የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

ዮሐንስ 7

1

ሄሳፌ ጉዬ፥ ኣይሁዴቲ ዬሱሳ ዎꬋናው ኮያ ጊሾ ኢ ዪሁዳ ኣጊዲ ጋሊላን ሲሜሬቴስ።

2

ኣይሁዴቲ ቦንቺያ ሻቃራ ባሌይ ቦንቼታናው ማቲስ።

3

ሄሳ ጊሾ፥ ዬሱሳ ኢሻቲ፥ «ኔ ታማሬቲ ኔኒ ኦꬂያ ማላታታ ቤዓና ሜላ ሃይሳፌ ዴንዳዳ ዪሁዳ ቢታ ባ።

4

ባው ኤሬታናው ኮያ ኣሲ ኦኒካ ባ ኦሱዋ ጌንꬄና። ኔኒ ሃይሳታ ኦꬃዳ ኔባ ኣላሚያ ኤሪሳ» ያጊዶሶና።

5

ኢያ ኢሻቲ ሄሳ ጊዳይ ኢያን ኣማኒቦና ጊሾሳ።

6

ዬሱሲ ኤንታኮ፥ «ታው ኢንጄ ዎዴይ ጋኪቤና፥ ሺን ሂንቴው ኡባ ዎዴይ ኢንጄቴስ።

7

ኣላሜይ ሂንቴና ኢፃናው ዳንዳዔና፥ ሺን ታኒ ኣላሚያ ኦሶይ ኢታ ጊዴይሳ ማርካቲያ ጊሾ ታና ኢፄስ።

8

ሂንቴ ባሊያ ቢቴ፤ ታ ዎዴይ ጋኪቦና ጊሾ ታኒ ባሊያ ቢኬ» ያጊስ።

9

ኢ ሄሳ ጊዲ ጋሊላን ኣቲስ።

10

ኢያ ኢሻቲ ባሊያ ቦንቻናው ቢዳፔ ጉዬ ዬሱሲ ኦናካ ኤሪሶና ቆሳን ሄ ቤሳ ቢስ።

11

ኣይሁዴቲ ባሊያ ቦንቺያ ቤሳን፥ «ኢ ኣዉን ዴዒ?» ያጊዲ ኢያ ኮዪዶሶና።

12

ኣሳይ ካልካሺዲ ኢያባ ኦዴቶሶና። ባጋይ፥ «ኢ ሎዖ ኣሲ» ጊያ ዎዴ ሃራቲ ቃሲ፥ «ኣካይ፥ ኢ ኣሳ ባሌꬄስ» ያጎሶና።

13

ሺን ኣይሁዴ ሃላቃታስ ያዪዳ ጊሾ ኦኒካ ኢያባ ቆንጬን ኦዴቴና።

14

ባሊያ ቦንቺዲ ጊዶ ጋꬂያ ዎዴ ዬሱሲ ፆሳ ኬꬂ ቢዲ ታማርሶ ኦይኪስ።

15

ኣይሁዴቲ፥ «ሃ ኣዴይ ቲሚርቴ ታማሮና ሃይሳ ኡባ ዋቲ ኤሪዴ?» ያጊዲ ማላሌቲዶሶና።

16

ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ታ ታማርሲያ ቲሚርቴይ ታና ኪቲዳ ፆሳ ማታፔ ያ ቲሚርቴፌ ኣቲን ታባ ጊዴና።

17

ፆሳ ሼኒያ ኦꬃናው ኮያ ኦኒካ ሃ ቲሚርቴይ ፆሳ ማታፔ ዪያኮኔ ዎይኮ ታኒ ታፔ ኦዲያኮ ኤራና።

18

ባባ ኦዲያ ኦኒካ ባ ሁዔ ቦንቾ ኮዬስ። ሺን ባና ኪቲዳይሳ ቦንቹዋ ኮያ ኦኒካ ኢ ቱማንቾ፤ ኢያን ዎርዶይ ባዋ።

19

ሙሴይ ሂንቴው ሂጊያ ኢሚስ፥ ሺን ሂንቴፌ ኦኒካ ሂጊያ ናጊቤና። ያቲን ኣይስ ታና ዎꬋናው ኮዬቲ?» ያጊስ።

20

ኣሳይ ዛሪዲ፥ «ኔና ፃላሄይ ኦይኪስ፤ ኔና ዎꬋናው ኦኔ ኮዬይ?» ያጊዶሶና።

21

ዬሱሲ፥ «ታኒ ኢሲ ማላታ ኦꬂን ሂንቴ ኡባይ ማላሌቲዴታ።

22

ሂንቴ፥ ሂንቴ ናይታ ቃፃራና ሜላ ሙሴይ ኪቲስ። ሺን ቃፃሮ ሂንቴ ማይዛቲ ዶሚዶሶናፔ ኣቲን ሙሴ ጊዴና። ሄሳ ጊሾ፥ ሂንቴ ሳምባታ ጋላስ ኣዴ ናይታ ቃፃሬታ።

23

ሙሴ ሂጌይ ኪቲዳ ጊሾ ሂንቴ ሳምባታ ጋላስ ቃፃሪያባ ጊዲኮ፥ ታኒ ኢሲ ኣሳ ኩሜꬃ ኣሳቴꬃ ፓꬂዳ ጊሾ ታራ ኣይስ ካጬቲ?

24

ቱማ ፒርዳ ፒርዲቴፔ ኣቲን ኣሳ ሶምዖ ቤዒዲ ፒርዶፊቴ» ያጊስ።

25

ዬሩሳላሜ ኣሳፔ ኢሶቲ ኢሶቲ፥ «ኤንቲ ዎꬋናው ኮያ ኡራይ ሃይሳ ጊዴኔ?

26

ሄኮ፥ ኢ ቆንጬን ኦዴስ፤ ኤንቲ ኢያ ኣይኮካ ጎኮና። ኢ ኪሪስቶሳ ጊዴይሳ ኣይሁዴ ሃላቃቲ ቱማ ኤሪዶናሻ?

27

ኪሪስቶሲ ያ ዎዴ ኢ ኣዉፔ ያኮ ኦኒካ ኤሬና፥ ሺን ኢ ኣዉፔ ዪዳኮ ኑ ኤሮስ» ያጊዶሶና።

28

ዬሱሲ ፆሳ ኬꬃን ታማርሲሼ ባ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዲ፥ «ቱማ ሂንቴ ታኒ ኦኔኮኔ ታ ኣዉፔ ዪዳኮ ኤሬቲ? ታኒ ታ ማታን ያቢኬ፥ ሺን ታና ኪቲዳይሲ ቱማንቾ፤ ሂንቴ ኢያ ኤሬኬታ።

29

ሺን ታኒ ኢ ኪቲን ኢያ ማታፔ ዪዳ ጊሾ ኢያ ኤራይስ» ያጊስ።

30

ሄሳ ጊሾ፥ ኤንቲ ኢያ ኦይካናው ኮዪዶሶና። ሺን ኢያ ዎዴይ ቡሮ ጋኪቦና ጊሾ ኦኒካ ኢያ ቦላ ኩሼ ዎꬂቤና።

31

ሺን ዳሮ ኣሳይ ዬሱሳ ኣማኒዲ፥ «ኪሪስቶሲ ያ ዎዴ ሃ ኡራይ ኦꬂዳ ማላታታፔ ዳሪያ ማላታ ኦꬃኔዬ?» ያጊዶሶና።

32

ፋሪሳዌቲ ዳሮ ኣሳይ ዬሱሳባ ካልካሼይሳ ሲዒዶሶና። ካሂኔ ሃላቃቲኔ ፋሪሳዌቲ ኢያ ኦይꬂዲ ቃሺሳናው ፆሳ ኬꬂ ናጌይሳታ ኪቲዶሶና።

33

ዬሱሲ፥ «ታኒ ሂንቴራ ጉꬃ ዎዴ ጋምዓና፤ ሄሳፌ ጉዬ ታና ኪቲዳይሳኮ ባና።

34

ሂንቴ ታና ኮያና፥ ሺን ዴሜኬታ። ታኒ ዴዒያሱዋ ሂንቴ ያናው ዳንዳዔኬታ» ያጊስ።

35

ኣይሁዴቲ ኢሶይ ኢሱዋራ፥ «ሃይሲ ኑኒ ዴሞናሶ ኣው ባና ሃኒ? ጊሪኬ ካታማን ዴዒያ ኣይሁዴታኮ ቢዲ ጊሪኬታ ታማርሳናው ሃኒዬ?

36

‹ሂንቴ ታና ኮያና፥ ሺን ዴሜኬታ› ቃሲ፥ ‹ታኒ ዴዒያሱዋ ሂንቴ ያናው ዳንዳዔኬታ› ጉሳይ ኣይ ጉሴ?» ያጊዶሶና።

37

ባሊያ ቦንቺያ ጋላሳታፔ ዎልቃማኔ ዉርሴꬃ ጋላሳን ዬሱሲ ዴንዲዲ፥ ባ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዲ፥ «ሳሞቲዳ ኦኒካ ታኮ ዪዲ ኡዮ።

38

ታና ኣማኒያ ኦኒካ ጌሻ ማፃፋይ ጊዳይሳዳ ዴዖ ኢሚያ ፑልቶ ሃꬃይ ኢያፔ ጎጋና» ያጊስ።

39

ኢ ሄሳ ጊዳይ ኢያ ኣማኒዳይሳቲ ኤካናው ዴዒያ ጌሻ ኣያናባ። ዬሱሲ ቡሮ ቦንቼቲቦና ጊሾ ሄ ዎዴ ጌሻ ኣያናይ ኢሜቲቤና።

40

ሄ ኣሳፔ ዳሮቲ ኢ ጌይሳ ሲዒዲ፥ «ቱማ ሃይሲ ናቢያ» ያጊዶሶና።

41

ሃራቲ ቃሲ፥ «ሃይሲ ኪሪስቶሳ» ያጊዶሶና። ሺን ሃራቲ ቃሲ፥ «ኪሪስቶሲ ጋሊላፔ ዋኒዲ ኬዪ?

42

ጌሻ ማፃፋይ፥ ‹ኪሪስቶሲ ዳዊቴ ሼሻፔ ዳዊቴይ ዴዒዳ ቤቴሌሜ ካታማፔ ያና› ያጌኔዬ?» ያጊዶሶና።

43

ሄሳ ጊሾ፥ ዬሱሳ ጋሶን ኣሳይ ባንታ ጊዶን ሻኬቲዶሶና።

44

ሄ ኣሳፔ ኢሶቲ ኢሶቲ ኢያ ኦይካናው ኮዪዶሶና፥ ሺን ኦኒካ ኢያ ቦላ ኩሼ ዎꬂቤና።

45

ፆሳ ኬꬃ ናጌይሳቲ ካሂኔ ሃላቃታኮኔ ፋሪሳዌታኮ ጉዬ ሲሚ ዪን ኤንቲ፥ «ኣይስ ኢያ ኤሂቤኬቲ?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና።

46

ፆሳ ኬꬃ ናጌይሳቲ ኤንታኮ፥ «ሃ ኣዴይ ኦዴቴይሳꬆ ኦኒካ ኦዴቴና» ያጊዲ ዛሪዶሶና።

47

ፋሪሳዌቲ ዛሪዲ፥ «ኢ ሂንቴናካ ባሌꬂዴ?

48

ኣይሁዴ ሃላቃታፔ ዎይኮ ፋሪሳዌቴፔ ኢያ ኣማኒዳ ኣሲ ዴዒ?

49

ሙሴ ሂጊያ ኤሮና ሃ ኣሳይ ቃንጌቲዳባ» ያጊዶሶና።

50

ፋሪሳዌታፔ ኢሶይ ቃማ ዬሱሳኮ ቢዳ ኒቆዲሞሲ ኤንታኮ፥

51

«ኢሲ ኣሲ ጊያባ ሲዖና ዎይኮ ኢ ኣይ ኦꬂዳኮ ኤሮና ዴዒሼ ኮይሮቲዲ ኢያ ቦላ ፒርዴይሲ ኑ ሂጊያን ዴዒ?» ያጊስ።

52

ኤንቲ ዛሪዲ፥ «ኔኒካ ቃሲ ጋሊላ ቢታ ኣሴ? ጋሊላ ቢታፌ ናቤይ ኬዮናይሳ ጌሻ ማፃፋፔ ፒልጋዳ ዴማ» ያጊዶሶና።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved