂሮሳ ጌይሳ ፄጊሳ። ኢ፥ ሲሞና ጊያ ጋልባ ሃሺያ ኡራ ሶን ኣባ ዶናን ሲራቲስ› ያጊስ።

33

ሄሳ ጊሾ፥ ታኒ ኔኮ ኤሌሳዳ ኪታስ፤ ኔ ሎዖ ያዳሳ። ሂዛ፥ ፆሳይ ኔና ኪቲዳባ ኡባ ሲዓናው ሃዒ ኑኒ ኡባይ ሃይሳን ጎዳ ሲንꬃን ዴዖስ» ያጊስ።

34

ካሊዲካ፥ ጴፂሮሲ፥ «ፆሳይ ኣሳ ሶምዖ ቤዒዲ ኣሴ ኣሳፔ ሻኬና።

35

ሺን ኣሴ ኡባ ኦና ጊዲኮካ ባው ያዬይሳኔ ፂሎ ኦሶ ኦꬄይሳን ፆሳይ ኡፋይቴይሳ ታኒ ቱማ ኣኬካስ።

36

ፆሳይ፥ ኡባ ጎዳ ጊዲዳ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ባጋራ ሳሮቴꬃ ኦዲሼ ሃ ዎንጌላ ኢስራዔሌ ኣሳስ ኪቲዳይሳ ሂንቴ ኤሬታ።

37

ዮሃኒሲ ፂንቃቴባ ጋሊላን ሳባኪዳ ዎዲያፔ ዶሚዲ ዪሁዳ ቢታ ኡባ ጋካናው ሃኒዳባ ሂንቴ ኤሬታ።

38

ፆሳይ ናዚሬቴ ዬሱሳስ ጌሻ ኣያናኔ ዎልቃ ኢሚስ። ፆሳይ ኢያራ ዴዒያ ጊሾ ሎዖባ ኢ ኦꬂሼ ፃላሄ ኩሼን ሃሬቲዳ ኡባ ፓꬂሼ ዩዪስ።

39

«ኣይሁዴ ቢታኒኔ ዬሩሳላሜን ኢ ኦꬂዳ ኡባባስ ኑኒ ማርካታ። ኤንቲ ማስቃሊያ ቦላ ካቂዲ ኢያ ዎꬊዶሶና።

40

ሺን ፆሳይ ሄꬓንꬆ ጋላሳን ሃይቆፔ ኢያ ዴንꬂዲ ኣሳስ ቆንጫና ሜላ ኦꬂስ።

41

ሄ ቆንጬꬃይ ፆሳይ ኮይሮ ዶሪዳ ማርካታሳፌ ኣቲን ኣሳ ኡባስ ጊዴና። ኢ ሃይቆፔ ዴንዲዳፔ ጉዬ ኢያራ ሚዳኔ ኡዪዳ።

42

ኑኒ ዎንጌላ ኣሳስ ኦዳና ሜላኔ ፓፃ ዴዔይሳታ ቦላኔ ሃይቂዳይሳታ ቦላ ፒርዳናው ፆሳይ ሹሚዳይ ዬሱሳ ጊዴይሳ ማርካታና ሜላ ኑና ኪቲስ።

43

ፆሳይ ኢያ ኣማኒያ ኡባ ናጋራይ፥ ኢያ ሱንꬃን ኣቶ ጌቴቴይሳ ናቤቲ ማርካቶሶና» ያጊስ።

44

ጴፂሮሲ ቡሮ ሄ ኦዳ ኦንጎናሺን ቃላ ሲዒያ ኡባ ቦላ ጌሻ ኣያኒ ዎꬊስ።

45

ጴፂሮሳራ ዮጴፌ ዪዳ ኣማኒያ ቃፃሬቲዳ ኣይሁዴ ኡባይ፥ ኣይሁዴ ጊዶናይሳታ ቦላ ጌሻ ኣያኒ ጉኪዳ ጊሾ ማላሌቲዶሶና።

46

ጋሶይካ፥ ኤንቲ ዱማ ዱማ ዶናን ሃሳዪሺኒኔ ፆሳ ጊታቴꬃ ሳቢሺን ሲዒዶሶና። ሄ ዎዴ ጴፂሮሲ ዛሪዲ፥

47

«ሃይሳቲ ቃሲ ኑ ሜላ ጌሻ ኣያና ኤኪዳይሳቲ ፃማቄቶና ሜላ ሃꬄ ዲጋናይ ኦኔ?» ያጊስ።

48

ኤንቲ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ሱንꬃን ፃማቄታና ሜላ ኤንታ ኪቲስ። ሄሳፌ ጉዬ፥ ኤንቲ ባንታራ ጉꬃ ጋላስ ኡታና ሜላ ጴፂሮሳ ዎሲዶሶና።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved