የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

ሉቃስ 15

1

ኢሲ ጋላስ ቃራፃ ቃንፄይሳቲኔ ናጋራንቾቲ ዬሱሳ ቲሚርቲያ ሲዓናው ኢያ ዩሹዋን ሺቂዶሶና።

2

ሺን ፋሪሳዌቲኔ ሂጌ ኣስታማሬቲ፥ «ሃይሲ ኡራይ ናጋራንቾታ ሺሺዲ ኤኬስ፥ ኤንታራ ኢሲፌ ሜስ» ያጊዲ ዙዙሚዶሶና።

3

ዬሱሲ ያጊዲ ሃይሳ ሌሚሶ ኤንታው ኦዲስ፡

4

«ሂንቴ ጊዶፌ ኢሱዋስ ፄቱ ዶርሳቲ ዴዒያባ ጊዲኮ ኤንታፌ ኢሶይ ꬋዪኮ ኡዱፉን ታማኔ ኡዱፉናታ ባዞን ኣጊዲ ꬋዮይሳ ዴማና ጋካናው ኮዮናይ ኦኔ?

5

ዴሚዳ ዎዴ ኡፋይቲዲ ባ ጋናን ቶኪዲ፥

6

ባ ሶ ሲሜስ። ባ ላጌታኔ ሾሮታ ኢሲፌ ፄጊዲ፥ ‹ꬋዪዳ ታ ዶርሳ ዴማስ፥ ታራ ኢሲፌ ኡፋይቲቴ› ያጌስ።

7

ሄሳዳካ፥ ማሮቲ ኮሾና ኡዱፉን ታማኔ ኡዱፉን ፂሎታፔ ኣꬂዲ ማሮታን ጌሊያ ኢሲ ናጋራንቹዋ ጋሶን ሳሎን ጊታ ኡፋይሲ ጊዴስ።

8

«ዎይኮ ታሙ ቢሪ ዴዒያ ኢሲ ማጫሲያ ታማፌ ኢሲያ ꬋዪኮ ዴማና ጋካናው ፆምፔ ኦይꬃዳ ኬꬃ ፒታዳ ሚንꬃ ኮዮናራ ኦኔ?

9

ዴሚዳ ዎዴ ባ ላጌታኔ ባ ሾሮታ ፄጋዳ ‹ꬋዪዳ ታ ኢሲ ቢራ ዴሚዳ ጊሾ ታራ ኡፋይቲቴ› ያጋዉሱ።

10

ሲዒቴ፥ ሄሳ ሜላ ኢሲ ማሮቴꬃን ጌሊያ ናጋራንቹዋን ፆሳ ኪታንቾታ ሲንꬃን ኡፋይሲ ጊዴስ» ያጊስ።

11

ዛሪዲ ዬሱሲ፥ «ኢሲ ኡራስ ናምዑ ናይቲ ዴዖሶና።

12

ኤንታፌ ካሎ ናዓይ ባ ኣዋኮ፥ ‹ታ ኣዋው፥ ኔ ሻሉዋፔ ታ ጊሹዋ ታው ኢማ› ያጊስ። ኣዋይ ባ ሻሉዋ ባ ናይታስ ሻኪስ።

13

ጉꬃ ጋላሳፔ ጉዬ ካሎ ናዓይ ባ ጊሹዋ ኡባ ቃቺ ኤኪዲ ሃሆ ቢታ ቢስ። ያን ኣልታጫን ሻሉዋ ቶቺዲ ኦንጊስ።

14

ኢ ባው ዴዒያባ ኡባ ዉርሲዳፔ ጉዬ ሄ ቢታ ኡባን ሚኖ ኮሺ ኬዪን ሜቶቲስ።

15

ሄሳ ጊሾ፥ ሄ ቢታ ኣሳፔ ኢሱዋ ሶ ጋታ ጌሊስ። ኡራይ ኢያ ጉዱንꬆ ሄማና ሜላ ባ ሞꬃ ዬዲስ።

16

ጉዱንꬆቲ ሚያ ሃርቁዋፌ ማናው ኣሞቲስ፥ ሺን ኢዮካ ኢያው ኢሚያ ኣሲ ቤንቲቤና።

17

ዎዛኒ ሲሚን፥ ‹ኣፑን ታ ኣዋ ኣይሌታስ ካꬂ ዎራ ዎꬊን ታ ሃይሳን ኮሻራ ሃይቃናው ጋካዲና?›

18

ዴንዳዳ ታ ኣዋኮ ባዳ፥ ‹ታ ኣዋው፥ ሳሎን ፆሳ፥ ሳዓን ኔና ቆሃስ።

19

ሂዛፔ ኔ ናዓ ጌቴታዳ ፄጌታናው ታው ቤሶና ጊሾ ኔ ሶን ዴዒያ ኣይሌታፔ ኢሱዋዳ ታና ፓይዳ› ያጋና» ያጊስ።

20

ሄሳ ጊሾ፥ ዴንዲዲ ባ ኣዋኮ ቢስ። «ሃኖሺን፥ ኢ ቡሮ ሃሆን ዴዒሺን ኣዋይ ቃꬌቲዲ፥ ኢያኮ ዎፂ ቢዲ ኢዲሚዲ ዬሪስ።

21

ናዓይካ፥ ‹ታ ኣዋው ሳሎን ፆሳ፥ ሳዓን ኔና ታ ቆሃስ። ሂዛፔ ኔ ናዓ ጌቴታዳ ፄጌታናው ቤሲኬ› ያጊስ።

22

«ኢያ ኣዋይ ኣይሌታ ፄጊዲ፥ ‹ኤሌሲዲ ኡባፌ ሎዖ ጊዲዳ ማዖ ኤሂዲ ኢያ ማይዚቴ፤ ኢያ ቢራꬌን ሳጋዮ፥ ኢያ ቶሁዋን ጫማ ኣꬂቴ።

23

ሞꬎ ጋታርሜንꬆ ኤሂዲ ሹኪቴ፥ ሞስ፥ ኡፋይቶስ።

24

ታ ናዓይ ሃይሲ ሃይቂስ፥ ሺን ሃዒ ፓፂስ፤ ꬋይስ፥ ሺን ቤንቲስ› ያጊስ። ሄሳፌ ጉዬ፥ ኡፋዬቴꬂ ኦይኪዶሶና።

25

«ሄ ዎዴ ባይራ ናዓይ ጎሻ ጋዴን ዴዔስ። ያፔ ዪሼ ሶ ማቲሺን ዬꬂኔ ጉፋ ጊርሲ ሲዒስ።

26

ኢ፥ ኣይሌታፔ ኢሱዋ ፄጊዲ ሃኒያባይ ኣይቤኮ ኤራናው ኦይቺስ።

27

ኣይሌይ፥ ‹ኔ ኢሻይ ሳሮ ዪዳ ጊሾ ኔ ኣዋይ ሞꬎ ጋታርሜንꬆ ኢያው ሹኪስ› ያጊስ።

28

«ባይራ ኢሻይ ዪሎቲዲ ሶ ጌላናዉካ ኮዪቤና። ኣዋይ ካሬ ኬዪዲ ሶ ጌላና ሜላ ኢያ ዎሲስ።

29

ሺን ኢ ባ ኣዋኮ፥ ‹ሄኮ፥ ሃይሳ ሜላ ላይꬂ ታ ኔው ኣይሌታዳ ኔ ኪታፔ ኢሱዋካ ፓጪሶና ኔው ኪቴቲን ታ ታ ላጌታራ ኡፋይታና ሜላ ሃሪ ኣቶሺን ኢሲ ላቃ ዴሼ ኢማባካ።

30

ሃኖሺን፥ ሃይሲ ኔ ናዓይ ኔ ሻሉዋ ላይማታራ ዶሚሲዲ ዪን ሞꬎ ጋታርሜንꬆ ሹካዳሳ› » ያጊስ።

31

«ኣዋይካ፥ ‹ታ ናዓው፥ ኔኒ ኡባ ዎዴ ታራ ዴዓሳ፥ ታባይ ኡባይ ኔሳ።

32

ሃይሲ ኔ ኢሻይ ሃይቂስ፥ ሺን ፓፂስ፤ ꬋይስ፥ ሺን ቤንቲስ። ሄሳ ጊሾ፥ ዳሮ ኡፋይታናው ቤሴስ› ያጋና» ያጊስ።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved