A A A A A
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

ዮሐንስ 6

1

  ሄሳፌ ጉዬ፥ ዬሱሲ ፂባርዮሳ ጊያ ጋሊላ ኣባፌ ሄፊንꬂ ፒኒስ።

2

  ኢ ሃርጋንቾታ ፓሶን ኦꬂዳ ማላታ ቤዒዳ ጊሾ ዳሮ ኣሳይ ኢያ ካሊዶሶና።

3

  ዬሱሲ ዴሪያ ቦላ ኬዪዲ፥ ያን ባ ታማሬታራ ኢሲፌ ኡቲስ።

4

  ኣይሁዴቲ ቦንቺያ ፓሲካ ባሌ ጋላሳይ ጋኪስ።

5

  ዬሱሲ ዳሮ ኣሳይ ባኮ ዬይሳ ቤዒዲ ፊልጶሳኮ፥ «ሃ ኣሳ ኡባ ሙዛናው ጊዲያ ካꬂ ኣዉፔ ሻማኔ?» ያጊስ።

6

  ኢ ሄሳ ፊልጶሳ ፓጫናው ጊሲፔ ኣቲን ኢ ባ ሁዔን ኣይ ኦꬃኔኮ ኤሬስ።

7

  ፊልጶሲ ዛሪዲ ዬሱሳኮ፥ «ሃሪ ኣቶሺን፥ ሁዔን ሁዔን፥ ኢሲ ኢሲ ባርሲ ጋꬃናው፥ ናምዑ ፄቱ ዲናሬን ኡይꬁ ሻሚንካ ጊዴና» ያጊስ።

8

  ቃሲ ዬሱሳ ታማሬታፔ ኢሶይ፥ ሲሞን ጴፂሮሳ ኢሻይ ኢንዲሪያሲ፥

9

  «ኢቻሹ ባንጋ ሶሎኔ ናምዑ ሞሎ ኦይኪዳ ኢሲ ናዓይ ሃይሳን ዴዔስ፥ ሺን ሃ ኣሳ ኡባስ ሄሲ ኣይ ማዳኔ?» ያጊስ።

10

  ዬሱሲ ባ ታማሬታኮ፥ «ኣሳ ኡቲሲቴ» ያጊስ። ሄ ቤሳን ዳሮ ማቲ ዴዔስ፤ ኣሳ ኡባይ ኡቲስ። ኣዴ ኣሳ ታይቦይ ኢቻሹ ሙኩሉ ጊዳና።

11

  ዬሱሲ ኡይꬃ ኤኪዲ ፆሳ ጋላቲ ሲሚዲ ያን ኡቲዳ ኣሳስ ጊሺስ። ሞሉዋካ ኤኪዲ ሄሳዳ ኦꬂዲ ኢሚን፥ ኣሳይ ባ ኮዪዳይሳ ሜላ ሚስ።

12

  ኤንቲ ኡባይ ካሊዳፔ ጉዬ ዬሱሲ ባ ታማሬታኮ፥ «ኢሲባይካ ኢቶና ሜላ ኣቲዳ ቲፊያ ሺሺቴ» ያጊስ።

13

  ሄሳ ጊሾ፥ ኤንቲ ኡባ ሺሺዶሶና። ኣሳይ ሚን ኣቲዳ ባንጋ ሶሎ ቲፊያ ሺሺዲ ታማኔ ናምዑ ጋይታ ኩንꬂዶሶና።

14

  ኣሳይ ዬሱሲ ኦꬂዳ ማላታታ ቤዒዳ ዎዴ «ሃይሲ ቱማ ሃ ኣላሚያ ያና ጌቴቲዳ ናቢያ» ያጊዶሶና።

15

  ዬሱሲ ኤንቲ ኢያ ኦይኪዲ ዎልቃን ካዎ ኦꬃናው ሃኔይሳ ኤሪዲ፥ ባርካ ዴሪያ ቦላ ዛሪ ኬዪስ።

16

  ሳዓይ ኦማርሲዳ ዎዴ ዬሱሳ ታማሬቲ ኣባኮ ዎꬊዶሶና።

17

  ሳዓይ ቃሚዳ ጊሾኔ ዬሱሲ ቡሮ ኤንታኮ ዪቦና ጊሾ ኢያ ታማሬቲ ዎጎሎን ጌሊዲ ኣባ ፒኒዲ ቂፊርናሆሜ ባናው ዴንዲዶሶና።

18

  ዎልቃማ ጫርኮይ ጫርኪዳ ጊሾ ኣባይ ቃፄስ።

19

  ኢቻሹ ዎይኮ ኡሱፑን ኪሎ ሚቲሬ ጊዴይሳ ሜላ ኤንቲ ኣባ ፒꬊዲ ቢዳፔ ጉዬ ዬሱሲ ኣባ ቦላራ ሃሙቲሼ ዬይሳ ቤዒዲ ያዪዶሶና።

20

  ሺን ኢ፥ «ባቦፊቴ፥ ታና» ያጊስ።

21

  ኤንቲ ኡፋይቲዲ ኢያ ዎጎሉዋን ጌልሲዶሶና፤ ኢራካ ዎጎሎይ ኤንቲ ቢያ ኣባ ጋፃ ጋኪስ።

22

  ዎንቴꬃ ጋላስ ኣባፌ ሄፊንꬃን ኣቲዳ ዳሮ ኣሳይ ኢሲ ዎጎሎ ፃላሊ ዴዔይሳ ቤዒዶሶና። ዬሱሲ ባ ታማሬታራ ዎጎሉዋን ጌሊዲ፥ ኤንታራ ቦናይሳኔ ኤንቲ ባንታርካ ቢዳይሳ ኣኬኪዶሶና።

23

  ሺን ፂባርዮሳፔ ሃራ ዎጎሎቲ ዬሱሲ ፆሳ ጋላቲን፥ ኣሳይ ኡይꬃ ሚዳ ቤሳ ዪዶሶና።

24

  ኣሳይ ዬሱሲ ዎይኮ ኢያ ታማሬቲ ያን ባይናይሳ ቤዒዲ፥ ዬሱሳ ኮያናው ዎጎሎታን ጌሊዲ ቂፊርናሆሜ ቢዶሶና።

25

  ኣሳይ ዬሱሳ ኣባፌ ሄፊንꬃን ዴሚዳ ዎዴ «ኣስታማሪያው፥ ሃ ኣዉዴ ያዲ?» ያጊስ።

26

  ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ታኒ ሂንቴው ቱማ ኦዳይስ፤ ሂንቴ ታና ኮዬይ ኡይꬂ ሚዲ ካሊዳ ጊሾሳፌ ኣቲን ማላታ ቤዒዳ ጊሾሳ ጊዴና።

27

  ሳሚያ ካꬃስ ኦꬆፊቴ፥ ሺን ሜሪና ዴዖ ኢሚያ ካꬃስ ኦꬂቴ። ፆሳ ኣዋይ ኢ ኦꬃና ሜላ ኢያው ማታ ኢሚዳ ጊሾ ሄ ካꬃ ኣሳ ናዓይ ሂንቴው ኢማና» ያጊስ።

28

  ያቲን ኤንቲ፥ «ኑኒ ፆሳ ኦሱዋ ኦꬃናው ኣይ ኦꬃኔ?» ያጊዲ ዬሱሳ ኦይቺዶሶና።

29

  ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ሂንቴ ኦꬃና ሜላ ፆሳይ ኮያ ኦሶይ ሃይሳ፡ ኢ ኪቲዳይሳ ኣማኒቴ» ያጊስ።

30

  ኤንቲ ዛሪዲ፥ «ኑኒ ቤዒዲ፥ ኔና ኣማናና ሜላ ኣይ ማላታ ኔ ቤሳኔ? ኔ ኣይ ኦꬃኔ?

31

  ጌሻ ማፃፋን፥ ‹ኤንቲ ማና ሜላ ኡይꬁ ሳሎፔ ኢሚስ› ጌቴቲ ፃፌቲዳይሳዳ ኑ ኣዋቲ ባዞ ቢታን ማና ሚዶሶና» ያጊዶሶና።

32

  ዬሱሲ፥ «ታኒ ሂንቴው ቱማ ኦዳይስ፤ ሂንቴው ሳሎፔ ቱማ ኡይꬃ ኢሚዳይ ታ ኣዋፔ ኣቲን ሙሴ ጊዴና።

33

  ሂዛ፥ ፆሳይ ኢሚያ ኡይꬃይ ሳሎፔ ዎꬊዳይሲ ኣላሚያስ ዴዖ ኢሜይሳ» ያጊስ።

34

  ኤንቲ ዛሪዲ፥ «ጎዳው፥ ኑስ ሄ ኡይꬃ ኡባ ዎዴ ኢማ» ያጊዶሶና።

35

  ዬሱሲ፥ «ታኒ ዴዖ ኢሚያ ኡይꬃ፤ ታኮ ያ ኦኒካ ኡባራካ ኮሻቴና። ቃሲ ታና ኣማኒያ ኡራይ ኡባራካ ሳሞቴና።

36

  ሺን ታኒ ሂንቴው ኦዳስ፤ ሂንቴ ታና ቤዒዴታ፥ ሺን ኣማኔኬታ።

37

  ታ ኣዋይ ታው ኢሚያ ኡባይ ታኮ ያና፤ ቃሲ ታኮ ያ ኦናካ ካሬ ዬዲኬ።

38

  ታኒ ታ ኮያባ ኦꬃናው ጊዶናሺን ታና ኪቲዳይሲ ኮያባ ኦꬃናው ሳሎፔ ያስ።

39

  ታና ኪቲዳይሲ ኮዬይ ሃይሳ፡ ታኒ ኢ ታው ኢሚዳ ኡባታካ ዉርሴꬃ ጋላስ ሃይቆፔ ዴንꬃና ሜላፔ ኣቲን ኢሱዋካ ꬋይሳና ሜላ ኮዬና።

40

  ሂዛ፥ ታ ኣዋይ ኮዬይ ሄሳ፡ ናዓ ቤዒዲ ኣማኒያ ኡባይ ሜሪና ዴዑዋ ኤካና፤ ታኒ ሄ ኡባ ዉርሴꬃ ጋላስ ሜሪና ዴዖስ ሃይቆፔ ዴንꬃና» ያጊስ።

41

  ዬሱሲ፥ «ታኒ ሳሎፔ ዎꬊዳ ኡይꬃ» ጊዳ ጊሾ ኣይሁዴቲ ኢያ ቦላ ዙዙሚዶሶና።

42

  ኤንቲ፥ «ሃይሲ ኑኒ ኢያ ኣዋኔ ኢያ ኣዪው ኤሪያ ዮሴፋ ናዓ ዬሱሳ ጊዴኔ? ያቲን፥ ኢ ዋኒዲ፥ ‹ታኒ ሳሎፔ ዎꬋስ› ጋናው ዳንዳዒ?» ያጊዶሶና።

43

  ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ኢሶይ ኢሱዋራ ዙዙሜይሳ ኣጊቴ።

44

  ታና ኪቲዳ ታ ኣዋይ ታኮ ኤሂያ ኣሳፔ ኣቲን ታኮ ያናው ዳንዳዒያ ኦኒካ ባዋ። ታኒ ዉርሴꬃ ጋላስ ኢያ ሜሪና ዴዖስ ሃይቆፔ ዴንꬃና።

45

  ናቤቲ፥ ‹ፆሳይ ኣሳ ኡባ ታማርሳና› ያጊዲ ፃፊዶሶና። ኣዋ ሲዔይሲኔ ኢያፔ ታማሪያ ኦኒካ ታኮ ዬስ።

46

  ፆሳ ማታፔ ዪዳይሳፌ ኣቲን ኣዋ ቤዒዳይ ኦኒካ ባዋ፤ ኢያ ፃላሊ ኣዋ ቤዒስ።

47

  «ታኒ ሂንቴው ቱማ ኦዳይስ፤ ታና ኣማኒያ ኦዴስካ ሜሪና ዴዖይ ዴዔስ።

48

  ታኒ ዴዖ ኢሚያ ኡይꬃ።

49

  ሂንቴ ኣዋቲ ባዞን ማና ሚዶሶና፥ ሺን ሃይቂዶሶና።

50

  ሳሎፔ ያ ኡይꬃይ ሃይሳ፤ ሄ ኡይꬃ ሚያ ኦኒካ ሃይቄና።

51

  ሳሎፔ ዪዳ ዴዖ ኡይꬃይ ታና። ኦኒካ ሃ ኡይꬃ ሚኮ ሜሪናው ዳና። ቃሲ ሃ ኣላሜይ ዴዖን ዳና ሜላ ታኒ ሂንቴው ኢማና ኡይꬃይ ታ ኣሹዋ» ያጊስ።

52

  ኣይሁዴቲ፥ «ሃ ኣዴይ ባ ኣሹዋ ኑ ማና ሜላ ኑስ ዋቲዲ ኢማናው ዳንዳዒ?» ያጊዲ ባንታ ጊዶን ፓላሚዶሶና።

53

  ሄሳ ጊሾ፥ ዬሱሲ ኤንታኮ፥ «ታኒ ሂንቴው ቱማ ኦዳይስ፤ ኣሳ ናዓ ኣሹዋ፥ ሂንቴ ሞና ኢፂኮ፥ ቃሲ ኢያ ሱꬃ ሂንቴ ኡዮና ኢፂኮ፥ ሂንቴው ዴዖይ ባዋ።

54

  ታ ኣሹዋ ሚያ ኡራሲኔ ታ ሱꬃ ኡያ ኡራስ ሜሪና ዴዖይ ዴዔስ። ታኒ ዉርሴꬃ ጋላስ ኢያ ሃይቆፔ ዴንꬃና።

55

  ታ ኣሾይ ቱማ ካꬂ፤ ታ ሱꬃይካ ቱማ ኡሹ።

56

  ታ ኣሹዋ ሚያ ኡራይኔ ታ ሱꬃ ኡያ ኡራይ ታናን ዴዔስ፤ ታካ ኢያን ዴዓይስ።

57

  ዴዖ ኣዋይ ታና ኪቲን፥ ታኒ ኢያ ባጋራ ዴዖን ዴዔይሳዳ፥ ታና ሚያ ኡራይካ ታ ጋሶን ዴዖን ዳና።

58

  ሳሎፔ ዎꬊዳ ኡይꬃይ ሃይሳ፡ ሂንቴ ኣዋቲ ሚዲ ሃይቂዳ ማና ሜላ ጊዴና፤ ሃ ኡይꬃ ሚያ ኡራይ ሜሪናው ዳና» ያጊስ።

59

  ዬሱሲ ቂፊርናሆሜ ካታማን ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃን ሃይሳ ታማርሲስ።

60

  ዬሱሳ ታማሬታፔ ዳሪያ ባጋይ ሄሳ ሲዒዳ ዎዴ «ሃይሲ ጌሎና ቲሚርቴ፤ ሃይሲ ኦዴስ ጌሊ?» ያጊዶሶና።

61

  ዬሱሲ ባ ታማሬቲ ሄሳስ ዙዙሚዳይሳ ኤሪዲ፥ «ሃይሲ ሂንቴና ꬉቢ?

62

  ያቲን፥ ኣሳ ናዓይ ካሴ ዴዒያሱዋ ፑዴ ኬዪሺን ሂንቴ ቤዒዲ ዎይጋንዴቲ?

63

  ጌሻ ኣያናይ ዴዖ ኢሜስ፤ ኣሳ ዎልቂ ኣይኮካ ማዴና። ታ ሂንቴው ኦዲያ ቃላይ ዴዖ ኢሚያ ጌሻ ኣያናፔ ዬስ።

64

  ሺን ሂንቴ ጊዶን ኣማኖናይሳቲ ዴዖሶና» ያጊስ። ኣማኖናይሳቲ ኦናንቴኮ ዬሱሲ ኮይሮፔ ዶሚዲ ኤሬስ። ቃሲ ባና ኣꬂ ኢማናይ ኦኔኮ ኤሬስ።

65

  ቃሲካ ዬሱሲ፥ «ኣዋይ ባ ጎና ኦኒካ ታኮ ያናው ዳንዳዔና ጋዳ ታኒ ኦዲዳይ ሄሳ ጊሾሳ» ያጊስ።

66

  ሄሳ ጋሶን፥ ዬሱሳ ካሌይሳታፔ ዳሮቲ ኢያ ኣጊዲ ጉዬ ሲሚዶሶና፤ ዛሪ ኢያ ካሊቦኮና።

67

  ዬሱሲ ታማኔ ናምዑ ባ ታማሬታ፥ «ሂንቴካ ኣጊዲ ባናው ኮዬቲ?» ያጊዲ ኦይቺስ።

68

  ሲሞን ጴፂሮሲ ዛሪዲ፥ «ጎዳው፥ ኑኒ ኦዴኮ ባኔ? ኔው ሜሪና ዴዖ ኢሚያ ቃላይ ዴዔስ።

69

  ኔኒ ፆሳ ጌሻ ጊዴይሳ ኑኒ ኣማኖሲኔ ኤሮስ» ያጊስ።

70

  ዬሱሲ ኤንታኮ፥ «ታኒ ሂንቴና ታማኔ ናምዓታ ዶራቢኪና? ሺን ሂንቴፌ ኢሶይ ፃላሄ» ያጊስ።

71

  ዬሱሲ ሄሳ ጊዳይ ሲሞና ናዓ ኣስቆሮታ ዪሁዳሳ። ዪሁዲ ዬሱሳ ኣꬂ ኢማናው ዴዒያ ታማኔ ናምዑ ታማሬታፔ ኢሱዋ።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved