የመጽሐፍ ቅዱስ ምርጫ
ብሉይ ኪዳን
አዲስ ኪዳን
የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ (Gofa) 2011

ማርክ 13

1

ዬሱሲ ፆሳ ኬꬃፌ ኬዪሺን፥ ኢያ ታማሬታፔ ኢሶይ፥ «ኣስታማሪያው፥ ሃ ሎዖ ሹቻኔ ሃ ሎዖ ሹቻ ኬꬃ ቤዓይ!» ያጊስ።

2

ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ሃ ጊታ ሹቻ ኬꬃ ቤዓይ? ሃ ኬꬃይ ሹቺ ሹቻ ቦላ ጊምቤቲዳ ሜላ ላሌቶና ኣቴና፤ ኢሲ ሹቺካ ኣቶና ኡባይ ላሌታና» ያጊስ።

3

ዬሱሲ ፆሳ ኬꬃፌ ሂኒ ባጋራ ሻማሆ ዴሪያ ቦላ ኡቲዳሺን፥ ጴፂሮሲ፥ ያይቆቢ፥ ዮሃኒሲኔ ኢንዲሪያሲ ባንታርካ ኢያኮ ዪዲ፥

4

«ሃይሲ ኣዉዴ ሃናኔኮ፥ ኑስ ኦዳ፤ ሃ ኡባይ ፖሌታና ዎዲያ ኤሪሲያ ማላታይ ኣይቤ?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና።

5

ዬሱሲ ቃሲ ኤንታው ሃይሳዳ ያጊዲ ኦዲስ፡ «ሂንቴና ኦኒካ ባሌꬆና ሜላ ናጌቲቴ።

6

ዳሮ ኣሳቲ ታ ሱንꬃን፥ ‹ታኒ ኪሪስቶሳ› ያጊዲ ታማርሲሼ ዪዲ፥ ዳሮ ኣሳ ባሌꬃና።

7

ማታን ዴዒያ ኦላኔ ሃሆን ዴዒያ ኦላ ዎሬ ሂንቴ ሲዒያ ዎዴ ሂርጎፊቴ። ሄሳ ሜላባይ ሃናናው ቤሴስ፥ ሺን ዉርሴꬃይ ቡሮና።

8

ኢሲ ቢታ ኣሳይ ሃራ ቢታ ኣሳራ ኦሌታና፤ ቃሲ ኢሲ ካዎቴꬃይ ሃራ ካዎቴꬃታራ ኦሌታና፤ ቢታ ቃፆይ ኡባ ቤሳን ሃናና፤ ኮሻይ ዳና፥ ሺን ሄሲ ኡባይ ዬሎ ኢቄꬃስ ዞኬ ሜላ።

9

«ሺን ሂንቴ፥ ሂንቴ ሁዔን ናጌቲቴ። ኣይስ ጊኮ፥ ኣሲ ሂንቴና ኦይኪዲ፥ ፒርዳ ኬꬃስ ኣꬂ ኢማና፤ ቃሲ ኣይሁዴ ዎሳ ኬꬃታንካ ሂንቴና ሊሶን ጋራፋና፤ ዴሪያ ሃሬይሳታ ሲንꬃኒኔ ካዎታ ሲንꬃን ታ ጊሾ ሂንቴ ማርካታናው ኤቃና።

10

ዉርሴꬃይ ጋካናፔ ሲንꬄ ዎንጌላይ ኮይሮ ዴሬ ኡባስ ኦዴታናው ቤሴስ።

11

ኤንቲ ሂንቴና ፒርዳ ኬꬂ ኤሂያ ዎዴኔ ኣꬂ ኢሚያ ዎዴ ዎይጊዲ ኦዳኔኮ ኮይሮ ሂርጎፊቴ፤ ሄ ሳቲያን ፆሳይ ሂንቴው ኢሚያባ ኦዲቴ። ሂንቴናን ጌሻ ኣያናይ ኦዴቴሲፔ ኣቲን ሂንቴና ጊዴኬታ።

12

«ኢሻይ ባ ኢሻ፥ ኣዋይ ባ ናዓ ዎꬊሳና። ናይቲ ባንታና ዬሊዳይሳታ ቦላ ዴንዲዲ፥ ኤንታ ዎꬊሳና።

13

ኣሳይ ኡባይ ሂንቴና ታ ሱንꬃ ጊሾ ኢፃና፥ ሺን ዉርሴꬂ ጋካናው ሚኒዳይ ኣታና።

14

«ሺን ባሻ ቱናቴꬃይ ኤቃናው ቤሶና ቤሳን ኤቂዳሺን ሂንቴ ቤዓና።» (ኣኬኪሶ፡ ሄሲ ዎይ ጉሴኮ ናባቤይሲ ኣኬኮ!) «ዪሁዳ ቢታን ሄ ዎዴ ዴዔይሳቲ ዴሪያኮ ባቃቶ።

15

ኬꬃ ሁዔን ዴዒያ ኡራይካ ኢሲባ ኤካናው ዱጌ ዎꬊዲ፥ ባ ሶ ጌሎፖ።

16

ጋዴን ዴዔይሲ ባ ማዑዋ ኤካናው ጉዬ ሲሞፎ።

17

ሄ ዎዴ ቃንꬃቲዳ ማጫሳታሲኔ ꬋንꬂያ ማጫሳታስ ዳሮ ኡንዓ ጊዳና።

18

ሺን ሃይሲ ኡባይ ሃኒያ ዎዴይ ባልጎ ጊዶና ሜላ፥ ፆሳ ዎሲቴ።

19

ኣይስ ጊኮ፥ ፆሳይ ኣላሚያ ሜꬊዳ ዎዲያፔ ዶሚዲ፥ ሃዒ ጋካናው ሃኒቦና ሜቶይኔ ሲንꬃፌካ ሃኖና ሜቶይ ኣሳ ቦላ ሄ ዎዴ ሃናና።

20

ጎዳይ ሄ ጋላሳታ ታይቡዋ ጉꬆናኮ፥ ኣሴ ጊዲዳይ ኦኒካ ኣቴና። ሺን ኢ ባ ዶሪዳ ኣሳ ጊሾ ሄ ጋላሳታ ታይቡዋ ጉꬄስ።

21

«ሄ ዎዴ ኦኒካ ሂንቴና፥ ‹ሄኮ፥ ኪሪስቶሲ ሃይሳን ዴዔስ ዎይኮ ኪሪስቶሲ ሂኒን ዴዔስ› ያጊኮ፥ ሄሳ ኣማኖፒቴ።

22

ዎርዳንቾ ኪሪስቶሳቲኔ ዎርዶ ናቤቲ ዴንዲዲ ባንታው ዳንዳዔቲኮ፥ ሃሪ ኣቶሺን ፆሳይ ዶሪዳይሳታካ ባሌꬃናው ማላታታኔ ማላሊሲያባታ ቤሳና።

23

ሺን ሂንቴ ናጌቲቴ፤ ታኒ ሂንቴው ኡባባ ካሴታዳ ኦዳስ።

24

«ሺን ሄ ዎዴ ሄ ዋያፔ ጉዬ፥ ኣዋይ ꬉማና፤ ኣጌናይ ፖዑዋ ኣጋና፤

25

ፆሊንቶቲ ሳሎፔ ኩንዳና፤ ቃሲ ሳሎን ዴዒያ ዎልቃቲካ ቃፃና።

26

ሄ ዎዴ ኣሳ ናዓይ፥ ጊታ ዎልቃራኔ ቦንቹዋራ ሻራ ጊዶራ ዪሺን ኤንቲ ቤዓና።

27

ሄ ዎዴ ታኒ ኪታንቾታ ሳዓ ኦይዱ ባጋ ኪታና፤ ሳዓ ጋፃፔ ሳሉዋ ጋፃ ጋካናው፥ ፆሳይ ዶሪዳ ኣሳ ሺሻና።

28

«ሌሚሱዋ ባላሴ ሚꬃፌ ኣኬኪቴ፤ ባላሲያ ኣጪያ ዎዴኔ ኢ ሃይꬃይ ጪልዒያ ዎዴ ቶርቼይ ማታቲዳይሳ ሂንቴ ኤሬታ።

29

ሄሳዳካ፥ ሂንቴ ሄ ኡባባይ ሃኔይሳ ቤዒያ ዎዴ ኢ ማቲዲ ፔንጌ ጋኪዳይሳ ኤሪቴ።

30

ታኒ ሂንቴው ቱማ ኦዳይስ፤ ሃ ኡባባይ ሃናና ጋካናው ሃይሳን ዴዒያ ኣሳ ኡባይ ሃይቄና።

31

ሳሎይኔ ሳዓይ ኣꬋና፥ ሺን ታ ቃላይ ኡባራካ ኣꬌና።

32

«ሺን ሄ ጋላሳኔ ሄ ሳቲያ ኣዋ ፃላላፔ ኣቲን ሃሪ ኣቶሺን ሳሎን ዴዒያ ኪታንቾታ ጊዲን ዎይኮ ናዓ ጊዲን ኦኒካ ኤሬይ ባዋ።

33

ሄ ዎዴይ ኣዉዴ ጊዳኔኮ፥ ሂንቴ ኤሮና ጊሾ ናጌቲቴኔ ሚኒቴ።

34

ታ ዩሳይ ባ ኬꬃ ኣጊዲ፥ ኦጌ ቢያ ኡራ ሜላ። ኡራይ ባ ኣይሌታ ሁዔን ሁዔን ኦሱዋ ኢሚዲ ኤንታ ባ ኦሱዋስ ኣዋ ኦꬂስ፤ ቃሲ ናጌይሲካ ሚንꬂዲ ናጋና ሜላ ኪቲስ።

35

«ሄሳ ጊሾ፥ ሚኒቴ። ኣይስ ጊኮ፥ ኬꬃዋይ ኦማርሲ ጊዲን ዎይኮ ጊዲ ቢላሄ ጊዲን ዎይኮ ኩቶ ዋሶ ጊዲን ዎይኮ ዎንታ ጉራ ጊዲን ኣዉዴ ያኔኮ፥ ሂንቴ ኤሬኬታ።

36

ሂንቴ ኣኬኮና ኢ ዪዲ ሂንቴና ꬊስኪዲ ዴዒሺን ዴሞና ሜላ ሚኒቴ።

37

ታኒ ሂንቴው ኦዴይሳ ኣሳ ኡባስ ኦዳይስ፤ ሚኒቴ» ያጊስ።

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved