የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

የሐዋርያት ሥራ 1

1

ቴዎፊሎሳ፥ ዬሱሲ ባ ኦሱዋ ኦይኪዳ ዎዴፔ ሳሎ ቢዳ ጋላሳ ጋካናው፥ ኦꬂዳባኔ ታማርሲዳባ ኡባ ታኒ ታ ኮይሮ ማፃፋን ፃፋስ። ሳሎ ባናፔ ሲንꬄ ኢ ባ ዶሪዳ ሃዋሬታ ጌሻ ኣያናን ኪቲስ።

2

ኢ ባ ዋያፔ ጉዬ ሃይቆፔ ዴንዲዳይሳ ሲꬌይ ባይና ቆንጪሲዲ ኤንታው ባና ቤሲስ። ኦይታሙ ጋላስ ኤንታው ቆንጪዲ ፆሳ ካዎቴꬃባ ኤንታ ታማርሲስ።

3

ኢሲ ዎዴ ኤንታራ ኢሲፌ ሚሼ ኤንታ ሃይሳዳ ያጊዲ ኪቲስ፡ «ታ ሂንቴው ኦዲዳ፥ ታ ኣዋይ ኢማና ጊዳ ኡፋይሳ ቃላ ናጊቴፔ ኣቲን ዬሩሳላሜፔ ኬዮፒቴ።

4

ኣይስ ጊኮ፥ ዮሃኒሲ ሃꬃን ፃማቂስ፥ ሺን ጉꬃ ዎዴፔ ጉዬ ጌሻ ኣያናን ሂንቴ ፃማቄታና» ያጊስ።

5

ሃዋሬቲ ዬሱሳራ ጋሄቲዳ ዎዴ ኢያኮ፥ «ጎዳው፥ ኢስራዔሌታስ ኔ ካዎቴꬃ ዛራና ዎዴይ ሃይሴ?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና።

6

ዬሱሲ ኤንታኮ፥ «ታ ኣዋይ ባ ማታን ኦꬂያ ዎዲያኔ ላይꬃ ሂንቴ ኤራናው ዳንዳዔኬታ።

7

ሺን ጌሻ ኣያናይ ሂንቴ ቦላ ዎꬊያ ዎዴ ሂንቴ ዎልቃን ኩማና። ያኒ ሲሚዲ፥ ዬሩሳላሜን፥ ዪሁዳ ቢታ ኡባን፥ ሳማሬኒኔ ሳዓ ጋፃ ጋካናው ታው ማርካታ ጊዳና» ያጊስ።

8

ሄሳ ጊዳይሳፌ ጉዬ ኤንቲ ፄሊሺን፥ ꬎቁ ꬎቁ ጊዲ፥ ሳሉዋ ቢን ሻራይካ ኢያ ኤንታ ኣይፊያፔ ጌንꬂስ።

9

ዬሱሲ ቢያ ዎዴ ኤንቲ ሳሎ ቲሺ ኦꬂዲ ፄሊሺን፥ ቦꬃ ማዖ ማዒዳ ናምዑ ኣሳቲ ኣኬኮና ኤንታ ማታን ኤቂዲ፥

10

«ጋሊላ ኣሳው፥ ሳሎ ፄሊሼ፥ ሂንቴ ኣይስ ኤቂዴቲ? ሃ ሂንቴ ቤዒሺን ሳሎ ቢዳ ዬሱሲ ሄሳዳካ ሲሚዲ ያና» ያጊዶሶና።

11

ሄሳፌ ጉዬ፥ ሃዋሬቲ ሻማሆ ዴሪያፔ ዬሩሳላሜ ሲሚዶሶና። ሻማሆ ዴሬይ ዬሩሳላሜስ ማታን ዴዔስ።

12

ኤንቲ ዬሩሳላሜ ጌሊዲ፥ ባንታ ዴዒያ ቤሳ ፖቂያ ቦላ ኬዪዶሶና። ኤንቲካ፡ ጴፂሮሳ፥ ዮሃኒሳ፥ ያይቆባ፥ ኢንዲሪያሳ፥ ፊልጶሳ፥ ቶማሳ፥ ባርቶሎሚዮሳ፥ ማቶሳ፥ ኢልፊዮሳ ናዓ ያይቆባ፥ ባ ቢታስ ሚሼቲያ ሲሞናኔ ያይቆባ ናዓ ዪሁዳ።

13

ሃይሳቲ ኡባይ ማጫሳታራ፥ ዬሱሳ ኣዬ ማይራሚራኔ ዬሱሳ ኢሻታራ ኡባይ ኢሲ ዎዛናን ጊዲዲ ሚንꬂዲ ዎሶሶና።

14

ሄ ዎዴ ጴፂሮሲ ፄታኔ ላታማ ጊዲያ ኣማኒያ ኣሳይ ሺቂዳ ቤሳን ዴንዲ ኤቂዲ፥ ሃይሳዳ ያጊስ፡

15

«ኣሳው፥ ዬሱሳ ኦይኪዳይሳታ ካሌꬂዳ ዪሁዳባ ጌሻ ኣያናይ ካሴ ዳዊቴ ዶናን ኦዲዳ ፆሳ ቃላይ ፖሌታናው ቤሴስ።

16

ዪሁዲ ኑራ ኢሲፌ ሃ ኦሱዋ ኦꬃናው ዶሬቲዳ ኣሲ።»

17

ሺን ዪሁዲ ባ ኢታ ኦሱዋን ዴሚዳ ሚሼን ጋዴ ሻሚስ። ኢ ጉፋኒዲ ኩንዲን፥ ኢያ ኡሎይ ዳኬቲስ፤ ኢያ ማራጬይ ኡባይ ካሬ ኬዪስ።

18

ዪሁዳ ቦላ ሃኒዳባ ዬሩሳላሜን ዴዒያ ኣሳ ኡባይ ሲዒስ። ሄሳ ጊሾ፥ ሄ ጋዲያ ባንታ ቃላን ኣኬልዳማ (ሱꬃ ጋዴ) ጊዲ ፄጊዶሶና።

19

«ሄሲካ ማዝሙሬ ማፃፋን፥ ‹ኢያ ኬꬃይ ካሎ ኣቶ፤ ኦኒካ ኢያን ዴዖፖ። ቃሲ ኢያ ሹማቴꬃ ሃሪ ኤኮ› ጌቴቲ ፃፌቲስ።

20

«ሄሳ ጊሾ፥ ጎዳ ዬሱሲ ኑ ጊዶን ሲሜሬቲዳ ዎዴ ኡባን ኑራ ዴዔይሳታፔ፥

21

ቃሲ ፃማቂያ ዮሃኒሳ ዎዲያፔ ዶሚዲ ጎዳ ዬሱሲ ሳሎ ቢዳ ጋላስ ጋካናው ኑራ ዴዔይሳታፔ ኢሲ ኣሲ ኢያ ዴንዱዋስ ኑራ ማርካ ጊዳናው ቤሴስ» ያጊስ።

22

ሄሳ ጊሾ፥ ኣሳይ ዶሩዋስ ዮስፆሳ ጊያ ባርሳባሳ ጌቴቲያ ዮሴፋኔ ማቲያሳ ናምዓ ሺሺዶሶና።

23

ሄሳፌ ጉዬ፥ ፆሳ ዎሲሼ፥ «ኣሳ ኡባ ዎዛና ኤሪያ ጎዳው፥ ሃ ናምዓታፔ ኔ ኦና ዶሪዳኮ ኑና ቤሳ።

24

ዪሁዲ ባ ቤሳ ቢዲ፥ ኣጊዳ ኦሱዋኔ ሃዋሬቴꬃ ኦሱዋ ኤካና ሜላ ሃይሳታፔ ኑስ ቆንጪሳ» ያጊዶሶና።

25

ኤንታ ቦላ ሳማ ዬጊዶሶና። ሳማይ ማቲያሳ ቦላ ዎꬊን ማቲያሲ ታማኔ ኢሲ ሃዋሬታ ቦላ ጉዤቲስ።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved